ΗΒ: Διαφορετική μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων της ΕΕ όσον αφορά πρόσβαση σε επιδόματα στέγασης

 Επιμέλεια κειμένων: Παναγιώτης Αθ. ΓΡΕΔΗΣ

Μέλος του προεδρείου των ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και

υπεύθυνος ευρωπαϊκών υποθέσεων

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ελεύθερη Κυκλοφορία των Εργαζομένων: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τις επιφυλάξεις της για τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων της ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε επιδόματα στέγασης στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω μη συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 της Σύμβασης Λειτουργίας της ΕΕ – ΣΛΕΕ και Κανονισμός αριθ. 492/2011). Οι κανόνες αυτοί απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών της ΕΕ. Οι κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την πρόσβαση σε επιδόματα στέγασης αντιμετωπίζουν τις προσωρινές απουσίες από την κατοικία ευνοϊκότερα εάν κάποιος παραμένει εντός της Μεγάλης Βρετανίας (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία) παρά αν απουσιάζει προσωρινά στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, οι κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την πρόσβαση σε επιδόματα στέγασης θέτουν σε μειονεκτική θέση τους εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη, δεδομένου ότι είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν τη Μεγάλη Βρετανία προσωρινά από ό,τι οι εργαζόμενοι με ιθαγένεια Ηνωμένου Βασιλείου.

Η δυσμενής αυτή μεταχείριση συνιστά έμμεση δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγένειας, η οποία απαγορεύεται από τους κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, εκτός εάν δικαιολογείται αντικειμενικά. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει καμία αντικειμενική δικαιολογία γι’ αυτή τη δυσμενή μεταχείριση και αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή· διαφορετικά, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να στείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Posted on 29/12/2018 in Άρθρα, Διάλογος-απόψεις

Share the Story

Back to Top