Προβλήματα στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για περιβάλλον κι ενεργειακή αποτελεσματικότητα

 Επιμέλεια κειμένων: Παναγιώτης Αθ. ΓΡΕΔΗΣ

Μέλος του προεδρείου των ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και

υπεύθυνος ευρωπαϊκών υποθέσεων

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ενέργεια

Προειδοποιητικές επιστολές

Ενεργειακή Απόδοση: Η Επιτροπή καλεί 7 κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά τους ενωσιακούς κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ισπανία, επειδή δεν μετέφεραν ορθά ή δεν εφάρμοσαν ορθά ορισμένες απαιτήσεις της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (Οδηγία 2012/27/ΕΕ). Η εν λόγω Οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της ΕΕ, με σκοπό να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020 και να δρομολογηθούν περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής· διαφορετικά, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Περιβάλλον

Αιτιολογημένες γνώμες

Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να εφαρμόσουν πλήρως τους κανόνες της ΕΕ για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών από τη χρήση των γενετικών πόρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα και την Iρλανδία να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας που αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρήση τους.

Μετά την έναρξη ισχύος του Kανονισμού της ΕΕ για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών (Κανονισμός αριθ. 511/2014), στις 11 Ιουνίου 2014, τα κράτη μέλη της ΕΕ κλήθηκαν να λάβουν μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται ιδίως να ορίσουν αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του Κανονισμού και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Υποχρεούνται, επίσης, να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Καθώς η Ελλάδα και η Ιρλανδία δεν έχουν κοινοποιήσει καμία νομοθεσία που να ορίζει τέτοιες αρχές ή να θεσπίζει κυρώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει σε αμφότερα τα κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν· διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα και την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να ολοκληρώσει τον χαρακτηρισμό των ζωνών διατήρησης φυσικών οικοτόπων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία για τους οικοτόπους (Oδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου) για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ειδών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο «Natura 2000». Τα κράτη μέλη πρέπει να ολοκληρώσουν τον χαρακτηρισμό των ειδικών ζωνών διατήρησης. Πρέπει επίσης να ορίσουν, για τις εν λόγω ζώνες, προτεραιότητες, στόχους και μέτρα διατήρησης για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση, των ειδών και των οικοτόπων που υπάρχουν στις ζώνες αυτές, σε ευνοϊκή κατάσταση.

Οι ενέργειες αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός εξαετούς προθεσμίας, η οποία, στην περίπτωση της Ιρλανδίας, έληξε στις 12 Δεκεμβρίου 2014. Ως εκ τούτου, 255 από τις 423 ζώνες δεν έχουν ακόμα χαρακτηριστεί. Δεν έχουν οριστεί ειδικοί ανά τόπο στόχοι διατήρησης για 198 τόπους και δεν έχουν καθοριστεί τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για κανένα τόπο. Ειδικότερα, δεν έχουν θεσπιστεί τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων προτεραιότητας «Παράκτιες λιμνοθάλασσες» σε 25 τόπους και «Επιφανειακοί τυρφώνες» σε 50 τόπους, καθώς και για το είδος «Μαργαριτοφόρο μύδι του γλυκού νερού» σε 19 τόπους.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη. Η Ιρλανδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επιτροπή εγκαλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων

Η Επιτροπή εγκαλεί την Ισπανία σχετικά με τη μη συμμόρφωσή της με τις νομικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων και την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Βάσει της Oδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (Oδηγία 2008/98/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον.

Παρά τις ελλιπείς πληροφορίες που τέθηκαν στη διάθεση της Επιτροπής, υπάρχει πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων για μεγάλο αριθμό παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής (τουλάχιστον 1513) που εξακολουθούν να χρήζουν περάτωσης λειτουργίας, σφράγισης και αποκατάστασης, γεγονός που προκαλεί σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Λόγω της μακρόχρονης συστημaτικής μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της ΕΕ, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να βελτιώσει την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία, επειδή δεν συμμορφώνεται με τις ενωσιακές απαιτήσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, καθώς και τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. Στη Σουηδία, επί του παρόντος υπάρχουν ελλείψεις σε 20 οικισμούς που θα έπρεπε να έχουν συμμορφωθεί έως είτε την 31η Δεκεμβρίου 2000 είτε την 31η Δεκεμβρίου 2005. Τον Απρίλιο του 2017 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή. Σύμφωνα με την απάντηση της Σουηδίας, οι αρχές επεξεργάζονται μια λύση, αλλά δεν αναμένεται συμμόρφωση στο εγγύς μέλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη και ζητεί από τη Σουηδία να επιταχύνει τη συμμόρφωση. Η Σουηδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Σουηδία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Posted on 29/12/2018 in Άρθρα, Διάλογος-απόψεις

Share the Story

Back to Top