Λύσεις βασισμένες στη φύση για την αντιμετώπιση των πλημμυρών ποταμών – όχι άλλα γκρίζα έργα

Οι Λύσεις που βασίζονται στη φύση (NbS) αποτελούν μια καινοτόμο ιδέα υπό τη μορφή φυσικών συστημάτων, σε αντίθεση με τις συμβατικές λύσεις «γκρίζων» υποδομών. Οι Λύσεις που βασίζονται στη φύση είναι ζωτικής σημασίας πρωτίστως για την αντιμετώπιση της κρίσης της βιοποικιλότητας, για την επίτευξη των διεθνών και ευρωπαϊκών στόχων για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για τη στήριξη της μετάβασης σε μια πιο θετική για τη φύση οικονομία.

Οι πλημμυρικές πεδιάδες και οι υγρότοποι των ποταμών παρέχουν εποχικούς υδρόβιους οικοτόπους, δημιουργούν διαδρόμους ενδημικών παραποτάμιων δασών και διαθέτουν σκιασμένα παραποτάμια και χερσαία ενδιαιτήματα. Επιπλέον, συμβάλλουν στο να συγκρατείται και να απελευθερώνεται αργά η απόρριψη νερού από τα υδατικά συστήματα, ενώ εξάλλου διευκολύνουν την αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων και τη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Οι ποταμοί και οι πλημμυρικές πεδιάδες συμβάλλουν στο καλό υδρολογικό καθεστώς και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η βελτίωση της ικανότητας αποθήκευσης νερού στην πλημμυρική πεδιάδα μέσω Φυσικών Μέτρων Κατακράτησης Νερού (NWRM) μπορεί να είναι χρήσιμη για τη μείωση του κινδύνου πλημμύρας. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών μπορεί επίσης να αφορά σε γεωργικές εκτάσεις. Γενικά η γη παραμένει ιδιοκτησία των αγροτών και χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση νερού. Οι περιοχές ανάσχεσης προορίζονται για να δέχονται την αιχμή της απόρριψης των ποταμών και επομένως να αποτρέπουν τις πλημμύρες αλλού. Οι περιοχές κατακράτησης έκτακτης ανάγκης μπορούν να βρίσκονται κατά μήκος των μεγάλων ποταμών για να δέχονται μεγάλες ποσότητες νερού σε ακραίες συνθήκες για την αποφυγή απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων και μεγάλων ζημιών σε άλλα σημεία π.χ. αστικές ή αγροτικές περιοχές.

Για το σκοπό αυτό, έχουν σχεδιαστεί μέθοδοι για την υποστήριξη της χρηματοδότησης έργων που χρησιμοποιούν Λύσεις που βασίζονται στη φύση. Στην Ελλάδα, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ένα πιλοτικό έργο για την αντιμετώπιση των πλημμυρών ποταμών με Λύσεις βασισμένες στη φύση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας, 2022).

Κίνηση για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Posted on 11/09/2023 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top