Επιστολή προς επιμελητήρια: Για την αναζωογόνηση της οικονομίας και το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νίκου Χρυσόγελου

Αθήνα,14.5.2014

Από: Νίκο Χρυσόγελο

Ευρωβουλευτή των Πράσινων /

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία

 

Προς  Επιμελητήριο Κυκλάδων

Επιμελητήρια διαφόρων περιοχών

 

 Για την αναζωογόνηση της οικονομίας και το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής μας αλλά και της συνεργασίας μου αυτά τα 2,5 χρόνια με τα περισσότερα Επιμελητήρια της χώρας, θα ήθελα να απευθυνθώ στις διοικήσεις αλλά και στα μέλη των επιμελητηρίων της χώρας, όχι μόνο ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο «ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία»[1] αλλά και με τον θεσμικό ρόλο μου ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, για να μεταφέρω ορισμένες πληροφορίες και εμπειρίες που μπορεί να είναι χρήσιμες.

 

Με 1.500.000 ανέργους, με εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει και με 2-3.000.000 πολίτες ανασφάλιστους και να μην έχουν ουσιαστικά πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, σε φάρμακα και θεραπεία δεν μπορούμε να παρακολουθούμε απλώς το πρόβλημα. Το 99 % των επιχειρήσεων στην ΕΕ (περίπου 20 εκατομμύρια) είναι ΜΜΕ, δηλαδή έχουν λιγότερους από 250 υπαλλήλους. Αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν ως βασική κινητήρια δύναμη για οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία, απασχόληση και κοινωνική ενσωμάτωση. Αυτές είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι ΜΜΕ της Ευρώπης είναι το κλειδί της οικονομικής της ανάκαμψης, παράγουν τις 2 από τις 3 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και διατηρούν το διπλάσιο ποσοστό στη ανάπτυξη της απασχόλησης από ό,τι οι μεγαλύτερες εταιρείες.

Για τον σκοπό αυτό οι ΜΜΕ χρειάζονται βοήθεια για να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την προσέλκυση εξειδικευμένων εργατών και είναι και πιο ευάλωτες στις οικονομικές μεταβολές. Προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά, οι ΜΜΕ πρέπει να είναι περισσότερο παραγωγικές και να βελτιώνουν την ποιότητα και τη διαφοροποίηση των προϊόντων, των υπηρεσιών τους και του μάρκετινγκ.

 

Θα ήθελα, λοιπόν, να σας μεταφέρω μερικές πληροφορίες που ίσως μπορούν να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της οικονομίας, στην στροφή της σε πιο καινοτόμες δραστηριότητες καθώς και στην δημιουργία, επειγόντως, νέων θέσεων εργασίας. Στο Ευρωκοινοβούλιο, η ομάδα των Πράσινων συνολικά και εγώ προσωπικά δώσαμε μεγάλη έμφαση στην υποστήριξη τόσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και της συνεργατικής – κοινωνικής οικονομίας, με την προσπάθεια μας να στρέφεται:

 

Στην ενίσχυση των Μ.Μ. Επιχειρήσεων την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 μέσα από τα 5 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Καταφέραμε με μεγάλη επιμονή και προσπάθεια να αποτυπωθεί στους Κανονισμούς ότι οι δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά ταμεία είναι κατά προτεραιότητα οι ΜΜΕ («κυρίως»)  . Αυτό όμως προϋποθέτει την εφαρμογή του στην πράξη και με κατάλληλα εργαλεία από τα Κράτη – Μέλη.

Στην ουσιαστική διαβούλευση και συμμετοχή των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων στην προετοιμασία των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής για την περίοδο 2014-2020 ως προϋπόθεση για την έγκρισή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, όπως αποτυπώνεται και στους Κανονισμούς και την διευκρινιστική απόφαση Ευρωκοινοβουλίου και Κομισιόν, η αναγκαία προετοιμασία δεν περιορίζεται σε μερικά συνέδρια και ημερίδες. Προϋπόθεση για την υπογραφή της λεγόμενης «Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης» μεταξύ κράτους – μέλους και Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους φορείς, περιλαμβανομένων των επαγγελματικών ενώσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η διαβούλευση όμως δεν είναι τυπική αλλά πρέπει να οδηγεί στην διαμόρφωση μιας Στρατηγικής για την Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία αλλά και ενός Σχεδίου Δράσης που θα αναδεικνύει τα δυνατά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας, θα ιεραρχεί  προτεραιότητες και στόχους και θα εξειδικεύει ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν από τα διαφορετικά Ταμεία, και συνδυαστικά, ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα και υψηλή επίδοση[2], αντί για αναποτελεσματική διάθεση πόρων.

 

Στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ανασφάλιστοι, ρευστότητα, φορολογικό, χρεοκοπία και κατασχέσεις), ιδιαίτερα στη χώρα μας λόγω της κρίσης αλλά και των πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής και λιτότητας που ακολουθούνται. Στην κατεύθυνση αυτή ως ευρωβουλευτής των Πράσινων αλλά και σε συνεργασία με την ομάδα των Πράσινων και με φορείς είχαμε αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών, περιλαμβανομένων ερωτήσεων προς την Κομισιόν, εκδηλώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελλάδα, επιστολής στον πρόεδρο της Κομισιόν, τροπολογίες σε εκθέσεις κα) ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ιδιαίτερα στα θέματα της πρόσβασης όλων των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας, σε θεραπεία και φάρμακα, ανεξαρτήτως αν είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι, ασφαλισμένοι ή προσωρινά ανασφάλιστοι (πχ ΟΑΕΕ) υπάρχει ανάγκη καλύτερης συνεργασίας και συντονισμού ώστε αξιοποιώντας και ευρωπαϊκούς πόρους να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που έχει σημαντικές κοινωνικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις αλλά και απειλεί τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

 

Στην παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στην επόμενη αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό ευρωπαϊκούς πόρους (400.000.000 ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα για την παροχή εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ για να παρέχει ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες, και αυτές με τη σειρά τους προς τις ΜΜΕ) όσο και διαμορφώνοντας ή ενισχύοντας κατάλληλα εργαλεία για ΜΜΕ (πχ σημαντικός μπορεί να είναι ο ρόλος συνεταιριστικών τραπεζών, των μικρο-πιστώσεων κα). Είναι γεγονός ότι παρόλα αυτά η ρευστότητα δεν φτάνει σε όσους πραγματικά την χρειάζονται για να βγουν από την κρίση, και γιαυτό απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες τόσο στη χώρα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υιοθετηθούν ρεαλιστικά κριτήρια για την χρημαδότηση ή ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα τωνμικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνεργατικών – κοινωνικών επιχειρήσεων.

 

Τόσο ως «ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία» όσο και προσωπικά δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να συν-εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση μια και η έξοδος από την κρίση μπορεί να προέλθει μόνο αν διαμορφωθεί ένα εναλλακτικό σχέδιο και δοθεί μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της συνεργατικής – κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 

Στην κατεύθυνση αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια σειρά εκδόσεων που έχω κάνει προσωπικά ή στο πλαίσιο της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και μπορεί να βοηθήσουν στην καλύτερη προετοιμασία των επιμελητηρίων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την περίοδο 2014-2020.

Μόλις ολοκληρώθηκε το σύνολο του νομοθετικού έργου, αισθανθήκαμε την ανάγκη να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τα επενδυτικά μέσα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας γενιάς προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, ώστε να παρουσιάσουμε την πλήρη εικόνα της κοινοτικής χρηματοδότησης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020. Θα εκπλαγείτε όταν ανακαλύψετε τι μπορεί να γίνει με ευρωπαϊκά χρήματα για περισσότερη βιωσιμότητα και κοινωνική ένταξη!

 

– Ο ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

http://www.chrysogelos.gr/newsite/images/files/Docs/2014_2020_O_Odigos_sas_Gia_tis_Dynatotites_Koinotikis_Chrimat….pdf

 

– Πρασινίζοντας την Περιφερειακή Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής 2014-2020. Προετοιμάζοντας το μέλλον

http://www.chrysogelos.gr/newsite/images/files/Docs/greening%20GE.pdf

 

Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για το οικονομικό μοντέλο που θα πρέπει να διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια.

http://www.chrysogelos.gr/newsite/images/files/Docs/economy%20GE.pdf

 

και νέες ιδέες για την αντιμετώπιση της κρίσης σε τομείς, όπως πχ τα ναυπηγεία

http://www.chrysogelos.gr/newsite/images/files/Docs/shipyard%20GE.pdf

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερα ενημερωτικά δελτία σχετικά με θέματα πολιτικής συνοχής:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/publication/index_el.cfm

 

Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με την περιφερειακή πολιτική:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_el.cfm

Πετύχαμε ως ΠΡΑΣΙΝΟΙ να κάνουμε πιο πράσινα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και να αυξηθούν οι πόροι για την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη μέσω των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Εξασφαλίσαμε ότι τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης θα γίνουν με συμμετοχή των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων καθώς και την ενδυνάμωση, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους ώστε να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων.

Δείτε τι πετύχαμε ως ομάδα των Πράσινων και τι ΔΕΝ καταφέραμε στο Ευρωκοινοβούλιο:

http://www.chrysogelos.gr/newsite/images/review_GE.JPG

Έχουμε επίσης, προτείνει τη δημιουργία ενός Ταμείου Αλληλεγγύης που θα ενισχύει, παράλληλα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τις πρωτοβουλίες για δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι πόροι του έχουμε προτείνει να προέρθουν   κατά ένα ποσοστό από την σημερινή φορολογία, όχι με νέα φορολογία, από το όποιο πρωτογενές πλεόνασμα επιτυγχάνεται, τον Φόρο επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών καθώς και την συνεισφορά που έχει επιβληθεί στα κινητά τηλέφωνα. Προτείνουμε μια ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την  αναζωογόνηση της οικονομίας, τη δημιουργία άμεσα 250.000 νέων θέσεων εργασίας με παράλληλη μείωση της σπατάλης φυσικών, ενεργειακών και οικονομικών πόρων, βελτίωση των δημοσιονομικών καθώς και  αντιμετώπιση της φτώχειας.

Ως Ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ, θέλουμε να καταστήσουμε την Ευρώπη έναν καλό τόπο διαβίωσης για όλους, σεβόμενοι ταυτόχρονα τα φυσικά όρια του πλανήτη μας. Αυτό προϋποθέτει να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλύτης βιώσιμης επένδυσης. Επένδυσης σε μια πράσινη Ευρώπη, η οποία αποκτά τις πλέον αποδοτικές υποδομές από πλευράς πόρων και ενέργειας, ενώ προστατεύει και αποκαθιστά τους φυσικούς της πόρους. Επένδυσης σε μια κοινωνική Ευρώπη, η οποία τοποθετεί την κοινωνική προστασία, την εξάλειψη του αποκλεισμού και την κοινωνική συνοχή στην καρδιά των στόχων της. Και επένδυσης σε μια Ευρώπη μάθησης και καινοτομίας, η οποία θα είναι σε θέση να επινοεί, να διαμορφώνει και να υλοποιεί λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις αυτού του αιώνα.

«Η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Γι αυτό ακριβώς θέλουμε να αλλάξει και η Ελλάδα και η Ευρώπη. Αλλά να αλλάξουν με δημιουργικό τρόπο, προς το καλύτερο, με τη συμμετοχή των πολιτών. Γι’ αυτό οι δημιουργικές κοινωνικές δυνάμεις και οι νέοι/ες πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο. Στις ευρωεκλογές το δίλημμα είναι πώς θα διαμορφώσουμε το μέλλον μας, πώς θα λύσουμε τα τεράστια προβλήματα των πολιτών. Καταστρέφοντας το περιβάλλον, διαλύοντας τον κοινωνικό ιστό, κατεδαφίζοντας το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο; Ή ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, μετασχηματίζοντας την οικονομία ώστε να λειτουργεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και αρμονικά με το περιβάλλον;

 

Εμείς, οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική και κοινωνική πρόταση για μια κοινωνική, αλληλέγγυα, οικολογική, δημοκρατική Ευρώπη με ισχυρό Ευρωκοινοβούλιο και  μια δημιουργική, κοινωνική, καινοτόμα, αλληλέγγυα, πράσινη, δημοκρατική Ελλάδα, με ανανεωμένους τους περιφερειακούς θεσμούς της κι ενισχυμένη την κοινωνία των πολιτών.  

 

Με εκτίμηση

Νίκος Χρυσόγελος

Ευρωβουλευτής των Πράσινων /

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία

 

Τα βιογραφικά των υποψηφίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: www.prasinoi.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

τηλ: 210 3223867, e-mail: info@prasinoi.gr

facebook.com/prasinoi  twitter.com/greensgr

 

 

 

 .

 

[1]ΠΡΑΣΙΝΟΙ, γιατί μας εκφράζει περισσότερο η πολιτική ομάδα που μίλησε έγκαιρα και με λογικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Αλληλεγγύη, για να αλληλοστηριχθούμε και να ξεπεράσουμε μαζί την κρίση.

Δημιουργία, γιατί η αλλαγή έρχεται μέσα από δημιουργικές ανατροπές και ρήξεις.

Οικολογία, γιατί η προστασία του περιβάλλοντος, η δημοκρατία και η κοινωνική συνοχή είναι προϋποθέσεις για μια βιώσιμη οικονομία.

 

 

[2]http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/ekdoseis/item/3664-our-stocktaking-for-the-two-and-a-half-years-in-the-european-parliament

 

Posted on 16/05/2014 in Άρθρα, Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top