H πανδημία COVID-19 και ο προβληματικός τρόπος αντιμετώπισής της θέτουν το ζήτημα μιας νέας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την υγεία

του Νίκου Χρυσόγελου
πρώην Ευρωβουλευτή των Πράσινων

Ευρωκοινοβούλιο: τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίσουν μεθοδολογίες και μέτρα για COVID-19

Η κρίση της πανδημίας COVID-19 και ο τρόπος που τα κράτη μέλη διαχειρίστηκαν τόσο το συνολικό ζήτημα της υγειονομικής απειλής όσο και επιμέρους θέματα που σχετίζονται με αυτήν, από την προμήθεια φαρμακευτικού και ιατρικού εξοπλισμού και τη συνεργασία συστημάτων υγείας μέχρι τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων, αναδεικνύουν την ανάγκη να συζητήσουμε σοβαρά την προοπτική μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στα θέματα υγείας. Είναι αλήθεια ότι τα θέματα αυτά – όπως επίσης και όσα σχετίζονται με την εκπαίδευση / παιδεία ή τις κοινωνικές πολιτικές, και μέχρι πρόσφατα τις δημοσιονομικές πολιτικές – εντάσσονται σε αυτό που αποκαλείται “επικουρικότητα”, δηλαδή είναι στην βασική αρμοδιότητα των Κρατών Μελών και μόνο επικουρικά μπορεί να συνεισφέρει η ΕΕ.
Προς μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία;
Η πανδημία άνοιξε εκ των πραγμάτων τη συζήτηση για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε πρακτικά θέματα διαχείρισης (ανάγκη ρύθμισης των διασυνοριακών μετακινήσεων, συμφωνίες για αγορά ιατροφαρμακευτικού υλικού και εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασμό των κρατών μελών κ.ά.). Πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί μια πανδημία, για παράδειγμα, η οποία δεν περιορίζεται από σύνορα, μέσα από καθαρά εθνικές πολιτικές που συχνά έρχονται σε αντιπαράθεση ή διαφέρουν σημαντικά από τις εθνικές πολιτικές των διαφόρων χωρών του κοινού ευρωπαϊκού χώρου ή που δημιουργούν συγκρούσεις στο εσωτερικό της ΕΕ; Το διαπιστώσαμε με τον κυνικό ανταγωνισμό σε αρχική φάση μεταξύ χωρών για αγορά μασκών ή προστατευτικού εξοπλισμού ή με απαγορεύσεις που εμπόδιζαν ακόμα και την διασυνοριακή μεταφορά κρίσιμου υλικού. Ιδιαίτερα σε περιόδους επιδημιών και πανδημιών – που όπως φαίνεται μπαίνουν στη ζωή μας με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα λόγω της οικολογικής και κλιματικής κρίσης αλλά και άλλων σημαντικών αλλαγών – χρειάζονται θεσμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC),που να είναι σε θέση να διαμορφώνουν και προτείνουν κοινές πολιτικές και στάσεις για το σύνολο των κρατών μελών, σε συνεργασία φυσικά με τους εθνικούς θεσμούς, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σήμερα, με το κάθε κράτος μέλος να ακολουθεί τις συστάσεις του δικού του επιστημονικού συμβουλίου με περιορισμένο μόνο συντονισμό με τα άλλα κράτη μέλη ή με την Επιτροπή.
Ένα βήμα προς μια καλύτερα συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης είναι οι προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την COVID-19, με τις οποίες προτείνεται η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Υγειονομικής Αντίδρασης (EHRM) για την αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων όλων των ειδών, ώστε να ενισχυθεί ο επιχειρησιακός συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ, και “να παρακολουθείται η συγκρότηση και ενεργοποίηση στρατηγικού αποθέματος φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, και να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του”. Το Ευρωκοινοβούλιο· θεωρεί ότι “ο EHRM θα πρέπει να επισημοποιήσει τις μεθόδους εργασίας που καθιερώθηκαν κατά την υγειονομική κρίση COVID-19, με βάση τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, την απόφαση για τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας(10) και τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης“. Επίσης,  ζητεί τη σύσταση ειδικής ομάδας για τη νόσο COVID-19 υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής στο πλαίσιο του EHRM όπου θα εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη, ενώ θα πρέπει να οριστεί και μια εθνική αρχή ως σημείο επαφής. Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, η εν λόγω ειδική ομάδα θα πρέπει να έχει ως κύριο στόχο τη συστηματική διάδοση των συστάσεων που διαβιβάζονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το Κοινοβούλιο ζητάει να έχει το ίδιο μια μόνιμη εντολή για την αξιολόγηση του έργου αυτής της ειδικής ομάδας.
Η υγεία δεν επηρεάζεται όμως μόνο από την πανδημία. Πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι 1 στους 8 θανάτους στην Ευρώπη οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (μεταξύ άλλων σημαντικό ρόλο παίζει η ατμοσφαιρική ρύπανση, η έκθεση σε ηχορύπανση ή άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες), ενώ η κλιματική και η οικολογική κρίση έχουν αυξανόμενες επιπτώσεις και στην υγεία. Απέναντι σε αυτές τις διασυνοριακές προκλήσεις, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική μια πολιτική που περιορίζεται στα εθνικά σύνορα.
Από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων
Όμως η πανδημία και τα μέτρα που ελήφθησαν ανέδειξαν προβλήματα σε πολλούς τομείς. Αξιολογώντας αυτή την εμπειρία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών ανά πάσα στιγμή και να αποφευχθούν μονομερή περιοριστικά μέτρα στην διάρκεια επιδημιών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη μέτρα για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, και να ενθαρρυνθεί η οικονομική ανάκαμψη ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς και να προετοιμαστεί για μια νέα κρίση. Μια πολιτική σε αυτή την κατεύθυνση είναι η έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να αποφύγουν να λάβουν εθνικά μέτρα που απαγορεύουν τις ενδοκοινοτικές εξαγωγές εξοπλισμού ατομικής προστασίας ή άλλων σημαντικών ιατρικών οργάνων ή φαρμακευτικών προϊόντων. Φτάνει, όμως, μια έκκληση ή απαιτούνται κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές; Το Ευρωκοινοβούλιο τονίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να συγκεντρώσουν πόρους, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών ικανοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση στην ΕΕ για εξοπλισμό ατομικής προστασίας, αναπνευστήρες και λοιπό ιατρικό εξοπλισμό, εργαστηριακά εφόδια και προϊόντα απολύμανσης, γεγονός που θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση του στρατηγικού αποθέματος rescEU. Μάλιστα καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική για μια «ανθεκτική Ευρώπη», η οποία θα περιλαμβάνει έναν χάρτη αξιολόγησης κινδύνου και επιλογές για τη διευθέτηση των ζητημάτων της χρηστής διαχείρισης και των επενδύσεων στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και της αντιμετώπισης πανδημιών σε επίπεδο ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι την παραγωγή βασικών προϊόντων, όπως φαρμακευτικών συστατικών, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Τα κράτη μέλη μπορούν, επίσης, να κάνουν χρήση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες των υφιστάμενων διατάξεων ευελιξίας για απλούστερες, ταχύτερες και πιο ευέλικτες συμβάσεις, αλλά εξίσου σημαντικό είναι – όπως επισημαίνει και το Ευρωκοινοβούλιο – η από κοινού προμήθεια φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών και των περιφερειακών και εξόχως απόκεντρων περιοχών. Μια τέτοια διάσταση ενισχύεται σήμερα και στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την πολιτική προστασία και τον σχετικό μηχανισμό της rescEU.
Αναγκαίος ο κοινός ορισμός για “θετικά κρούσματα”, “θάνατος από COVID-19” καθώς και η εναρμόνιση μεθοδολογιών
Ένα βασικό θέμα σε σχέση με την πανδημία – που επηρεάζει όμως καθοριστικά την καθημερινότητα των πολιτών και την οικονομία – είναι ο ίδιος ο ορισμός του τι σημαίνει “θετικά κρούσματα” ή “θάνατος από COVID-19” με δεδομένο ότι μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε κάθε κράτος μέλος, ενώ συχνά οι “αρνητές του κοροναϊού” επικαλούνται αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Ακόμα και μετά την νέα έξαρση των κρουσμάτων στην ΕΕ φαίνεται ότι τα κράτη μέλη κινούνται ασυντόνιστα και δεν έχουν επιδιώξει κοινή στάση.
Ανησυχώντας για την πρόσφατη αύξηση του αριθμού θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε όλη την Ευρώπη, οι ευρωβουλευτές δηλώνουν σε ψήφισμά τους ότι τα κράτη μέλη δεν φαίνεται να έχουν αντλήσει διδάγματα από τα αρχικά στάδια της κρίσης, έχοντας υιοθετήσει για ακόμα μία φορά διαφορετικά και μη συντονισμένα μέτρα. Στο σχετικό ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 17/9/2020 με 595 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 41 αποχές, τονίζουν την έλλειψη εναρμονισμένης μεθοδολογίας για τη συλλογή και την αξιολόγηση αριθμητικών στοιχείων σχετικά με τα κρούσματα, το οποίο οδηγεί σε διαφορετικές ερμηνείες και στον περιορισμό της ελεύθερης μετακίνησης πολιτών που μετακινούνται μεταξύ χωρών της ΕΕ.
Ένα τρανταχτό παράδειγμα μιας τέτοιας ασυντόνιστης στάσης είναι οι επιπτώσεις των ρυθμίσεων στη ζωή δεκάδων χιλιάδων ζευγαριών. Τα μέτρα COVID-19 βρήκαν πολλά ζευγάρια να βρίσκονται χωριστά εκείνες τις μέρες. Χιλιάδες, όμως, διεθνικά ζευγάρια – ε το ένα μέλος να είναι Ευρωπαίος πολίτης ή να διαμένει νόμιμα σε χώρα της ΕΕ και το άλλο να κατάγεται από τρίτη χώρα – δεν έχουν καταφέρει, 7 μήνες μετά, να βρεθούν ξανά μαζί. Αν και 12 ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιλύσει το πρόβλημα με βάση τις προτάσεις της Κομισιόν, άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν έχουν δώσει την ευκαιρία σε αυτά τα ζευγάρια, είτε είναι παντρεμένα είτε όχι (αρκεί να αποδεικνύεται μια μακροχρόνια σχέση) να ενωθούν ξανά, παρόλο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει θέση και προτρέπει τα κράτη μέλη να φροντίσουν για την επανένωση όλων (δείτε και σχετική ανοικτή επιστολή μου προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό εξωτερικών και δύο άρθρων μου που στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” και στην “Athens Voice”)
Κοινή διαχείριση της υγείας για αποτελεσματική αντιμετώπισή της αλλά και για να πειστούν οι πολίτες για την ανάγκη τήρησης των μέτρων
Συχνά οι “αρνητές του κοροναϊού” επικαλούνται την αντιφατικότητα των μέτρων από τη μία χώρα στην άλλη. Το Ευρωκοινοβούλιο “τονίζει με έμφαση την ανάγκη για κοινή και συντονισμένη διαχείριση της υγείας” τόσο για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτής της πανδημίας” όσο και για  “να διαβεβαιωθούν οι πολίτες για τη συνοχή των μέτρων που λαμβάνονται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, κάτι που θα τους βοηθήσει να πειστούν για την ανάγκη τήρησης των μέτρων”. 

Με δεδομένο ότι:

  • Ο ιός ενδέχεται να παραμείνει ενεργός για αρκετούς μήνες, μέχρι να βρεθεί αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο
  • Χρειάζεται κοινός ορισμός για τα θετικά κρούσματα, τους θανάτους COVID-19 και την ανάρρωση από τη λοίμωξη 
  • Η επανεμφάνιση της εποχικής γρίπης θα αυξήσει πιθανότατα τον αριθμό των ατόμων με ήπια συμπτώματα που θα χρειαστεί να κάνουν τεστ

οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η εφαρμογή κοινών ορισμών, υγειονομικών κριτηρίων και μεθοδολογιών είναι κρίσιμης σημασίας για την καταπολέμηση της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης.

Μετά και τη συζήτηση της Τρίτης 15/9 με τον επίτροπο Didier Reynders και τον Γερμανό υπουργό Michael Roth εκ μέρους της Προεδρίας της ΕΕ, το Ευρωκοινοβούλιο προτρέπει με το ψήφισμά του τα κράτη μέλη να:

  • υιοθετήσουν έναν κοινό ορισμό για θετικό κρούσμα COVID-19, για θάνατο λόγω COVID-19 και για ανάρρωση από τη λοίμωξη. με δεδομένο μάλιστα ότι “το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) εξακολουθεί να εντοπίζει αποκλίσεις στις διαδικασίες συλλογής δεδομένων και υποβολής στοιχείων από τα κράτη μέλη, ενώ λυπάται για το γεγονός ότι αυτή η έλλειψη εναρμόνισης δεν μας επιτρέπει να σχηματίσουμε σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη σε δεδομένη χρονική στιγμή“. Το Ευρωκοινοβούλιο “αναγνωρίζει τη σημασία των σωρευτικών ποσοστών της συχνότητας εμφάνισης και των θετικών τεστ ανίχνευσης για την εκτίμηση της εξάπλωσης του ιού, αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως τα ποσοστά νοσηλείας και τα ποσοστά πληρότητας μονάδων εντατικής θεραπείας
  • υιοθετήσουν τα κράτη μέλη μια κοινή μεθοδολογία συλλογής υγειονομικών δεδομένων και καταμέτρησης και κοινοποίησης του αριθμού των θανάτων. Επίσης, χαιρετίζουν θερμά την περιφερειακή προσέγγιση που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτιμούν ότι η χαρτογράφηση κινδύνου από το ECDC θα πρέπει να γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και όχι μόνο σε εθνικό, ενώ ζητούν από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν στο ECDC δεδομένα που συλλέγονται από περιφερειακές δημόσιες αρχές.
  • εγκρίνουν κι εφαρμόσουν κοινή στρατηγικής όσον αφορά τα τεστ ανίχνευσης του ιού, στο πλαίσιο της οποίας θα αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα σε όλα τα κράτη μέλη και θα παρέχονται επαρκείς ικανότητες διενέργειας τεστ ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι όσοι πρέπει να υποβληθούν σε αυτά μπορούν να το πράξουν χωρίς δυσανάλογους χρόνους αναμονής·
  • διεξάγονται τα τεστ σε περίπτωση ταξιδιών, όπου είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη χώρα προέλευσης, ενώ θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσουν κατάλογο των αρχών που επιτρέπεται να παρέχουν πιστοποιητικό πραγματοποίησης τεστ για τους σκοπούς αυτούς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα αποφευχθεί η κατάχρηση της εν λόγω διαδικασίας και  ζητεί από την Επιτροπή και το ECDC να αξιολογήσουν τη δυνατότητα ευρύτερης χρήσης φθηνών αλλά αξιόπιστων τεστ που δίνουν αποτελέσματα σε 15 λεπτά. Υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει εφαρμογές ιχνηλάτησης για τη νόσο COVID-19 με χρήση της ίδιας αποκεντρωμένης αρχιτεκτονικής. Το ΕΚ αναμένει ότι η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών αυτών θα επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ έως τον Οκτώβριο, ώστε να καταστεί δυνατή η ιχνηλάτηση της νόσου COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ κι ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν περαιτέρω τους πολίτες να χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές, με παράλληλη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων·
  • συμφωνήσουν σε μια κοινή περίοδο καραντίνας, ώστε να μην ισχύουν διαφορετικά μέτρα που προκαλούν, μεταξύ άλλων, επιπλέον προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών και καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κοινό πρωτόκολλο για την παρακολούθηση ασυμπτωματικών ασθενών, μέτρα απομόνωσης των ασθενών που βρέθηκαν θετικοί στη νόσο COVID-19, καθώς και μέτρα απομόνωσης των επαφών των εν λόγω ασθενών·
  • συντονίσουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς όπου χρειάζεται, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής
  • συζητήσουν το συντομότερο την επαναφορά σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν, χωρίς εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους, καθώς και σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή της διαιώνισης της κατάστασης.

Οι Ευρωβουλευτές θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του κινδύνου διασποράς του ιού και να εκδίδει εβδομαδιαίο επικαιροποιημένο χάρτη κινδύνου (ανά περιφέρεια) στη βάση κοινού χρωματικού κώδικα, ο οποίος θα καταρτίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουν και παρέχουν τα κράτη μέλη.  Η κοινή μεθοδολογία και τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν, καθώς και οι χάρτες που καταρτίστηκαν από το ECDC, θα διευκολύνουν μια συντονισμένη προσέγγιση ως προς τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των κρατών μελών, και θα διασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται από τα κράτη μέλη είναι συνεκτικές και καλά συντονισμένες.

Αξιοποίηση των εφαρμογών ιχνηλάτησης (tracing apps)

Το ψήφισμα ζητά, επίσης, από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα κοινό έντυπο εντοπισμού επιβατών (passenger locator form, PLF) για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο σύστημα ιχνηλάτησης που καλύπτει όλη την ΕΕ. Η χρήση εφαρμογών ιχνηλάτησης θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, σύμφωνα με το ΕΚ, το οποίο αναμένει τα εθνικά συστήματα να είναι διαλειτουργικά μέχρι τον Οκτώβριο, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη της κατάστασης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζουν, ωστόσο, ότι οι εφαρμογές αυτές θα πρέπει να λειτουργούν σε πλήρη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (GDPR). Οποιοδήποτε μέτρο περιορίζει την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων μας “πρέπει να είναι νόμιμο, αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια υγεία, αυστηρά αναλογικό και να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς δημόσιας υγείας εντός αυστηρώς τηρουμένων ορίων“. Το Ευρωκοινοβούλιο τονίζει ότι “οι πρωτοβουλίες έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε καταστάσεις μαζικής παρακολούθησης μετά την κρίση και ζητεί να υπάρξουν σχετικές εγγυήσεις“.

Πέρα από την πανδημία COVID-19 υπάρχουν κι άλλα προβλήματα υγείας

Στο ψήφισμα του το Ευρωκοινοβούλιο επισημαίνει ότι “το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) επιτελεί ανεκτίμητο έργο και πρέπει να λάβει άμεσα περισσότερους πόρους, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του μόνιμου προσωπικού του, προκειμένου να συνεχίσει το έργο του σχετικά με τη νόσο COVID-19 και να είναι παράλληλα σε θέση να συνεχίσει και να ξαναρχίσει τις εργασίες του σχετικά με άλλες νόσους· ζητεί από την Επιτροπή πρόταση αναθεωρημένης εντολής για το ECDC ώστε να αυξηθούν σημαντικά ο προϋπολογισμός, το προσωπικό και οι ικανότητές του και τούτο για να είναι σε θέση αυτό να παρέχει πρώτης τάξης προστασία της δημόσιας υγείας ανά πάσα στιγμή, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια επιδημιών

 

Posted on 19/09/2020 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top