Συμφωνία Ευρωκοινοβουλίου – Συμβουλίου σχετικά με το άσυλο και τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία

Σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που επιτεύχθηκε στις 15 Δεκεμβρίου  οι αιτούντες άσυλο θα μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται νωρίτερα και οι προοπτικές ένταξής τους θα βελτιωθούν:

  • Θα επιτρέπεται στους αιτούντες άσυλο να εργάζονται το αργότερο έξι μήνες από την υποβολή αίτησης ασύλου, αντί του διαστήματος εννέα μηνών που προβλέπεται σήμερα
  • Πρόσβαση σε μαθήματα γλωσσικής και πολιτικής αγωγής και επαγγελματικής κατάρτισης για την ενίσχυση των ευκαιριών ένταξης
  • Ο τόπος διαμονής μπορεί να καθορίζεται από τις αρχές για την αποφυγή της διαφυγής ατόμων, αλλά η κράτηση θα είναι δυνατή μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Όλοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν κηδεμόνα και όλα τα παιδιά που ζητούν άσυλο να πηγαίνουν στο σχολείο

Ο κύριος στόχος της αναθεωρημένης Οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής αιτούντων άσυλο είναι να διασφαλιστούν ισοδύναμα πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης (συμπεριλαμβανομένης της στέγασης), της υγειονομικής περίθαλψης και ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες. Οι νέοι κανόνες επίσης θα εμποδίζουν τους αιτούντες άσυλο να μετακινούνται εντός της ΕΕ μετά την καταχώριση του αιτήματός τους.

Βελτίωση των ευκαιριών ένταξης

Για να μπορέσουν να ζήσουν ανεξάρτητα και να είναι σε θέση να ενταχθούν σε τοπικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν στους αιτούντες άσυλο τη δυνατότητα να εργαστούν το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της αίτησής τους, αντί των εννέα μηνών που ισχύουν σήμερα. Για να ενισχυθούν οι προοπτικές ένταξής τους, θα έχουν πρόσβαση σε μαθήματα γλωσσών, σε μαθήματα αγωγής του πολίτη και σε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Προστασία των ανηλίκων

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι για κάθε ασυνόδευτος ανήλικος θα ορίζεται κηδεμόνας το αργότερο 15 ημέρες μετά την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας. Επιπλέον, τα παιδιά θα πρέπει να εισέλθουν στο σχολικό σύστημα το αργότερο δύο μήνες από την άφιξή τους.

Κράτηση

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι κάθε αιτών άσυλο θα πρέπει να διαμένει σε συγκεκριμένο τόπο για λόγους δημόσιας τάξης ή να για να εμποδιστεί αποτελεσματικά η διαφυγή του, εάν υπάρχουν τέτοια πιθανότητα. Η κράτηση ωστόσο μπορεί να αποφασιστεί μόνο μόνο βάσει συγκεκριμένων λόγων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Sophie in’t Veld (Renew, Ολλανδία) δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής αποτελεί επίτευγμα. Όχι μόνο επειδή οι συννομοθέτες της ΕΕ σημειώνουν πρόοδο επιτέλους στις διαδικασίες για τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήαμτος ασύλου, αλλά κυρίως επειδή η συμφωνία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε απτές βελτιώσεις στη ζωή των αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ. Ειδικά τώρα που βλέπουμε ότι οι αιτούντες άσυλο κοιμούνται στους δρόμους σε αρκετά κράτη μέλη, είναι καιρός η Ευρώπη να δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπό της και να εξασφαλίσει υψηλά και συνεπή πρότυπα υποδοχής.»

Επόμενα βήματα

Το συμφωνηθέν κείμενο πρέπει να εγκριθεί από την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και την Ολομέλεια του ΕΚ, καθώς και από το Συμβούλιο, πριν μπορέσει να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και να τεθεί σε ισχύ. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο ετών για να μεταφέρουν τις διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι προσεχείς Προεδρίες του Συμβουλίου έχουν δεσμευτεί να καταβάλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου για το άσυλο και τη μετανάστευση πριν από τον Απρίλιο του 2024.

Σχετικές πληροφορίες

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για μια νέα Οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής το 2016. Η σημερινή συμφωνία επικυρώνει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν το 2018.

Posted on 15/12/2022 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top