Τα επικίνδυνα απόβλητα …βλάπτουν

ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα επικίνδυνα απόβλητα …βλάπτουν

Θα πληρώσουμε 14.904.736 συν 72.864 ευρώ τη μέρα για την κακοδιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων…

Σχετικά με την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Κομισιόν για επιβολή προστίμου κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 14 904.736 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 72.864 ευρώ», έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις από την Ελλάδα σχετικά με την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, ο Νίκος Χρυσόγελος, συν-επικεφαλής του κόμματος «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», δήλωσε:

«Η κακή διαχείριση των αποβλήτων βλάπτει πρώτα την υγεία και το περιβάλλον μας αλλά επιβαρύνει και τα δημόσια οικονομικά. Το έδαφος, το υπέδαφος και τα νερά πολλών περιοχών της χώρας έχουν ρυπανθεί εξαιτίας της ανεξέλεγκτης απόρριψης όχι μόνο αστικών απορριμμάτων αλλά και επικίνδυνων ή και τοξικών αποβλήτων, παρά την υποχρέωση της χώρας να έχει αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα πλήρως μέσα στο 2013. Περιπτώσεις όπως η ρύπανση του Ασωπού –Οινοφύτων, περιοχών της Χαλκιδικής, της Βεγορίτιδας κα δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου.

Η Ελλάδα δεν έχει αναπτύξει – παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες – ένα σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου των επικίνδυνων αποβλήτων, όπως ορίζεται στα άρθρα 17 έως 20 της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα απόβλητα. Δεν εξασφαλίζεται κατά συνέπεια η παρακολούθηση και ο έλεγχος από τις πρώτες ύλες μέχρι την τελική κατάληξη των αποβλήτων και δεν εμποδίζεται η ανάμειξη επικίνδυνων αποβλήτων μέσα στα οικιακά ή απόρριψη ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον ή σε χωματερές – παράνομες πρακτικές που ακολουθούνται κι αποφέρουν σημαντικά έσοδα σε διάφορα κυκλώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι ακόμα και σήμερα η Ελλάδα δεν έχει παρουσιάσει ένα «εθνικό σχέδιο διαχείρισης» των επικίνδυνων αποβλήτων.

Παράλληλα με την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βλάβη που προκαλείται, επιβαρύνονται και τα δημόσια ταμεία (ευρωπαϊκά και ελληνικά) για τον εκ των υστέρων καθαρισμό αυτών των περιοχών στερώντας πόρους από άλλες ανάγκες. Πάντως σε ελάχιστες περιοχές έχουμε πραγματικά προγράμματα εξυγίανσης ρυπασμένων περιοχών, ενώ συχνά κρύβεται το πρόβλημα κάτω από το χαλί (Ασωπός – Οινόφυτα, ανεξέλεγκτη ανάμειξη επικίνδυνων αποβλήτων με αστικά, κα).

Πέρασαν πολλά χρόνια με αναβολές λήψης αποφάσεων, απόκρυψη του προβλήματος κάτω από το χαλί, καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις, μπαλάκι ευθυνών από τον έναν στον άλλο. Από την πρώτη καταδικαστική για την Ελλάδα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2009 πέρασαν πέντε χρόνια. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητώντας την επιβολή προστίμων, προτείνοντας «ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 14 904.736 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 72.864 ευρώ», έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις από την Ελλάδα.

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, αλλά και της ανάπτυξης μιας βιώσιμης και υπεύθυνης οικονομίας με ενίσχυση της απασχόλησης οι βιομηχανίες, οι αρχές, η αυτοδιοίκηση και η τοπική κοινωνία θα έπρεπε να κάνουν το στοιχειώδες, αυτό που επιβάλει η λογική, η περιβαλλοντική υπευθυνότητα αλλά και η νομοθεσία:

–     να προσαρμόσουν την παραγωγική διαδικασία τους, ώστε να μειώσουν την παραγωγή αποβλήτων,

–     να αναπτύξουν οικολογικά καινοτόμες διαδικασίες και πρακτικές αποτελεσματικής χρήσης των πρώτων υλών (που συνεπάγονται όχι μόνο μείωση αποβλήτων αλλά συχνά και μείωση κόστους)

–     να αναπτύξουν διαδικασίας «βιομηχανικής συμβίωσης» -ώστε τα απόβλητα μιας βιομηχανίας να γίνονται κάπου αλλού πρώτες ύλες

–     να ενσωματώσουν την γνώση και την εμπειρία πράσινων μεθόδων παραγωγής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της «πράσινης χημείας» και των «καθαρών τεχνολογιών»

–     ή έστω να συλλέγουν χωριστά και να τα διαχειριστούν αποτελεσματικά τα επικίνδυνα απόβλητα από νοικοκυριά, επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανίες».

Θα συνεχίζουμε καταστροφικές από κάθε άποψη πρακτικές ή θα αλλάξουμε συνειδητά και με σχέδιο;»

 

Σχετικές πληροφορίες:

Η ανακοίνωση για παραπομπή της Ελλάδας: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1037_el.htm

Νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Άλλες παραπομπές ή και καταδίκες της Ελλάδας για παρόμοιες υποθέσεις:

– 17/7/2014, ανεξέλεγκτη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) εντός του εθνικού θαλάσσιου πάρκου της Ζακύνθου

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140104el.pdf

– 13/3/2008. Υπόθεση C-81/07: Οδηγία 2000/59/ΕΚ – Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις (Άρθρα 5(1) και 16(1))

6/10/2005. Υπόθεση C-502/03: Λειτουργία 1125 παράνομων και μη ελεγχομένων χώρων ταφής αποβλήτων – Οδηγία 75/442/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ) – Άρθρα 4, 8 και 9.

– 14/4/2005. Υπόθεση C-163/03: Ρύπανση στο Θριάσιο Πεδίο: Οδηγία 80/68/ΕΟΚ- Προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες – Άρθρα 3, 4 και 5 – Οδηγία 91/689/ΕΟΚ – Επικίνδυνα απόβλητα – Άρθρα 2(1), και 6(1).

– 18/11/2004. Υπόθεση C-420/02: Παράνομη απόθεση στερεών αποβλήτων στη θέση “Πέρα Γαληνοί” – Οδηγία 75/442/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ) – Άρθρα 4 & 9.

– 6/3/2003. Υπόθεση C-83/02: Παράβαση άρθρου 4, παρ. 1 και 11 της Οδηγίας 96/59/ΕΚ για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/ PCT)

– 13/6/2002. Υπόθεση C-33/01: Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων – Μη κοινοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων που προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 3, της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ

– 4/7/2000. Υπόθεση C-387/97. Περίπτωση Χωματερή Κουρουπητού Χανίων, παραβίαση οδηγιών Οδηγίες 75/442/ΕΟΚ και 78/319/ΕΟΚ, Καταδίκη Ελλάδας και καταβολή για πολλούς μήνες ημερήσιου χρηματικού πρόστιμου, €20.000

– 25/5/2000. Υπόθεση C-384/97: Υποχρέωση καταρτίσεως προγραμμάτων για τη μείωση της ρυπάνσεως από επικίνδυνες ουσίες – Μη μεταφορά της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ στην εσωτερική έννομη τάξη

– 8/7/1999. Υπόθεση C-215/98: Οδηγία 91/157/ΕΟΚ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες – Παράλειψη κράτους μέλους να καταρτίσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της Οδηγίας προγράμματα

Posted on 26/09/2014 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top