Mike Feinstein: Ένας Ελληνο-Αμερικανός Πράσινος απευθύνεται στο συνέδριο των Ελλήνων Πράσινων

Αγαπητοί Έλληνες Πράσινοι φίλοι

Χαιρετισμούς από το Δυτικό Ημισφαίριο. Το όνομά μου είναι Mike Feinstein. Γεννήθηκα στην Πάτρα τον Νοέμβριο του 1958 και υιοθετήθηκα από Αμερικανούς και έφτασα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάρτιο του 1959. Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας και χαίρομαι που συνδέομαι με τους Έλληνες Πράσινους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ασχολούμαι βαθιά με την πράσινη πολιτική για πάνω από τριάντα χρόνια. Είμαι συνιδρυτής του Πράσινου Κόμματος της Καλιφόρνιας και πρώην Πράσινος δήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος στη Σάντα Μόνικα, Καλιφόρνια.

Σήμερα σας γράφω από την πόλη Oaxaca του Μεξικού, όπου σήμερα θα επισκεφτώ τα αρχαία ερείπια του προκολομβιανού αρχαιολογικού χώρου του Monte Alban. Το αναφέρω αυτό, γιατί όπως και με την Ελλάδα όπου είναι πολλά όμορφα αρχαία ερείπια από παλιούς πολιτισμούς, η επίσκεψη σε αυτά τα ερείπια μας επιτρέπει να κοιτάξουμε πίσω τα μεγάλα επιτεύγματα της ανθρωπότητας στο παρελθόν μας.

Αλλά με τους πολλαπλούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε από την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική μας καταστροφή, πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα αν θα έχουμε πραγματικά μέλλον ως είδος.

Για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση που δημιουργήσαμε, πρέπει να φανταστούμε όχι μόνο ένα εντελώς νέο ενεργειακό σύστημα, αλλά ένα εντελώς νέο οικονομικό σύστημα, που συνδυάζει την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα – μια πραγματική Πράσινη Νέα Συμφωνία για την ανθρωπότητα.

Εκεί μπαίνετε οι Έλληνες Πράσινοι. Με νέες εκλογές στην Ελλάδα στον ορίζοντα, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει μια ενιαία σαφής πράσινη φωνή που καθορίζει το είδος της μετάβασης που χρειαζόμαστε, έτσι ώστε όταν άλλα πολιτικά κόμματα προτείνουν μισά μέτρα, να υπάρχει ένα άλλο μέρος όπου οι πολίτες μπορούν να δουν μια πλήρη πράσινη εναλλακτική λύση.

Αυτό δεν θα συμβεί αν οι πράσινοι είναι χωρισμένοι σε διάφορα μέρη. Στις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρχει μια σαφής φωνή του Πράσινου Κόμματος. Διαφορετικά, το πράσινο μήνυμα θα χαθεί σε πολιτικές μάχες και το κοινό – που δεν επικεντρώνεται καθημερινά σε αυτά τα θέματα – δεν θα γνωρίζει ότι είναι δυνατή μια δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση.

Για αυτούς τους λόγους, σας ενθαρρύνω να βρείτε έναν τρόπο να ενώσετε τις ελληνικές πράσινες φωνές όλες μαζί σε ένα κόμμα – και όταν τελειώσει η πανδημία COVID και μπορώ να ταξιδέψω στην Ελλάδα – ελπίζω να επισκεφθώ πολλούς από εσάς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Καλή τύχη

Mike Feinstein

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dear Greek Green friends

Greetings from the Western Hemisphere. My name is Mike Feinstein.  I was born in Patras in November 1958 and adopted by Americans and brought to the United States in March 1959. I am proud to be Greek and am happy to be connected to Greek Greens.
In the United States I have been deeply involved in green politics for over thirty years. I am a co-founder of the Green Party of California and a former Green mayor and city Councilmembers in Santa Monica, California
Today I write to you from the city of Oaxaca, Mexico, where today I will visit the ancient ruins of pre-Columbian archaeological site of Monte Alban. I bring that up, because just like with Greece where they are many beautiful ancient ruins from past civilizations, visiting these ruins allow us to look back at humanity’s great accomplishments in our past.
But with the multiple dangers we face from global warming and our climate change catastrophe, we now have to confront the question of whether we will actually have a future as a species.
To address the climate crisis we have created, we have to imagine not just a whole new energy system, but a whole new economic system, that combines social justice and environmental sustainability  – a true Green New Deal for humanity.
That is where you Greek Greens come in.  With new elections in Greece on the horizon, it is critical for there to be a single clear Green voice that defines the kind of transition we need, so that when other political parties put forward half-measures, there is another place to go to see a full green alternative.
That will not happen is you are divided into several parties.  There must be a single clear Green Party voice in the next elections. Otherwise the green message will be lost in political in-fighting; and the public – who does not focus on these issues every day – will not know that a just and sustainable transition is possible.
For these reasons, I encourage you to find a way to unite Greek Green voices together in one party – and when COVID is over and I can travel back to Greece – I hope to visit many of you in the Greek parliament.
Best of luck
Mike Feinstein

Posted on 24/04/2021 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top