Οι ευρωβουλευτές ζητούν δεσμευτικά μέτρα για ίσες αμοιβές μεταξύ των φύλων και μισθολογική διαφάνεια

Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών για ίση εργασία όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες (άρθρο 157 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ)

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο, στα 16% είναι το μέσο μισθολογικό χάσμα των φύλων στην ΕΕ, ενώ ανέρχεται στο 37% για τις συντάξεις.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου με 493 ψήφους υπέρ, 82 κατά και 79 αποχές, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη δέσμευση της νέας Προέδρου της Επιτροπής να καταστήσει την «ίση αμοιβή για ίση εργασία» ως θεμελιώδη αρχή της νέας ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων που θα παρουσιαστεί τον Μάρτιο.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν η στρατηγική αυτή να περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών και τη μείωση του μισθολογικού χάσματος, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ισχυρά μέτρα για την εφαρμογή τους, σαφείς στόχους και συστήματα επιτήρησης για την καλύτερη διαχείριση των μεταρρυθμίσεων. Ζητούν επίσης την αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση του Μισθολογικού Χάσματος Μεταξύ των Φύλων μέχρι τα τέλη του 2020, η οποία θα πρέπει να θέσει σαφείς στόχους για τα κράτη μέλη για τη μείωση του χάσματος κατά τη διάρκεια των πέντε επόμενων χρόνων.

Για να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της μισθολογικής ανισότητας μεταξύ των φύλων, το Ευρωκοινοβούλιο παροτρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε υπηρεσίες παιδείας και παιδικής μέριμνας, καθώς και σε φιλικές προς τις οικογένειες εργασιακές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ίσης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στις συντάξεις είναι διπλάσιες από αυτές στην αγορά εργασίας, οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης κατάλληλες διατάξεις για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, όπως πιστώσεις για περιόδους περίθαλψης, επαρκείς ελάχιστες συντάξεις και επιδόματα χηρείας.

Η δια βίου μάθηση και η επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας απασχόληση και ευκαιρίες. Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές ζητούν την καλύτερη προώθηση της επιχειρηματικότητας, των πεδίων της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και της ψηφιακής εκπαίδευσης για τα κορίτσια από νεαρή ηλικία, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά στερεότυπα και να διασφαλιστεί η πρόσβαση των γυναικών σε αναπτυσσόμενους και καλά αμειβόμενους τομείς.

Posted on 06/02/2020 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top