Γιατί καταργούνται πετυχημένοι θεσμοί και δομές στην εκπαίδευση;

“Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις” ή αδικαιολόγητη κατάργηση πετυχημένων θεσμών; 

Τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, ειδικότερα, για τη θεσμοθέτηση των νέων δομών και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους, την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση των στελεχών αυτών. Η διαβούλευση αυτή ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018. Όμως το νομοσχέδιο αυτό καταργεί χωρίς προετοιμασία για ορθολογική μετάβαση σε μια πιο αποτελεσματική δομή που θα διευρύνει και όχι θα υποβαθμίσει το έργο που επιτελούσαν οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων. Αν και ακούγεται ενδιαφέρον, η δημιουργία Κέντρων Εκπαίδευσης στην Αειφορία δεν είναι ούτε η συνέχεια των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ούτε θα διευρύνουν το έργο που επιτελούσαν οι δομές και οι υπεύθυνοι Π.Ε, Α.Υ, Π.Θ. 

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ δημοσιεύουμε απόψεις ανθρώπων που έχουν πολύχρονη και σημαντική εμπειρία σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μια και θεωρούμε ότι οι προωθούμενες αλλαγές θα έχουν σημαντικές (αρνητικές) επιπτώσεις στα θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αν δεν αλλάξουν ριζικά. Ο χώρος της εκπαίδευσης δεν χρειάζεται άλλες πρόχειρα σχεδιασμένες ρυθμίσεις, αλλά σωστά σχεδιασμένες και ώριμες, μέσα από εκτεταμένο και ουσιαστικό διάλογο συμφωνημένες, πολιτικές κι αλλαγές προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο. 

Αν επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε και τις δικές σας απόψεις στο πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα, παρακαλούμε στείλτε το κείμενό σας στο newsletter@prasinoi.gr

Υπόμνημα Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων και Μελών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Θέμα: “Κριτική ανάγνωση – πρόταση στο σχέδιο του Υπουργείου για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου

κ. Υπουργέ, Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε σε Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Υπουργείου, με την παρουσία σας, το σχέδιο του Υπουργείου για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου. Η πρόταση αυτή αιφνιδίασε όλους εμάς που εργαζόμαστε για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων και την ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα Περιβάλλοντος, στην προαγωγή και αγωγή της Υγείας και στον Πολιτισμό.
Στην εν λόγω πρόταση έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Η εν μέρει ή εν όλω αναδιάρθρωση ή αντικατάσταση του υπάρχοντος πλαισίου δεν προκύπτει ως αναγκαία καθώς δε λαμβάνει υπόψη της την πρόσφατη αξιολόγηση των ΚΠΕ ούτε έχει γίνει καμία κριτική αποτίμηση και εντοπισμός των ενδεχόμενων αδυναμιών της ισχύουσας δομής των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Δεν διαφαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, που κατατίθενται κάθε χρόνο και περιλαμβάνουν: α) τα υλοποιηθέντα από τα σχολεία προγράμματα, β) τις εκτός ωραρίου επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς και τις δράσεις με τα σχολεία που διοργανώνουν οι ίδιοι, γ) τις τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνεργασίες που αναπτύσσουν σε συνεργασία με ποικίλους φορείς.

Η νέα δομή ανακοινώθηκε χωρίς να προηγηθεί δημοκρατική διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους χρήστες των υφιστάμενων δομών και εργαζόμενους σε αυτές (μαθητές, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές Σχολείων, Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και άλλων Δομών, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) για το έργο τους, την αποτελεσματικότητά τους και για κατάθεση προτάσεων βελτίωσής τους.

Δεν διευκρινίζεται αν τα Σχέδια Δράσης θα εξελιχθούν σε υποχρεωτικά για κάθε σχολική μονάδα και κάθε εκπαιδευτικό, αν οι εκπαιδευτικοί με την τάξη τους θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν ατομικά project με την υποστήριξη των νέων δομών, με ποιες προϋποθέσεις οι εξωτερικοί συνεργάτες, πρόσωπα ή φορείς, θα μπαίνουν στην τάξη στο πλαίσιο της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης, πώς όλα τα ζητήματα όλων των σχολείων θα υποστηρίζονται παιδαγωγικά, επιστημονικά, επιμορφωτικά, αλλά και με υλικό, δικτύωση, θεματικά προγράμματα, συνέργιες από τόσο λίγα πρόσωπα, πώς τα σχολεία θα εκπαιδευτούν και πώς θα υποστηρίζονται για να στοιχειοθετούν τα Σχέδια Δράσης και να εκτιμούν τις ανάγκες- αδυναμίες- δυνατότητες- ευκαιρίες τους.

Η απαξίωση της σημασίας και του ρόλου της εκπόνησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στο σχολείο έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με αλλαγές, όπως
η συρρίκνωση του προβλεπόμενου χρόνου στο εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την υλοποίηση δράσεων αειφορίας (Περιβάλλον – Υγεία – Πολιτισμός), και γενικότερα σχεδίων δράσης, με τη μείωση των ωρών Ευέλικτης Ζώνης (ΕΖ) στις Α-Δ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

η κατάργηση της ΕΖ στις Ε-ΣΤ τάξεις

η κατάργηση της δυνατότητας συμπλήρωσης ωραρίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

η μείωση του αριθμού των Υπευθύνων ΑΥ, ΠΕ και ΠΘ των Διευθύνσεων και στις περισσότερες Δ/νσεις, η αντικατάστασή τους από έναν Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων που ανέλαβε το βάρος και των τριών θεματικών.

Επί 25 χρόνια τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι το πεδίο όπου δοκιμάζονται από τους εκπαιδευτικούς καινοτόμες πρακτικές, αναπτύσσεται η μαθητική πρωτοβουλία και εκφράζονται τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Είναι επίσης το πεδίο πραγματικής άσκησης στις αρχές της δημοκρατίας και τον διάλογο, αφού οι μαθητές παίρνουν απόφαση για το θέμα και το περιεχόμενο των δράσεων και, με τη διαμορφωτική αξιολόγηση, για τον τρόπο συνέχισής της και της σύνδεσης με το κοινωνικό πλαίσιο κάθε περιοχής (άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία). Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων του Υπουργείου οφείλει να είναι υποστηρικτικός, κι όχι παρεμβατικός, με τη δημιουργία δομών οι οποίες να εστιάζουν στις κατά τόπους παιδαγωγικές και επιμορφωτικές ανάγκες, σε άμεση σύνδεση με τον εκπαιδευτικό.

Τα ΚΕΑ παρουσιάζονται ως μετεξέλιξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν ιδρυθεί για να στηρίξουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ΚΕΑ, όπως περιγράφονται στο σχέδιο, αποτελούν μια συρρικνωμένη εκδοχή των ΚΠΕ, ως προς την εμβέλεια, αφού εγκλωβίζονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Από ένα αποκεντρωμένο ανοικτό μοντέλο εκπαίδευσης με βιωματικές και καινοτόμες προσεγγίσεις μεταβάλλεται σε ένα σύστημα συγκεντρωτικό και ως εκ τούτου αναποτελεσματικό. Μέχρι τώρα τα ΚΠΕ ήταν δομές με διοικητικό προϊστάμενο τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και επιστημονική αυτοτέλεια. Σύμφωνα με τη νέα δομή το ΚΕΑ θα έχει διοικητικό προϊστάμενο τον προϊστάμενο του ΚΕΣΥ, μιας δομής που στο σχήμα φαίνεται στο ίδιο επίπεδο με το ΚΕΑ, ενώ επιστημονικά θα αναφέρεται στο οικείο ΠΕΚΕΣ. Με αυτό το σχήμα καταργείται η αυτοτέλεια των ΚΠΕ (ΚΕΑ) στον σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αυξάνεται η γραφειοκρατία και ο ρόλος τους καθίσταται διεκπεραιωτικός και αποκλειστικά εκτελεστικός.

Τίθεται εύλογα το ερώτημα πώς τα ΚΕΑ, τα οποία ιδρύονται για να υπηρετήσουν τις αρχές της Αειφορίας, θα μπορούν να εκπληρώσουν ισότιμα για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές την αποστολή τους. Η “εξ αποστάσεως” εκπαίδευση, όπως αναφέρεται στο σχετικό εδάφιο της πρότασης, ως αναγκαστική επιλογή για όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα ΚΕΑ, επειδή αυτά είναι απομακρυσμένα από την έδρα της Διεύθυνσης, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση σε πεδία που εξ ορισμού η μάθηση είναι βιωματική, επιπλέον δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι το 55% των εν λειτουργία ΚΠΕ είναι αποκεντρωμένα, δηλαδή σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από τις Διευθύνσεις, το 26% βρίσκεται εκτός της έδρας των κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και μόνο το 19% εδρεύει εντός της έδρας των Διευθύνσεων.

Παρά το γεγονός ότι στα ΚΕΑ ενσωματώνονται οι αρμοδιότητες των ΚΠΕ, των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων, η παιδαγωγική τους ομάδα (ΠΟ) υποστελεχώνεται με ταυτόχρονη όμως αύξηση των καθηκόντων τους. Είναι η μόνη νέα δομή στην οποία ο αριθμός των μελών ορίζεται από το σχέδιο για τις Νέες Δομές εκ των προτέρων και όχι κατ’ αναλογία του μαθητικού πληθυσμού και των αναγκών. Οι πέντε εκπαιδευτικοί της ΠΟ των ΚΕΑ, εκ των οποίων ο ένας δεσμευτικά είναι ΠΕ19, καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, όπως ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εμπίπτουν σε διαφορετικές θεματικές (Περιβάλλον – Υγεία – Πολιτισμός), η δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωση που θα καλύπτει ποικίλες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων, σε όλες τις παραπάνω θεματικές, η παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, η υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση δράσεων, η επικοινωνία με φορείς, ο σχεδιασμός και η συμμετοχή σε δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά). Η διοικητική και επιστημονική εξάρτηση των ΚΕΑ από τις άλλες δύο δομές συντελεί στην αύξηση της γραφειοκρατίας δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο το έργο της ΠΟ.

Λόγω της απόστασης είναι δύσκολο να υπάρχει αποτελεσματική ανταπόκριση στα αιτήματα των συναδέλφων για οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων δράσης τους (δια ζώσης συναντήσεις για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων που είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη ανάπτυξη των σχεδίων τους, δανεισμός εκπαιδευτικού υλικού που δεν υπάρχει σε ψηφιακή μορφή όπως εκπαιδευτικά παιχνίδια, μουσειοσκευές, βιβλία, εκπαιδευτικοί φάκελοι που παραχωρούνται από ποικίλους δημόσιους φορείς και ιδρύματα, κλπ). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας βρίσκεται σε απόσταση 113 χιλιομέτρων (διαδρομή διάρκειας 2 ωρών) από την έδρα της οικείας Διεύθυνσης που βρίσκεται στην Πάτρα.

Τίθεται το ερώτημα πώς ένα ΚΕΑ σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης με αυξημένο μαθητικό πληθυσμό (π.χ. Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατ. Αττικής, Ανατ. και Δυτ. Θεσσαλονίκης με 50.000 – 80.000 μαθητές η καθεμιά) δύναται να ανταποκριθεί επιτυχώς στο σύνολο των παραπάνω καθηκόντων και μάλιστα με μία 5/μελή Παιδαγωγική Ομάδα σε κάθε Διεύθυνση. Σε αντιδιαστολή, στα ΚΕΑ Διευθύνσεων με μικρό πληθυσμό (π.χ. Θεσπρωτίας, Φωκίδας, Γρεβενών, Ευρυτανίας που αριθμούν μόνο 2.000-6.000 μαθητές η καθεμιά) επειδή έχουν δυσκολίες πρόσβασης στις απομακρυσμένες περιοχές του Νομού η 5/μελής ομάδα είναι απαραίτητη για την προώθηση της Αειφορίας σε όλες τις σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Νομού.
• Τα ΚΠΕ ως τώρα προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα (ημερήσια και πολυήμερα) σε μαθητές περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι ωφελούνται από την επαφή με τη φύση σε περιβάλλοντα διαφορετικά από τα οικεία τους. Επίσης συντονίζουν Εθνικά Θεματικά Δίκτυα με τη συμμετοχή μαθητικών ομάδων και εκπαιδευτικών από όλη την επικράτεια, αναπτύσσουν θεματολογία και υλοποιούν επιμόρφωση με βάση το τοπικό περιβάλλον (π.χ. ΚΠΕ Ζακύνθου- Σεισμός, ΚΠΕ Κόνιτσας- παραδοσιακή αρχιτεκτονική). Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ευρύτερων περιοχών πέραν της τοπικής Δ/νσης Εκπ/σης γίνονται κοινωνοί αυτής της εξειδικευμένης γνώσης με βιωματικό τρόπο. Το άνοιγμά τους και σε άλλες θεματικές, με την αντίστοιχη στελέχωση, μπορεί να φέρει τα παιδιά σε επαφή με διαφορετικές εκφάνσεις του πολιτισμού και της υγείας. Αντίθετα, με την παρούσα πρόταση, τα ΚΕΑ θα προσφέρουν εκπαίδευση μόνο σε μαθητές της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, περιορίζοντας τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι μαθητές σε άλλα περιβάλλοντα, βιωματικά, την επιδιωκόμενη γνώση και εμπειρία. Παράλληλα περιορίζεται το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να επιμορφωθούν σε ΚΕΑ εκτός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία ανήκoυν και να αλληλεπιδράσουν με συναδέλφους τους από άλλες περιοχές.

Για την αντιμετώπιση θεμάτων ψυχοκοινωνικής υγείας (θεματολογία της Αγωγής Υγείας) μεριμνά το ΚΕΣΥ σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ και τα ΚΕΑ. Διαπιστώνεται αλληλοκάλυψη μεταξύ των δομών και όχι διακριτοί ρόλοι. Οι αρμοδιότητες της ΠΟ του ΚΕΑ είναι να ασκεί πρόληψη και ενημέρωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία μέσω σχεδιασμού επιμορφωτικών δράσεων, ενώ οι αρμοδιότητες του ΚΕΣΥ είναι να μεριμνά, να επιλύει και να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών.

Τέλος, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι εφικτό να ικανοποιηθεί και να υποστηριχτεί αυτός ο τόσο ουσιαστικός και φιλόδοξος στόχος μετασχηματισμού και αυτοβελτίωσης του σχολείου με μια τόσο ολιγομελή ομάδα στα ΚΕΑ και τόσο συγκεντρωτική δομή στα ΠΕΚΕΣ και ΚΕΣΥ. Η εμπειρία από τη μακρόχρονη εμπλοκή σχολείων με προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, από τη λειτουργία της περιβαλλοντικής επιτροπής των οικολογικών σχολείων, καθώς και τη συμμετοχή των σχολείων στα τοπικά και εθνικά δίκτυα σχετικά με το αειφόρο σχολείο επιβεβαιώνει το πόσο απαιτητική ερευνητικά είναι η διεργασία της μελέτης του σχολείου ως συστήματος, από τα ίδια τα μέλη του, και η εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης που θα αντιμετωπίζει κατά προτεραιότητα τις δυσκολίες, μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων, δράσεων, ενδοσχολικής επιμόρφωσης, συνεργασιών, και ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και θέλοντας να συμβάλουμε στον διάλογο προτείνουμε τα ακόλουθα:

Να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος με τριετή διάρκεια, κατά την οποία τα σχολεία θα ασκηθούν στον σχεδιασμό και την αποτίμηση του προγραμματισμού τους, στην ολιστική σχολική προσέγγιση και την αειφόρο εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής μονάδας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εθνικά σχεδιασμένη επιμόρφωση σχετικά με την εκπαίδευση για την Αειφορία, στην οποία θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που έχει κατακτηθεί από τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων), από τα Δίκτυα (Εθνικά, Περιφερειακά, Τοπικά) και από Πανελλήνια Προγράμματα (όπως το Αειφόρο Σχολείο, τα Οικολογικά Σχολεία, το Νοιάζομαι και Δρω). Θα αξιοποιηθεί επίσης το υλικό που έχει παραχθεί, καθώς και το στελεχιακό δυναμικό των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στην υποβολή προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που δεν έχει σταματήσει από το έτος 1992 ώστε να γίνει η μετάβαση στην επόμενη μέρα, χωρίς ενδιάμεσο κενό, συντεταγμένα με τις νέες δομές που θα υποστηρίξουν το σχολείο στα πεδία αυτά.

Να στελεχωθούν τα ΠΕΚΕΣ με Περιφερειακούς Συντονιστές για την Εκπαίδευση για την Αειφορία.
• Να ιδρυθούν ΚΕΑ σε όλους τους Νομούς και τις Διευθύνσεις της χώρας (όπου δεν υπάρχουν ΚΠΕ).
• Τα υπάρχοντα ΚΠΕ να μετεξελιχτούν σε ΚΕΑ που θα υποστηρίζουν το έργο της Αειφορίας, κατά κύριο λόγο στη Διεύθυνσή τους αλλά θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους σε εμβέλεια μεγαλύτερη από εκείνη της Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν, ώστε να παρέχουν βιωματική εκπαίδευση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε περιβάλλοντα διαφορετικά από τα οικεία τους, υπό την προϋπόθεση ότι η παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος από σχολεία απομακρυσμένων από αυτά περιοχών κρίνεται απαραίτητη για το σχέδιο δράσης που υλοποιούν.
• Να ιδρυθούν Γραφεία Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΓΕΑ), σε οργανική σύνδεση με το οικείο ΚΕΑ (ως μέρη της ίδιας δομής), που θα λειτουργούν στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η ίδρυση των ΓΕΑ θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με συγκεκριμένα προκαθορισμένα κριτήρια όπως η εγγύτητα του ΚΕΑ στη Διεύθυνση και ο μεγάλος μαθητικός πληθυσμός, ούτως ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των κατά τόπους Διευθύνσεων (π.χ. Διευθύνσεις Νομού Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, νησιωτική Ελλάδα κλπ).
• Το κάθε ΚΕΑ και ΓΕΑ να έχει επιστημονική και διοικητική αυτοτέλεια και το έργο τους να αφορά την υποστήριξη των σχολείων στον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης των σχετικών με την Αειφορία, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σχετικά θέματα, την υποστήριξη με εκπαιδευτικό υλικό, τη δημιουργία τοπικών δικτύων, την ενθάρρυνση και διευκόλυνση διασχολικών συνεργασιών, καθώς και τη συνεργασία για την υποβολή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις κατά τόπους ανάγκες. Για την ισόρροπη σύνθεση των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΕΑ και ΓΕΑ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα υποστήριξης διαφορετικών όψεων της Αειφορίας (περιβάλλον, πολιτισμός, αγωγή υγείας) και των διαφορετικών βαθμίδων. Επισημαίνουμε ότι σε μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης οι υπάρχουσες δομές (ΠΟ ενός ΚΠΕ και Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ και ΔΕ) αριθμούν 11 άτομα που υποστηρίζουν τις προαιρετικές δραστηριότητες των σχολείων εργαζόμενα εντατικά και πέραν του ωραρίου τους. Αν τα σχέδια δράσης είναι υποχρεωτικά, ο όγκος εργασίας για την 5μελή ομάδα που προβλέπεται, αυξάνεται δραματικά και το ΚΕΑ θα αδυνατεί να επιτελέσει τον παιδαγωγικό ρόλο του. Επομένως είναι αναγκαίο το διάδοχο σχήμα να στελεχώνεται με 6-10 άτομα, ανάλογα με τον μαθητικό πληθυσμό της περιοχής.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τα ΚΕΑ και ΓΕΑ σε θέματα Αειφορίας να γίνεται και εντός σχολικού ωραρίου, ενδοσχολική ή κατά ομάδες σχολείων, ώστε τα αποτελέσματα να είναι πολλαπλάσια με την επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου και με την ενίσχυση των διασχολικών συνεργασιών.

Οι θεματικοί άξονες που προτείνονται από την Κεντρική Υπηρεσία για τα Σχέδια Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν τομέα από τη θεματολογία της Αειφορίας (περιβάλλον – υγεία – πολιτισμός). Παράλληλα θα πρέπει να δίνεται η ελευθερία στις σχολικές μονάδες να υλοποιούν σχέδια δράσης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του σχολείου και τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και να συνδέονται με την τοπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής. Για τον καλύτερο σχεδιασμό κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των Σχολικών Μονάδων με τα ΚΕΑ και ΓΕΑ.

Ο σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων, η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στα σχολεία, τις οικογένειες και τους φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, που συνδέονται άμεσα με τις αρχές της εκπαίδευσης για την Αειφορία, πρέπει να υλοποιούνται με πρωτοβουλία του ΚΕΑ σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ.

Να περιλαμβάνεται στη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΕΣΥ η πολυετής εμπειρία στην αντιμετώπιση θεμάτων ψυχοκοινωνικής υγείας και η επιστημονική επάρκεια των εκπαιδευτικών που έχουν υπηρετήσει ως Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας στην υφιστάμενη δομή.

H κάλυψη της μιας θέσης ΠΕ19 στο ΚΕΑ να μην περιορίζεται μόνο στους κατέχοντες βασικό τίτλο σπουδών στην πληροφορική αλλά να είναι ανοιχτή και σε όσους έχουν κάποια άλλη πιστοποιημένη γνώση στις ΤΠΕ όπως Β επίπεδο και στην αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση, που προκύπτει από την κατοχή ανάλογου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.
Ευελπιστούμε τόσο οι αδυναμίες που επισημάναμε όσο και οι προτάσεις μας να ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό.

Με εκτίμηση

Τριαντάφυλλος Δούκας Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Καλλιόπη Κύρδη Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Μαρία Δημοπούλου Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Π.Ε Α Αθήνας

Δημήτριος Γκότζος Υπεύθυνος Π.Ε. ΔΠΕ Β΄ Αθήνας

Ελένη Νιάρχου Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Βασιλική Λελεντζή Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Μαρία Μαγαλιού Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Νικόλαος Στεφανόπουλος Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας Αθμιας Εκπ/σης

Σταματοπούλου Γεωργίτσα Υπεύθυνη Αγ. Υγείας Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Αλεξάνδρα Τσίγκου Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Βαρβάρα Βορύλλα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής

Κων/να Χατζημίχου-Καλούση Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Λάρισας

Βαρβάρα Χρόνη Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΠΕ Ρεθύμνης

Ελισάβετ Φράγκου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Πέλλας

Τσαλίκη Χριστίνα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση Ανατ. Θεσσαλονίκης

Γεράσιμος Γαλανός Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Κεφαλληνίας

Πηνελόπη Σακοβέλη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠΕ Αχαΐας

Βασιλική Ιππέκη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

Στέλλα Μπαζακογιάννη Υπεύθυνη Πολιτιστικών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Παύλος Καλογεράς Διευθυντής 6ου ΓΕΛ Αγρινίου – Πρώην Υπεύθυνος Π.Ε

Ανατολή Βροχαρίδου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε Χίου

Μαργαρίτα Αμανατίδου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Πιερίας

Φώτης Τσοχαντάρης Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμια Κορινθίας

Ιωάννης Πούλιος Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών

Ευάγγελος Αναγνώστου Υπεύθυνος Σχολικών δραστηριοτήτων Π.Ε. Άρτας

Στέργιος Χατζάκης Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Κωνσταντίνος Βέργος Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Ιωαννίνων

Παναγιώτης Παπάζογλου Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας

Λόη Ποθητή Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Δωδεκανήσου

Χρυσάννα Διαμαντή Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Κυκλάδων

Γιώργος Φωτόπουλος Υπεύθυνος ΚΠΕ Σικυωνιών

Παλαβουζόπουλος Αλέξανδρος Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Έβρου

Έφη Αντωνιάδου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΠΕ Ημαθίας

Χρύσα Κουράκη Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Γιώργος Βούλγαρης Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά

Βασιλική Αρβανιταντώνη Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά

Λώρα Πετροπούλου Υπεύθυνη Πολιτιστικών Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

Μαρία Καγιάφα Αναπλ. Υπευθ. ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου

Ηλιοπούλου Ευγενία Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Ηλείας

Άννα Αφεντουλίδου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Γιώργος Σταυρόπουλος Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Φθιώτιδας

Ελένη Κατσούφη Υπεύθυνη Πολιτιστικών Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Θεοδώρα Βάσιου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Φλώρινας

Θεοχαρόπουλος Μιχάλης Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας

Κώστας Αυγερινός Μέλος ΚΠΕ Σικυωνιών

Ειρήνη Κουρή Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη Π.Ε. Δ.Δ.Ε.Γ Αθήνας

Γεωργία Ματσούκα Αναπλ. Υπευθ. ΚΠΕ Σικυωνιών

Αικατερίνη Σχοινά Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ροδόπης

Οικονομάκη Αργυρή Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Λάρισας

Κοπανάκης Μανώλης Υπεύθυνος ΚΠΕ Καρπενησίου

Βαρβάρα Πετρίδου Υπεύθυνη Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Πανάγου Θανάσης Αναπλ. Υπεύθ. ΚΠΕ Άμφισσας

Ιωάννα Δεκατρή Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄ΔΔΕ Αθήνας

Ευαγγελία Μουλά Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Β θμιας Δωδεκανήσου

Πηνελόπη Καζακώνη Υπεύθυνη ΚΠΕ Καστρίου

Γεώργιος Μπαντής Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Δράμας

Τερέζα Γιακουμάτου Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

Δημήτριος Βαχαβιώλος Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Λακωνίας

Αριστείδης Κωνσταντινίδης Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Χαλκιδικής

Κόττης Γιώργος Μέλος ΚΠΕ Άμφισσας

Ελένη Γούναρη Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ζακύνθου

Ευαγγελία Σκιαδαρέση Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας

Ιωάννης Κουρούς Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Κοζάνης

Ιωάννα Παπαϊωάννου Υπευθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. Αχαΐας

Αντωνία Δαρδιώτη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης

Σοφία Ευθυμιάδου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Ε Σερρών

Χασαπογιάννη Παναγιώτα Μέλος ΚΠΕ Καστρίου

Ρένος Χριστοδουλίδης Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Κωσταρά Ευφροσύνη Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Αχαΐας

Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε Έβρου

Σπυρίδων Τζόκας Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Λένα Δημητριάδου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ημαθίας

Αριστείδης Κωνσταντινίδης Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Χαλκιδικής

Κωνσταντινίδης Αντώνης Υπ. Πολιτιστικών Θεμάτων Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσσαλονίκης

Θάνος Ιωάννου Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Δ Αθήνας

Νικόλαος Γιαγκούλης Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κιλκίς

Παναγιώτης Βίγκλας Αναπλ. Υπευθ. ΚΠΕ Μακρινίτσας

Ιωάννα Θωμοπούλου Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

Δέσποινα Μιχελάκη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

Αναστασία Τσάπαλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κορινθίας

Χαράλαμπος Σαββίδης Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Καστοριάς

Μαρία Θεοδωράκη Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

Αρετή Μαρματάκη Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Χανίων

Φιλίτσα Πεδιαδίτη Υπεύθυνη Σχολικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Λασιθίου

Γιατράκος Ιωάννης Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Αργολίδας

Παρασκευή Γκανάτσιου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας

Κωνσταντινίδης Αντώνης Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης

Ξαθίππη Φουλίδη Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Αναστάσιος Μαυράκης Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Μαρία Σπαρτινού Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε Κυκλάδων

Κωνσταντίνα Παναρίτου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Λευκάδας

Κερασία Πετρογιάννη Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ρεθύμνης

Βάσιου Αικατερίνη Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Πέλλας

Τασία Ξυλόκοτα

(Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση)

Η τοποθέτησή μου στη διαβούλευση

Αντιπαραθέτω στην κατάργηση του θεσμού των Υπευθύνων και της αλλαγής του θεσμού των ΚΠΕ πραγματικούς αριθμούς. Μόνο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τα έτη 2009 έως και 2014 από τα απολογιστικά στοιχεία των ΚΠΕ και Υπευθύνων Π. Ε. διαπιστώνουμε ότι σε επιμορφωτικές δράσεις και των δύο αυτών θεσμών που ανέρχονται σε 5065 έλαβαν μέρος 146.061 Εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στα σχολικά προγράμματα και στις επιμορφωτικές επισκέψεις των ΚΠΕ ανέρχονται σε 1.348.751. Ας προβληματιστούν λοιπόν οι ιθύνοντες από τον όγκο των επωφελούμενων και ας επανεξετάσουν το θέμα. Η προσφορά και το έργο των ΚΠΕ και των Υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων είναι ανεκτίμητο.

Μαρία Δημοπούλου

(Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Π.Ε Α’ Αθήνας)

Διαβάζοντας προσεκτικά το ΦΕΚ του νέου οργανογράμματος του Υπουργείου Παιδείας επισημαίνουμε στο άρθρο 36 την ίδρυση υπό τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών αυτόνομης Διεύθυνσης υποστήριξης προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης των αρχών και των στόχων των θεματικών εκπαιδεύσεων της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, της σχολικής Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας και των Πολιτιστικών Θεμάτων.

Η νέα Διεύθυνση συγκροτείται από τα τμήματα :

α) Tμήμα Α’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

β)Τμήμα Β’Σχολικής Αγωγής και προαγωγής της υγείας

γ) Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων και Υποστηρικτικών δομών

δ) Τμήμα Δ’Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων

Η Διεύθυνση αυτή θεραπεύει δυσλειτουργίες που είχαν προκύψει από την κατάργηση της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ και πιστώνεται στα θετικά του νέου οργανογράμματος. Ακολουθώντας την ανάγνωση στο σχέδιο νόμου των νέων δομών συναντάμε στο επίπεδο της Περιφέρειας στο άρθρο 5 /Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ την ίδρυση ενός νέου θεσμού του Συντονιστή Εκπαίδευσης για την Αειφορία (20 θέσεις) και αυτό πιστώνεται στα θετικά του σχεδιασμού μιας συγκροτημένης δομής για την Εκπαίδευση για την Αειφορία. Συνεχίζοντας την ανάγνωση συναντάμε σε επίπεδο Περιφέρειας το άρθρο 12 με μετεξέλιξη των ΚΠΕ σε ΚΕΑ/ Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία, απαραίτητη και θετική μετεξέλιξη δυστυχώς με πρόβλεψη για 4μελή μόνο παιδαγωγική ομάδα με αυξημένες υποχρεώσεις.

Φτάνοντας στο επίπεδο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ειδικότερα στο Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών θεμάτων διαβάζουμε στις αρμοδιότητες μεταξύ άλλων και την εποπτεία των σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων. Στο Τμήμα αυτό προτείνονται με το νέο σχέδιο νόμου για ένταξη μέσω του άρθρου 14 και 15 οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.

Διατυπώνεται έτσι μια εύλογη απορία, οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων που βρίσκονται; δεν είναι απαραίτητοι σε αυτό το οικοδόμημα; Kάθε πυραμίδα στηρίζεται σε μια βάση, στην πυραμίδα της δομής της Εκπαίδευσης για την Αειφορία οι Υπεύθυνοι Σχολικών δραστηριοτήτων και τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στα σχολεία αποτελούν τη βάση, την πρώτη ύλη. Η παραγωγή αυτής της πρώτης ύλης που συγκροτείται σταθερά και με αδιάλειπτη συνέχεια από το 1992 αποτελεί ένα σημαντικό ποιοτικό πυρήνα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων αποτελούν μια ενσωματωμένη καλή πρακτική στο ελληνικό σχολείο, οι εκπαιδευτικοί που τα υλοποιούν αποτελούν μια ανήσυχη ομάδα που αναπτύσσεται επαγγελματικά, δοκιμάζει και εξελίσσεται και οι υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων μια κοινότητα με καινοτόμα και ευέλικτα χαρακτηριστικά. Σε αυτή τη νέα πυραμίδα που συγκροτείται για την Εκπαίδευση για την Αειφορία δεν περισσεύουν οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων. Όπως αναφέρεται και στο κοινά υπογεγραμμένο από πολλούς συναδέλφους υπόμνημα προτείνεται μια τουλάχιστον 3ετής μεταβατική περίοδος όπου

οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων θα είναι παρόντες στο επίπεδο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ενταγμένοι οργανικά στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

– θα συνεργάζονται λειτουργικά και συμπληρωματικά με τα ΚΕΑ

– θα εποπτεύονται από τους συντονιστές Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Με τη λύση αυτή θα οδηγηθούμε σταδιακά μέσα από την πράξη σε ένα νέο σχήμα που θα ενσωματώσει τη δυναμική του προηγούμενου .

Γιαυτό θεωρούμε πως στο άρθρο 19 του σχεδίου νόμου, θα πρέπει να απαλειφθεί η παράγραφος 14 που αναφέρει λήξη της θητείας των υπευθύνων 31-8 -2018 και να προβλεφθεί όπως και για τις υπόλοιπες δομές η διατήρησή τους μέχρι την ολοκλήρωση των κρίσεων και τη συγκρότηση των νέων δομών που ελπίζουμε να τους περιλαμβάνουν.

Φώτης Ποντικάκης

(δάσκαλος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2003-2012, Υπεύθυνος ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ)

Μια πρώτη τοποθέτησή μου στη διαβούλευση του υπουργείου Παιδείας για το νέο σχέδιο για τις υποστηρικτικές δομές

Δυστυχώς, παρά τις διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, παρά τις διαβεβαιώσεις του ίδιου του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου στην Περιφερειακή Συνάντηση Στελεχών της εκπαίδευσης στο Ηράκλειο το προηγούμενο φθινόπωρο, ότι η μη αναγνώριση της διδακτικής υπηρεσίας στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ήταν λάθος κι επρόκειτο να διορθωθεί, το “λάθος” συνεχίζει να υπάρχει.

Στο σχέδιο νόμου που δόθηκε για διαβούλευση, στο άρθρο 24 για την αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης, παραλείπεται γι’ άλλη μια φορά η υπηρεσία σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην προσμέτρηση της διδακτικής εμπειρίας. Αποτέλεσμα: Η υπηρεσία εκπαιδευτικών σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θεωρείται από το Υπουργείο “νεκρός” χρόνος, λες κι υπηρετούσαν σε κανένα γραφείο άσχετου οργανισμού!

Πότε επιτέλους θα καταλάβουν στο Υπουργείο ότι η υπηρεσία εκπαιδευτικού σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σημαίνει όχι απλά να κάνεις μάθημα, αλλά να κάνεις μάθημα σε διαφορετικής ηλικίας παιδιά κάθε μέρα, τη μια μέρα σε παιδιά από ΕΠΑΛ, την άλλη σε παιδιά δημοτικού, την άλλη σε παιδιά γυμνασίου κοκ; Αν αυτό δεν είναι διδακτική εμπειρία, τότε τι είναι; Τι να πω, πλέον οι λέξεις χάνουν και το νόημά τους…

Τιμωρείται η εκπαιδευτική καινοτομία, οι εναλλακτικές παιδαγωγικές μέθοδοι από την ηγεσία ενός Υπουργείου που επικαλείται την καινοτομία στην εκπαίδευση και την κοινωνική αλλαγή.
Κι από την άλλη, γι’ άλλη μια φορά, οι πολιτικοί άλλα λένε κι άλλα κάνουν, δεν τηρούν το λόγο τους. Κι αυτό είναι δυστυχώς που συνέβαλε σημαντικά στην κατάσταση που είναι σήμερα η χώρα μας και στην αναξιοπιστία της πολιτικής και στη στροφή των πολιτών προς ακροδεξιά μορφώματα ή στην αποχή και την απογοήτευση.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα επιβιώσει κι από αυτή την επίθεση. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης και των πολιτικών πολύ αμφιβάλλω.

Ιωάννα Ντίνου

(Υπεύθυνη Π.Ε. Δ.Δ.Ε.Γ Αθήνας)

Αν όχι εμείς τότε ποιος;

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» προβλέπεται η κατάργηση της δομής των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων και η κάλυψη των αρμοδιοτήτων τους (μαζί με άλλες) από τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία /ΚΕΑ, συγκεντρωτικές 5μελείς δομές, κοινές για όλες τις βαθμίδες, που αντικαθιστούν τα ΚΠΕ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η υλοποίηση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με εξατομικευμένη υποστήριξη για τον εκπαιδευτικό στο επίπεδο κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του σχεδίου υλοποίησης προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, με απογευματινά βιωματικά επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες βάσει των εκπεφρασμένων αναγκών των εκπαιδευτικών, με ατομική συνεργασία όποτε ζητηθεί, οι οργανωμένες δράσεις, οι υποστηρικτικοί προσαρμοσμένοι στις ανάγκες του κάθε προγράμματος ψηφιακοί φάκελοι, ο δανεισμός εκπαιδευτικού υλικού και βιβλίων, οι συνεργασίες με φορείς για την υποστήριξη των προγραμμάτων, η διαμόρφωση συνεργιών με Πανεπιστήμια, Μουσεία, Δήμους κλπ, και πολλές άλλες υποστηρικτικές ενέργειες θα πάψουν να υπάρχουν.

Οι Υπεύθυνοι Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ., Σ.Δ. θα πρέπει να διατηρηθούν ως δομή σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και να συνεχίσουν την παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα και των σχολικών μονάδων που αποκτούν σταδιακά κουλτούρα μετασχηματισμού μέσα από την εμβάθυνση σε θεματικές των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, όπως επίσης και την επιμορφωτική τους δράση.

Ας προσπαθήσουμε όλοι να στηρίξουμε το θεσμό των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων που τα συντόνιζαν.

Ας γίνουμε οι ενεργοί πολίτες που διδάσκουμε στους μαθητές μας

Παρεμβάσεις / σχόλια στοΆρθρο19-Μεταβατικές διατάξεις, παράγραφος 14

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3854#comments

Γωγώ Σταματοπούλου

(Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Π.Ε. Δυτικής Αττικής)

Ως Υπεύθυνη Αγ. Υγείας Π.Ε. Δυτικής Αττικής προσφέρω την ετήσια αξιολόγησή μου για οποιονδήποτε θεώρησε «περιττό» το έργο των Υπευθύνων Α.Υ. , Π.Ε. Π.Θ. και Σ.Δ. όπως και Σ.Σ.Ν. Αξιολόγηση που δεν πρωτοτυπεί αλλά είναι η καθημερινότητα όλων των συναδέρφων μου όλων των δράσεων για 20 συναπτά έτη. Έργο που δεν στηρίχθηκε από την Πολιτεία ούτε οικονομικά (ΧΩΡΙΣ επίδομα και με άπειρες ώρες σεμιναρίων εκτός ωραρίου αμισθί), ούτε ηθικά (απαξίωση και με ασαφές θεσμικό πλαίσιο). Είμαι περήφανη γιατί προσπαθήσαμε να αλλάξουμε επίπεδο παιδαγωγικού πλαισίου στα παιδιά: είτε έξω από την τάξη, είτε μέσα στον εαυτό τους, είτε κάνοντας πρωτογενή πρόληψη, είτε καλλιεργώντας κουλτούρα πολιτισμού. Πηγαίνοντας ένα βήμα πίσω και παρατηρώντας τις νέες δομές με προβληματίζει το εξής: η παντελής έλλειψη αποκεντρωμένου συστήματος που διοικητικά και παιδαγωγικά έχει πολλά προβλήματα. Η παιδαγωγική του δυστοκία όμως είναι η σημαντικότερη: πώς και από ποιους θα υποστηριχθούν μακρινές περιοχές μια που τα περισσότερα κέντρα θα είναι μακριά από τις σχολικές μονάδες ή καλύπτουν τεράστιες περιοχές και θα είναι υποστελεχωμένα; Πώς θα βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός στην καθημερινότητά του από ανθρώπους που δεν γνωρίζει και δεν γνωρίζουν τη φυσιογνωμία του παιδαγωγικού μικροκλίματός του ή που συχνά δεν είναι ΚΑΝ εκπαιδευτικοί; Πώς θα κάνουμε τα παιδιά μας να αναπνεύσουν όταν τους στερούμε το οξυγόνο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων;

Με εκτίμηση και σεβασμό στο έργο όλων μέσα και έξω από την τάξη

Αντωνία Δαρδιώτη

(Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης)

Η κατάργηση του θεσμού των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων γιατί με τον περιορισμό της υποστήριξης της Εκπαίδευσης για την Αειφορία μόνο από τα ΚΕΑ και ελάχιστους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου δεν θα είναι εκ των πραγμάτων εφικτή. Η αυτονομία της σχολικής μονάδας σε αυτές τις δράσεις απαιτεί μεταβατικό χρονικό διάστημα και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολικών μονάδων.

Σοφία Ευθυμιάδου

Αξιότιμε Υπουργέ, με την πρότασή σας για κατάργηση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων μαζί καταργείτε και τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και θα οφείλετε μια εξήγηση στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στην κοινωνία. Η Υγεία, το Περιβάλλον και ο Πολιτισμός είναι οι κρισιμότεροι τομείς για τους οποίους πρέπει να μεριμνήσει κάθε ανθρώπινη κοινωνία που επιθυμεί πρόοδο, ανάπτυξη και εξέλιξη.

Καλλιόπη Βλάχου

Οι υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας έχουν προσφέρει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια στην εκπαίδευση. Με τα πολύ χρήσιμα σεμινάρια των εκπαιδευτικών, που έχουν οργανώσει, τα προγράμματα και τις σχολικές δραστηριότητες που έχουμε πραγματοποιήσει με την πολύτιμη βοήθειά τους, έχουν βοηθήσει σημαντικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη και καλλιέργεια του μαθητή, που είναι άλλωστε και ο απώτερος στόχος της εκπαίδευσης. Η κατάργηση του θεσμού, θα πάει την εκπαίδευση των μαθητών μας, πολλά χρόνια πίσω. Στην εποχή που διανύουμε με την έξαρση πολλών φαινομένων βίας και πολλών άλλων προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών μας, η παρουσία των παραπάνω υπευθύνων, κρίνεται απαραίτητη, όσο ποτέ άλλοτε.

Ευγενία Πανώριου

(Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία)

Ο θεσμός των Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποτελεί μία πρωτοπορία για τα ελληνικά δεδομένα και λαμπρό παράδειγμα θεσμικής εφαρμογής της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξασφαλίζοντας την απαραίτητη μακροχρόνια ενασχόληση των μαθητών και μαθητριών με καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, η προσέγγιση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, επικοινωνεί στην εκπαιδευτική κοινότητα παιδαγωγικές μεθόδους που προάγουν τη συνεργατικότητα, την κριτική σκέψη, τη διαθεματικότητα, την επιστημονική μέθοδο, τη χρήση της τεχνολογίας κ.ά.

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων συντονίζουν και υποστηρίζουν την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών μέσα από συνέργειες, επιμορφώσεις, δημιουργία δικτύων κ.ά. επιφέροντας αξιόλογα αποτελέσματα που έχουν προβληθεί σε τοπικό, εθνικό και σε αρκετές περιπτώσεις ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 25χρόνη εμπειρία έχει συμβάλλει αναμφισβήτητα στις επιτυχίες και στην αποδοχή του θεσμού από την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα.

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πλέον ΚΕΑ, ενισχύουν τον βιωματικό χαρακτήρα των εκπαιδευτικών δράσεων και αποτελούν πεδίο δράσης των περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Τα οφέλη για τη μαθητική κοινότητα σε γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό αλλά και ψυχοκινητικό επίπεδο είναι επίσης γνωστά. Στο νέο νομοσχέδιο, υπάρχουν αλλαγές με θετικό πρόσημο, υπάρχουν όμως και προτάσεις που αγνοούν τα παραπάνω σημεία όπως είναι η κατάργηση του θεσμού των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, η υποστέλεχωση των ΚΕΑ με αυξημένες αρμοδιότητες και η ενίσχυση του γραφειοκρατικού χαρακτήρα με τρόπο που θα επιφέρει την απώλεια του τοπικού χαρακτήρα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η ενσωμάτωση μίας μεταβατικής περιόδου θα συμβάλλει στην αξιοποίηση της εμπειρίας και του έργου που έχει παραχθεί, θα λάβει υπόψη τη θέση των στελεχών που υπηρέτησαν τις υφισταμένες δομές και των φορέων που υποστήριξαν την εφαρμογή των προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες.

Βασιλική Γεωργίου

(διευθύντρια του 10ου δημοτικού σχολείου Αγίων Αναργύρων)

Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου αποτέλεσε τριάντα και πλέον χρόνια τον κύριο μοχλό κίνησης της εκπαιδευτικής πράξης. Η αρτιότητα αυτής στηριζόταν σ’ ένα διττό άξονα. Αρχικά, με την παρουσία τους στα σχολεία και την επικοινωνία τους με εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών μονάδων, γνωστοποιούσαν διδακτικούς στόχους και τρόπους επίτευξής τους ανά μάθημα και σχολική βαθμίδα. Παράλληλα, προωθούσαν καινοτομίες, μέσω πρότυπων ανακαλυπτικών και διαδραστικών μεθόδων και πλούσιων ημερίδων και συνέδραμαν καίρια στη λύση προβλημάτων, γνωστικών και συμπεριφοράς των μαθητών. Στον 21ο αιώνα που διανύουμε, με το βομβαρδισμό νέων γνώσεων και μεθόδων διδασκαλίας,καθώς και με την αύξηση κρουσμάτων μαθητών με ειδικά προβλήματα, επιβάλλεται, για το καλό της εκπαίδευσης, να συνεχίσουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι το έργο τους, να βρίσκονται δηλαδή σε περιφέρειες με μικρό αριθμό σχολείων και μαθητών, ώστε ο θεσμός τους να μην εκβαραθρωθεί.

Μαρία Μαγαλιού

(Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας)

Χωρίς να έχει προηγηθεί καμία αξιολόγηση και χωρίς καμία τεκμηρίωση της σχετικής απόφασης ένας επιτυχημένος θεσμός που επί σειρά ετών δίνει πνοή στην εκπαίδευση καταργείται με συνοπτικές διαδικασίες. Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και του αισθητικού κριτηρίου των μαθητών φαντάζει περισσότερο αναγκαία από ποτέ, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι το έργο που επί σειρά ετών έχουν προσφέρει οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται από τους αρμόδιους ασήμαντο. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η απόφαση για κατάργηση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων τους στα ΚΕΑ, χωρίς ωστόσο αυτά να στελεχώνονται επαρκώς ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον πολυδιάστατο και πολύ-επίπεδο ρόλο που τους ανατίθεται.

Η συνεχής, ουσιαστική και βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν όλες τις πτυχές του πολιτισμού και ο συντονισμός συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και ποικίλους φορείς πολιτισμού (μουσεία, βιβλιοθήκες, τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, ΑΕΙ, κτλ.), αλλά και σημαντικές προσωπικότητες της τέχνης, που χρόνια τώρα τροφοδοτεί με έμπνευση τους εκπαιδευτικούς ΠΡΕΠΕΙ να συνεχιστεί.

Η κατάργηση του θεσμού των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, χωρίς να έχει προηγηθεί κανενός είδους διάλογος και καμία ουσιαστική αξιολόγηση της ως τώρα συνεισφοράς του στην εκπαίδευση θεωρούμε ότι με τρόπο άδικο «σβήνει» από το χάρτη και αφήνει εντελώς αναξιοποίητη μια πλούσια εμπειρία και ένα πολυδιάστατο και επιτυχημένο έργο πολλών ετών.

Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί πως είναι απορίας άξιο πώς θα υποστηρίζεται η αειφορία και τα προγράμματα που την προωθούν, όταν δεν προβλέπεται μεταβατική περίοδος με τις υπάρχουσες δομές εν λειτουργία μέχρι την ίδρυση, λειτουργία, στελέχωση και ενημέρωση των ΚΕΑ, αφού ο θεσμός των Υπευθύνων είναι ο μόνος που καταργείται άμεσα με τη ρητή λήξη της θητείας όσων υπηρετούν στις σχετικές θέσεις στις 31.8.2018.

Οι προτάσεις των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο με σχετικό υπόμνημα, που συνυπογράφουν Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων από όλη την Ελλάδα, το οποίο έχει άλλωστε αναρτηθεί ήδη και στην πλατφόρμα της διαβούλευσης.

Ελπίζουμε το ΥΠΠΕΘ να τις λάβει υπόψη και να επανεξετάσει τις σχετικές διατάξεις, αλλά και να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο για ουσιαστικό διάλογο, όπως άλλωστε οφείλει να πράξει στο πλαίσιο των αρχών της δημοκρατίας.

Βαρβάρα Πετρίδου

(Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας)

Θα επιμείνω στο θέμα του σημαντικού έργου των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων ανά την Ελλάδα, που όμοιό του δεν έχω δει. Χωρίς επιδόματα, οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων συνεχίζουν έως τώρα λίγο πριν καταργηθεί ο Θεσμός αυτός, να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους χωρίς επιπλέον χρήματα, ούτε καν χορήγηση των βασικών εξόδων τους, όπως για παράδειγμα το κόστος της μετακίνησής τους στα σχολεία και στα Κ.Π.Ε. (για την επιμόρφωση των ιδίων, αλλά και των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα σεμινάρια που διοργανώνουν στις Δνσεις Εκπ/σης στις οποίες ανήκουν ή συνδιοργανώνουν με τα Κ.Π.Ε.), απογεύματα και Σαββατοκύριακα, πέραν του Διοικητικού και Καθοδηγητικού τους έργου.

Το πιο σημαντικό έργο που προσφέρουν οι Υπεύθυνοι, είναι αυτό της προσωπικής επαφής, υποστήριξης και ενθάρρυνσης εκπαιδευτικών και μαθητικών ομάδων ως προς το θέμα της ευαισθητοποίησης και της ενεργοποίησης έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στα αντίστοιχα προγράμματα που υλοποιούνται στα σχολεία. Για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτό το έργο, οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων επιμορφώνονται συνεχώς με δικό τους προσωπικό και οικογενειακό κόστος. Επειδή το θεωρούν σημαντικό.

Είναι δυνατόν ξαφνικά να τερματιστεί ένας τόσο επιτυχημένος θεσμός και να μεταβούμε σε μια νέα Δομή (Κ.Ε.Α.) όπου το έργο των Κ.Π.Ε. και το έργο των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων που έως τώρα επιτελείτο από παιδαγωγική ομάδα 5 ατόμων στα ΚΠΕ, και 6 ατόμων σε επίπεδο Δνσεων Εκπσης (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας ) στην Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη με διακριτά αντικείμενα ενασχόλησης και 2 ατόμων σε επίπεδο Δ/νσεων Εκπ/σης στην υπόλοιπη επικράτεια (με απίστευτο όγκο δουλειάς, που όμως τα καταφέρνουν λόγω της τιτάνειας προσπάθειάς τους), να γίνει από αυτή τη Δομή των 5 ατόμων συνολικά, η οποία θα συσταθεί από το μηδέν, χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό και μην υπολογίζοντας τη δυνατότητα συνεργασίας των νέων στελεχών, σε νέα πεδία που θα συνυπάρχουν το ένα μέσα στο άλλο;

Με αυτό τον τρόπο, θα οδηγηθούμε σε υποβάθμιση και ίσως και κατάργηση στην ουσία των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στα σχολεία, λόγω της μη υποστήριξής τους. Δεν είναι δυνατόν να υποχρεώσουμε τα σχολεία να επισκέπτονται τα νέα Κ.Ε.Α. για υποχρεωτική επιμόρφωση. Αν δεν υπάρχει θέληση για κάτι, τότε απλώς θα σταματήσει να υπάρχει και ουσιαστική επιμόρφωση ή ευαισθητοποίηση.

Έχω ήδη συμφωνήσει με το Υπόμνημα των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων που έχει σταλεί στον κ. Υπουργό στην αρχή του σχολικού Έτους και έχει υποβληθεί ως σχόλιο και στην παρούσα διαβούλευση. Προτείνω, επιπλέον να υπάρξει μεταβατική περίοδος για τη νέα Δομή των Κ.Ε.Α. (εφόσον δημιουργηθεί) έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που θα τα στελεχώσουν να επιμορφωθούν και στα τρία αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθούν, καθώς και στις μεταξύ τους συνδέσεις. Επίσης, θεωρώ απαραίτητο τον επιπλέον αυτόν χρόνο της μεταβατικής περιόδου για να μπορέσουν να σχεδιαστούν εκπαιδευτικά προγράμματα και να δοκιμαστούν, ειδικά για τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης στις οποίες δεν είχε λειτουργήσει Κ.Π.Ε. (π.χ. Α΄, Β΄και Γ΄ Αθήνας), αλλά και για την δημιουργία μιας συνεκτικής και δημιουργικής και αποτελεσματικής παιδαγωγικής ομάδας, που υπήρχε και δούλευε παραδειγματικά στα Κ.Π.Ε.

Αθανασία Πολυδώρου

Ανεξήγητη! Παράλογη! Απαράδεκτη! Μόνο έτσι μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει την ενέργεια του Υπουργείου να καταργήσει τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών από τις Διευθύνσεις. Ένας θεσμός που δοκιμάστηκε μέσα στα χρόνια και αποδείχτηκε εξαιρετικά σημαντικός, έδωσε νέα πνοή στα σχολεία και οδήγησε στη δημιουργία ενεργών σκεπτόμενων πολιτών, αποσυντίθεται και μαζί παρασύρει ό,τι όμορφο και δημιουργικό είχαν να παρουσιάσουν τα σχολεία μας.

Όλοι γνωρίζουμε τον καθοριστικό ρόλο της παιδείας στην ευημερία της κοινωνίας και τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα σχολεία μας, μέσω των προγραμμάτων μετατράπηκαν σε χώρους δράσης, χαράς, ενθουσιασμού, έδωσαν την ευκαιρία σε χιλιάδες μαθητές να βγουν από τη σχολική αίθουσα, να εκφράσουν συναισθήματα, ταλέντα, επιθυμίες, να αγαπήσουν ένα σχολείο που σιγά σιγά μεταμορφωνόταν σε αυτό που όλοι κάποτε θα θέλαμε να δούμε. Να ξεφύγουμε από τη στείρα παροχή γνώσεων, να ασχοληθούμε με θέματα που μας αφορούν, να πάρουμε πρωτοβουλίες, να νιώσουμε όλοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί ότι μπορούμε να οδηγήσουμε ένα βήμα μπροστά αυτόν τον ταλαίπωρο τόπο και την ακόμα πιο ταλαιπωρημένη εκπαίδευση… Για να φτάσουμε όμως εκεί, η συμβολή των Υπευθύνων κάθε Διεύθυνσης ήταν καθοριστική! Από το ξεκίνημά της, αλλά και μέχρι να ριζώσει αυτή η προσπάθεια στα σχολεία και φυσικά να αποτυπωθεί ως μια καθημερινή τακτική, που έφερνε τεράστια χαρά, ικανοποίηση, κι ενθουσιασμό στα πρόσωπα των μαθητών, μα εξίσου και των ίδιων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ένιωθαν κάθε στιγμή ότι δεν ήταν μόνοι στις προσπάθειές τους.

Είναι αδύνατο να περιγράψουμε με λόγια πόση συμπαράσταση εισπράξαμε εμείς, οι εκπαιδευτικοί της «βάσης» όπως συνηθίζεται να λέγεται, – οι οποίοι δίνουμε καθημερινά τον αγώνα μας μόνοι, μακριά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων – από τους Υπεύθυνους των προγραμμάτων, χωρίς τη βοήθεια των οποίων θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν τόσο σημαντικές δράσεις. Η συνεχής παρουσία τους δίπλα σε κάθε δάσκαλο, σε κάθε ομάδα μαθητών, με τη διοργάνωση βιωματικών σεμιναρίων, με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού, με τη συνεχή παιδαγωγική καθοδήγηση, πρόσθεσε δύναμη και πίστη στις ικανότητές τους. Η ανά πάσα στιγμή διαθεσιμότητά τους, η παρουσία τους στα πεδία δράσης μέσα στα ίδια τα σχολεία, η ζεστή σχέση με τον δάσκαλο της τάξης, αποτέλεσαν κομβικά σημεία στην επιτυχία του θεσμού ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια ψυχρή, εξ αποστάσεως διοίκηση που επιδιώκει να γυρίσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα πολλά χρόνια πίσω.

Τη στιγμή που «υμνείται» το εκπαιδευτικό σύστημα άλλων χωρών το οποίο στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή, τη βιωματική μάθηση, το άνοιγμα στην κοινωνία, την αειφορία, εμείς κόβουμε τα φτερά εκείνων των ανθρώπων που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση και επιδιώκουμε το πισωγύρισμα σε τακτικές που οδηγούν στο παρελθόν. Και είναι τόσο λυπηρό αυτό για την πατρίδα μας….!!!

Ελένη Καμπαράκη

Υπηρετώ τον θεσμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αγωγής Υγείας, από το 1996. Όλα αυτά τα χρόνια έχω συνεργαστεί όχι μόνο με διαφορετικούς υπευθύνους, αλλά και με πολλά διαφορετικά ΚΠΕ. Χάρη στις δομές αυτές εκατοντάδες μαθητές μου σε διάφορα σχολεία είχαν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν και να εκπαιδευτούν σε θέματα που δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος.

Αν συνεχίζουμε να υλοποιούμε προγράμματα οφείλεται στους ανθρώπους που στελεχώνουν τις θέσεις των Υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων σε κάθε διεύθυνση. Δίνουν τον εαυτό τους στηρίζοντας μας, εμψυχώνοντας μας, δίνοντας μας κατευθύνσεις. Ίσως είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, που με μεράκι, αφιερώνουν ακόμα και τον ελεύθερο τους χρόνο αφ’ ενός για να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τα προγράμματα, αφ’ ετέρου οργανώνουν υψηλού επιπέδου επιμορφωτικά σεμινάρια, τόσο για νέους συναδέλφους που θέλουν να ενταχθούν στο θεσμό, όσο και σε παλαιότερους. Επιπλέον, δημιουργούν συνεργασίες με πανεπιστήμια, και άλλους φορείς(δήμους, ιδρύματα κ.λ.π.), που στηρίζουν και υποστηρίζουν τα προγράμματα που εκπονούνται στα σχολεία.
Θα είναι μεγάλο λάθος να καταργηθούν οι θέσεις των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων ανά διεύθυνση. Μια τέτοια απόφαση θα βάλει φρένο στις προσπάθειες των εκπαιδευτικών (χωρίς έμπρακτη στήριξη ποιος θα αναλάβει;), που αποτελούν την κινητήριο δύναμη για την εκπόνηση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Πριν καταργήσετε κάτι ρωτήστε τους εμπλεκόμενους μάχιμους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους συμμετέχοντες μαθητές. Διαβάστε τα απολογιστικά των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων. Αναρωτηθείτε για τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και το πραγματικό μέλλον των Ελληνικών σχολείων

Μαρία- Γεωργία Σπαρτινού

(Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κυκλάδων)

Ο θεσμός των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών υπήρξε καθοριστικός και θεμελιώδης για την ανάπτυξη και υποστήριξη των σχετικών προγραμμάτων (προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων) στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με καθημερινή επαφή με τις σχολικές μονάδες, συνεχείς συνεργασίες με ΚΠΕ, ΜΚΟ, Πανεπιστήμια κλπ στήριξαν και εμψύχωσαν εκπαιδευτικούς, χωρίς διοικητική υποστήριξη, επιδόματα κλπ.

Ο ρόλος και το έργο των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι οποίοι καταργούνται με το παρόν νομοσχέδιο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εφαρμογή των αρχών της ΕΑΑ στη Σχολική Μονάδα με την καθοδήγηση και στήριξη των πολύμηνων προγραμμάτων, της ταχύρυθμης απογευματινής επιμόρφωσης που οργανώνουν σε τοπικό επίπεδο, των σχεδιασμό δραστηριοτήτων κά.

Η επιτυχημένη λειτουργία των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Σχολικών Δραστηριοτήτων εκτός των άλλων συνδέεται άμεσα και με την επιτυχία του θεσμού των ΚΠΕ. Η κατάργησή των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων όχι μόνο δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τα ΚΕΑ που έχουν άλλες αρμοδιότητες και ελλιπή στελέχωση αλλά πιστεύουμε ότι θα πλήξει δυσμενώς και τον θεσμό των Σχολικών Δραστηριοτήτων. Πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί να αναπληρωθεί από ΚΕΑ που βρίσκονται μακριά από τις έδρες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και μακριά από τον κύριο όγκο των σχολικών μονάδων. Πόσο μάλλον στην πολυνησία των Κυκλάδων. Στο δια ταύτα:
• Προτάσεις μας έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο με Υπόμνημα που κατατέθηκε εκ νέου στη διαβούλευση. Έχει, επίσης, κατατεθεί λεπτομερής χαρτογράφηση των αποστάσεων των ΚΠΕ-ΚΕΑ από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και καταγραφή των δυσλειτουργιών που προκύπτουν.
• Η παράλληλη λειτουργία Γραφείου ή Τμήματος Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην έδρα της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με τα ΚΕΑ, κάτω από ενιαία διοίκηση και με κοινό προγραμματισμό ενισχύει τον επιτυχημένο θεσμό.

  • Μεταβατική περίοδος τουλάχιστον μέχρι την ίδρυση, λειτουργία, στελέχωση και ενημέρωση των ΚΕΑ είναι απαραίτητο να προβλεφθεί (Καταργούνται με τη ρητή λήξη της θητείας όσων τις στελεχώνουν στις 31.8.2018).


Χαράλαμπος Λαζαρίδης

Ως καθηγητής Α.Π.Θ. στο χώρο της Επιστήμης Τροφίμων, έχω συνεργαστεί με υπευθύνους πολλών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων σε πολλές Περιφέρειες της χώρας. Η εμπειρία που αποκόμισα είναι ότι τα προγράμματα αυτά συνιστούν ό,τι πιο ζωντανό, παραγωγικό και εποικοδομητικό στη Δημόσια εκπαίδευση της χώρας μας. Εκπλήσσομαι και ανησυχώ με τη σκέψη της κατάργησης ή της υποβάθμισής τους. Θα περίμενε κανείς τη βελτίωση και την εν γένει προώθηση ενός επιτυχημένου θεσμού και όχι την κατάργησή του. Παράκληση να το ξανασκεφτούν σοβαρά οι ιθύνοντες. Εύχομαι να επικρατήσει η κοινή λογική και η αγάπη για τη σωστή, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών μας σε όλες τις βαθμίδες.

Βιβή Ανθοπούλου

Η αξία των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών) είναι ιδιαίτερα υψηλή σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα σαν το ελληνικό, το οποίο α) ελάχιστα καλλιεργεί βασικές ικανότητες και δεξιότητες στο λεγόμενο «υποχρεωτικό πρόγραμμα» (που αντιστοιχεί στον βασικό κορμό του σχολικού προγράμματος) και β) στερείται της διεισδυτικής και κριτικής προσέγγισης θεμάτων, όπως αυτά που εντάσσονται στο φάσμα των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Σ.Δ.).

Τα Π.Σ.Δ. εξοικειώνουν τους μαθητές με θεματικές και αντικείμενα που συνδέουν τη μάθηση με την κοινωνία, με την καθημερινή ζωή με την αγορά εργασίας, με το περιβάλλον, την υγεία, τον πολιτισμό και με αξίες που προάγουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσωπικότητας και ενεργού πολίτη. Η φύση τους είναι τέτοια, ώστε καλλιεργούν τη βιωματική μάθηση μέσα από μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, ενώ το κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησής τους ευνοεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και τη γόνιμη σύνδεσή του με το περιβάλλον του. Τα Π.Σ.Δ. σαφώς εμπλουτίζουν και υποστηρίζουν τον βασικό κορμό της διδασκαλίας στο σχολεία, ενώ παράλληλα σε κάποιες περιπτώσεις έχουν λειτουργήσει ως πεδίο ανάπτυξης πιλοτικών προγραμμάτων τα οποία στη συνέχεια έχουν επεκταθεί και υιοθετηθεί σε όλα τα σχολεία.

Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων λειτουργούν ευεργετικά και γόνιμα μέσα στην ελληνική σχολική εκπαίδευση τίθεται το ερώτημα του γιατί καταργεί κανείς τους φορείς ανάπτυξης και επέκτασής τους και ενίσχυσης της ποιότητάς τους, που δεν είναι άλλοι από τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Ε.,Α.Υ.,Π.Θ., Σ.Δ).

Ερευνητικά έχει καταγραφεί επανειλημμένα και σε διεθνές επίπεδο η αξία της συμβουλευτικής και επιμορφωτικής υποστήριξης προς τον εν ενεργεία εκπαιδευτικό. Οι Υπεύθυνοι Π.Ε.,Α.Υ.,Π.Θ., Σ.Δ. εμπνέουν, παρακινούν, υποστηρίζουν, επιμορφώνουν και συντονίζουν το έργο των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Π.Σ.Δ. και μεριμνούν για την ανάπτυξη συνεργασιών, συνδέσεων και συμπράξεων μεταξύ σχολείων, αλλά και μεταξύ έγκυρων φορέων που δραστηριοποιούνται στα διάφορα επιμέρους αντικείμενα των προγραμμάτων. Επιπλέον, αποτελούν πολύτιμο πόρο για το εκπαιδευτικό σύστημα, αφού η ίδιοι διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία να φέρουν σε πέρας το έργο τους και ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση σε παιδαγωγικά αξιοποιήσιμο υλικό και μέσα για τη βέλτιστη εκπόνηση των προγραμμάτων.

Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι οι Υπεύθυνοι Π.Ε.,Α.Υ.,Π.Θ., Σ.Δ. δραστηριοποιούνται με όρους που υπερβαίνουν το πλήρες ωράριο για να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της ευθύνης τους, αφού συχνότατα οργανώνουν επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται το απόγευμα ή το Σαββατοκύριακο, ενώ περιφέρονται σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων έχοντας αναλάβει οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησής τους. Ουσιαστικά οι Υπεύθυνοι Π.Ε.,Α.Υ.,Π.Θ., Σ.Δ. αποτελούν στελέχη της εκπαίδευσης τα οποία δεν απολαμβάνουν προνόμια στελέχους, αφού και μισθολογικά δεν ευνοούνται σε σύγκριση με τον εκπαιδευτικό που διδάσκει σε ένα σχολείο. Αυτή και μόνο η οικονομική διάσταση του ρόλου των Υπεύθυνων Π.Ε.,Α.Υ.,Π.Θ., Σ.Δ. υποδεικνύει ότι πρόκειται για άτομα που είναι αφοσιωμένα στο έργο τους, το οποίο επιτελούν με πηγαίο ενδιαφέρον.

Δυστυχώς. μέχρι σήμερα δεν έχει αξιολογηθεί στην Ελλάδα η αποτελεσματικότητα του ρόλου των Υπεύθυνων Π.Ε.,Α.Υ.,Π.Θ., Σ.Δ. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να είχαμε στη διάθεσή μας δεδομένα σχετικά με τις απόψεις και εκτιμήσεις των ωφελούμενων (των εκπαιδευτικών) για τον ρόλο των Υ.Π.Ε.,Α.Υ.,Π.Θ., Σ.Δ., καθώς και αξιολογήσεις βασισμένες στις εκροές των Π.Σ.Δ. και στην οργανωτική επάρκεια του συστήματος υποστήριξης των Π.Σ.Δ.

Και διερωτάται κανείς:

  • Γιατί αποφασίζει το Υπουργείο Παιδείας να καταργήσει έναν θεσμό ο οποίος εμπειρικά δείχνει να είναι πάρα πολύ επιτυχημένος και οικονομικά δεν το επιβαρύνει στο ελάχιστο;

  • Γιατί δεν προέβη σε αξιολόγηση πριν να προχωρήσει σε τόσο ριζικές αλλαγές;

  • Με ποια λογική θεωρεί ότι ο τόσο δραστικός περιορισμός του αριθμού των ατόμων που θα λειτουργούν υποστηρικτικά προς τις σχολικές μονάδες μέσω των ΚΕΑ, θα διασφαλίσει την ανταπόκριση στις δεδομένες ανάγκες των σχολείων;

  • Με δεδομένο ότι η αναλογία εκπαιδευτικού προς μαθητές στην Ελλάδα είναι προνομιακή σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό και τον διεθνή μέσο όρο και συνεπώς δεν τίθεται θέμα πραγματικών ελλείψεων διδακτικού προσωπικού στα σχολεία, προς τι τόση μέριμνα να καθηλωθούν οι σημερινοί Υπεύθυνοι Π.Ε.,Α.Υ.,Π.Θ., Σ.Δ. σε μια σχολική τάξη;

  • Και εντέλει, τα Π.Σ.Δ. προσδίδουν ποιότητα στην εκπαίδευση. Γιατί τα πλήττουμε;

Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας

Μετά τη δημοσίευση του σχεδίου νόμου σχετικά με την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (15-3-18) ο ΠΣΕΑΥ επισημαίνει τα κάτωθι:

1. Τα ΚΕΑ με τη στελέχωση που περιγράφεται στο σχέδιο νόμου είναι πολύ μικρές οντότητες για να στηρίξουν το συντονισμό, την υλοποίηση και τη διάχυση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στις σχολικές τάξεις και μάλιστα παράλληλα στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα μετά την “επιστράτευση” των υγειονομικών, εκπαιδευτικών & κοινωνικών φορέων όλης της χώρας για να συνδράμουν οργανωμένα στο έργο της Αγωγής Υγείας, ώστε να υπάρξει πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, χωρίς βέβαια αυτά να εξέλθουν από το πλαίσιο ευθύνης των εκπαιδευτικών της σχολικής τάξης, όπως άλλωστε γίνεται διεθνώς με τη Σχολική Αγωγή Υγείας. Οι ανάγκες πρόληψης και αντιμετώπισης που διαφαίνεται να υπάρχουν τα επόμενα χρόνια σε θέματα ψυχικής & συναισθηματικής υγείας, κοινωνικών σχέσεων, υγιεινής διατροφής, ατυχημάτων κ.λ.π. απαιτούν πολύ καλή οργάνωση και γενναία στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών εφαρμογής δράσεων & προγραμμάτων.

2. Ο μη διακριτός ρόλος αυτών που υπηρετούν την Αγωγή Υγείας στα ΚΕΑ ή όπου αλλού, αποπροσανατολίζει, αποθαρρύνει, γενικεύει και οδηγεί στην απώλεια της αποστολής και του οράματος. Η εφαρμογή και στήριξη των θεματικών της Αγωγής Υγείας στα σχολεία είναι από μόνη της μια πολύ μεγάλη – σε εύρος και δυναμική – αποστολή.

3. Τα ΚΕΑ είναι πολύ λίγα σε αριθμό και σε αναλογία με το μαθητικό πληθυσμό, δεν επαρκούν για τις ανάγκες όλων των δράσεων (περιβάλλοντος, υγείας, πολιτισμού…) και εδρεύουν στις περισσότερες περιπτώσεις αρκετά μακριά από τις σχολικές μονάδες.

4. Η ύπαρξη του τμήματος Αγωγής Υγείας στο Υπουργείο Παιδείας που επιτέλους επιτεύχθηκε μετά από μακροχρόνιο αγώνα και συγχαίρουμε όλους όσους συνέδραμαν σ’ αυτό με όποια ιδιότητα ή θέση, συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη δικτύου Υπευθύνων Σχολικής Αγωγής Υγείας, ώστε να εφαρμόζεται, να συντονίζεται και να αξιολογείται με επιτυχία το έργο όλων των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών, υγειονομικών, πανεπιστημιακών, διοικητικών κλπ.).

5. Πιστεύουμε όπως τονίζονταν άλλωστε συνεχώς και σε όλα μας τα έγγραφα, ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι η πιο κατάλληλη έδρα για τους Υπεύθυνους της Σχολικής Αγωγής Υγείας, όντας έτσι πιο κοντά τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους συνεργαζόμενους θεσμικούς φορείς και πρόσωπα. Eναλλακτικά ο Υ.Α.Υ. θα μπορούσε τελικά να ενσωματωθεί στο ΚΕΣΥ που θα λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας στήριξης της ψυχικής υγείας των παιδιών.

6. Η θέση των μέχρι τώρα Υπευθύνων Α.Υ./Σ.Δ. συνδύασε για πρώτη φορά τη διδακτική δράση μέσα στη σχολική τάξη με τον αγώνα έξω από αυτήν (σεμινάρια, επιμορφώσεις, προώθηση σύγχρονων στρατηγικών κλπ.). Οι Υπεύθυνοι υπηρέτησαν την Αγωγή Υγείας σε όλο της το φάσμα και με όλες τους τις δυνάμεις, με βάση την Υπουργική απόφαση 93008/Γ7/10.8.2012 σε ρόλο διδακτικό, καθοδηγητικό, επιστημονικό και διοικητικό. Και αυτό αξιολογείται ομολογουμένως πολύ θετικά από τον εκπαιδευτικό κόσμο.

7. Η απόκτηση εμπειρίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση συμπεριφορών που σχετίζονται με την Υγεία απαιτεί παράλληλα πολλές γνώσεις και μεγάλα χρονικά διαστήματα και αφορά τα εκπαιδευτικά εργαλεία, τις τεχνικές προώθησης, την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, τις επαφές & συνεργασίες, τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς μας κλπ. Κατά τη στελέχωση των δομών, ιδιαίτερα όσο αφορά τον ευαίσθητο τομέα της Αγωγής Υγείας, πρέπει να ληφθεί υπεύθυνα υπόψη η εμπειρία κατά τη διαδικασία επιλογής των στελεχών. Για να μη χαθούν ‘επενδύσεις’ δεκαετιών και να εξασφαλιστεί η συνέχιση του έργου της Αγωγής Υγείας στα σχολεία, κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια της φάσης μετάβασης στις νέες υποστηρικτικές δομές.

8. Σχετικά με τη φάση μετάβασης που αναφέρθηκε ισχύει επίσης απαράβατα ότι δεν πρέπει να υπάρξει κενό υποστήριξης της Αγωγής Υγείας. Να λήξουν οι θητείες αφού έχουν αναλάβει καθήκοντα οι νέες δομές & πρόσωπα.

Με μοναδικό σκοπό & κίνητρο τη συνέχιση, βελτίωση και ανάπτυξη του παιδαγωγικού έργου της Σχολικής Αγωγής Υγείας με τον αντίστοιχο κοινωνικό & ανθρωπιστικό αντίκτυπο προτείνουμε:
I. Διακριτή θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στα ΚΕΣΥ ή στα ΚΕΑ (παρ. 1-2-3-4-5).

II. Ένταξη της θητείας των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις άσκησης διδακτικών καθηκόντων στη σχολική μονάδα βάση της Υ.Α. 93008/Γ7/10.8.2012 (παρ. 6).

III. Μοριοδότηση κατά την επιλογή, με τουλάχιστον 0,5 / έτος στη θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας/ΣΔ μετά το 2012 (τελευταία περίοδο θητείας) (παρ. 7)

IV. Λήξη των θητειών των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας/ΣΔ παράλληλα με την ανάληψη καθηκόντων από νέες δομές & πρόσωπα (παρ. 8) .

Posted on 28/03/2018 in Άρθρα, Διάλογος-απόψεις

Share the Story

Back to Top