ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

Η θέση της Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΦΙΚΤΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΛΥΣΗ

Η πρόσκληση του Γενικού Γραµµατέα (Γ.Γ) του Ο.Η.Ε. για άτυπη πενταµερή διάσκεψη, προκειµένου να διερευνηθεί το ενδεχόµενο έναρξης ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων για οριστική λύση του Κυπριακού, όχι µόνο δεν πρέπει να µας αφήσει αδιάφορους, αλλά πρέπει να αδράξουµε την ευκαιρία για αποφασιστική πολιτική, που θα ανοίξει το δρόµο για µια εφικτή, βιώσιµη και λειτουργική λύση σήµερα και όχι αύριο. Η λύση θα φέρει µόνιµη ειρήνη, ευηµερία και γαλήνη σε όλους τους Κύπριους, κάθε εθνικότητας και θρησκείας.

Πρέπει όλοι να αντιληφθούµε ότι ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος µας και επιβεβαιώνεται η λαϊκή ρήση «κάθε πέρσι και καλύτερα». Όσοι δεν αντιλαµβάνονται αυτή την πραγµατικότητα και δεν παραδειγµατίζονται από την πολύχρονη εκκρεµότητα για λύση, δεν έχουν επαφή µε την πολιτική πραγµατικότητα και, άθελά τους, θέλουµε να πιστεύουµε, εξυπηρετούν την πολιτική στρατηγική της Τουρκίας. Απευθύνουµε σε όλους έκκληση να στηρίξουν αυτή τη προσπάθεια και να επιτύχουµε τη µέγιστη δυνατή ενότητα.

Η αποφασιστική πολιτική για εφικτή, βιώσιµη και λειτουργική λύση πρέπει να εδράζεται στους εξής άξονες :
1) Επιµονή στην συµφωνηµένη βάση για λύση του Κυπριακού που είναι η ∆ιζωνική-∆ικοινοτική Οµοσπονδία µε πολιτική ισότητα των κοινοτήτων, όπως προνοείται από τις αποφάσεις του Συµβούλιου Ασφαλείας (Σ.Α.) του Ο.Η.Ε.
2) Απόλυτος σεβασµός στις συγκλίσεις και συµφωνίες που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του διακοινοτικού διαλόγου, όπως η ισχύς των 3 singles (µια ιθαγένεια, µια εξωτερική πολιτική και µια κυριαρχία), την ολοκληρωτική ισχύ των τεσσάρων ελευθεριών της Ε.Ε. σε όλη την επικράτεια και για όλους τους Κύπριους (ελευθερία εγκατάστασης, διακίνησης, εργασίας, απόκτησης περιουσίας).
3) Απόλυτη δέσµευση στις προτάσεις και τον χάρτη που υποβάλλαµε στο Mont Peleran και στο Crans Montana.
4) Συνέχιση των διαπραγµατεύσεων από το σηµείο διακοπής τους στο Crans Montana, στη βάση του οδικού χάρτη που συµφωνήθηκε στο Βερολίνο µεταξύ του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. και των εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων και στο πλαίσιο των έξι παραµέτρων που έθεσε ο ίδιος ο Γ.Γ.
5) Η επίλυση της εσωτερικής πτυχής από τους ίδιους τους Κύπριους θα δείξει στη διεθνή κοινότητα την ωριμότητα και ικανότητα των Κυπρίων να ρυθµίσουν τα του οίκου τους. Έτσι θα δροµολογηθεί η κατάργηση των επεµβατικών και εγγυητικών δικαιωµάτων, η αποχώρηση των κατοχικών στρατευµάτων, που θα επιτρέψει στην επανενωµένη οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο κράτος χωρίς κηδεµόνες.
6) Πρέπει να διασφαλιστεί η παρουσία της Ε.Ε. στην όλη διαδικασία, όπως συνέβη στις προηγούµενες συναντήσεις (Mont Peleran, Γενεύη, Crans Montana).
7) Η διαπραγµατευτική διαδικασία πρέπει να έχει σύντοµη καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και να προσδιοριστούν αυστηρά χρονοδιαγράµµατα, για την εφαρµογή της λύσης. Να καθοριστούν οι µηχανισµοί επιτήρησης και εφαρµογής της.
8) Το παραπάνω πλαίσιο που αποτελεί και αποφάσεις των ∆ιεθνών Οργανισµών πρέπει να διαφυλαχτεί ως «κόρη οφθαλµού» και να αποκρουστούν οι όποιες προτάσεις για 2 κράτη. ∆εν πρέπει να δεχθούµε να συζητηθεί οποιαδήποτε απόκλιση από την συµφωνία της ∆ιζωνικής- ∆ικοινοτικής Οµοσπονδίας και από τα ψηφίσµατα του Ο.Η.Ε. αλλά και τη συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η συνθήκη εγκαθίδρυσης απαγορεύει ρητά και κατηγορηµατικά την ∆ιχοτόµηση, Απόσχιση, Ένωση ή ∆ιπλή Ένωση, και αυτά αποτελούν συµβατική υποχρέωση των εγγυητριών δυνάµεων. Μόνο έτσι µπορούµε να προχωρήσουµε αποφασιστικά για λύση του Κυπριακού και να αποτρέψουµε την προσπάθεια της Τουρκίας να νοµιµοποιήσει τα τετελεσµένα και τη διχοτόµηση.
9) ∆εν είναι η ώρα για Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης (ΜΟΕ). Είναι η ώρα για αποφασιστικά βήµατα για την οριστική λύση του Κυπριακού και από τις δυο πλευρές.
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι η πλειοψηφία των ΤΚ συµπατριωτών µας συντάσσεται µε τα παραπάνω, παρά την προσπάθεια αλλοίωσης της βούλησης τους µε την επέµβαση της Άγκυρας και την επιστράτευση της ψήφου των εποίκων.
Οι προτάσεις µας πρέπει να είναι καθαρές και να πείθουν ταυτόχρονα την διεθνή κοινότητα και τον Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. για την ειλικρίνεια των προθέσεων µας και να συνάδουν µε τις αποφάσεις της ∆ιεθνούς κοινότητας και του ∆ιεθνούς ∆ίκαιου.

Οι Κύπριοι πρόσφυγες, τραγικά θύµατα του 1974, που για 47 χρόνια βρίσκονται µακριά από τις πατρογονικές τους εστίες, και υφίστανται στην πλειοψηφία τους το µεγαλύτερο βάρος της κατοχής, στηρίζουν κάθε προσπάθεια για εφικτή, βιώσιµη και λειτουργική λύση του Κυπριακού, που θα επανενώνει την Κύπρο και θα διασφαλίζει την ισονοµία , ισοπολιτεία, την επιστροφή και ασφάλεια στο ∆ιζωνικό Οµόσπονδο κράτος.

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Λοίζος Λοίζος                      Θεοδόσης Θεοδοσίου
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Posted on 24/01/2021 in Άρθρα, Διάλογος-απόψεις

Share the Story

Back to Top