Αν ειρήνη είναι η απάντηση για όλες τις ερωτήσεις: Για τη λύση και την ειρήνη ανοίξτε όλους τους δρόμους!

Εκατόν εννέα οργανώσεις, πολιτικά κόμματα, συντεχνίες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις συνδιοργάνωσαν το Σάββατο 26 Μαρτίου δικοινοτική εκδήλωση «Για τη λύση και την ειρήνη – ανοίξτε όλους τους δρόμους!».
Ανοίξτε όλους τους δρόμους! Tüm Kapılar Açılsın! Open new crossings all over Cyprus!
– Ζήτω ο αγώνας για την κοινή μας πατρίδα-Ζήτω η ενωμένη Ομοσπονδιακή Κύπρος
– Yaşasın ortak vatan mücadelemiz!-Yaşasın Birleşik, Federal Kıbrıs!
– Long live the struggle for our common homeland! -Long live the United, Federal Cyprus!
Απαιτούμε το άμεσο άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων σε όλη την Κύπρο!
Ως άνθρωποι που ζούμε στην Κύπρο, υποφέρουμε και ανησυχούμε βαθιά για το μέλλον μας λόγω των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων που προκαλεί η διαίρεση του νησιού μας. Ειδικά οι Τουρκοκύπριοι, που ζουν στο βόρειο τμήμα του νησιού, συνεχίζουν τον αγώνα τους για την ύπαρξη τους και για την ειρήνη παρά το γεγονός ότι είναι απομονωμένοι από τον κόσμο και η πολιτική τους βούληση παραβιάζεται.
Ο κύριος στόχος μας εξακολουθεί να είναι η επίτευξη μιας Ενωμένης Ομοσπονδιακής Κύπρου. Πρέπει να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε μια λύση βασισμένη σε μια Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι πολύ σημαντικό τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που προτείνονται να είναι ειλικρινή και βιώσιμα. Η πρόταση και η εφαρμογή αυτών των ΜΟΕ θα ενισχύσει το χέρι όλων των προοδευτικών οργανώσεων που αγωνίζονται για δουλειά και ειρήνη, έναντι σε όσους απεργάζονται ένα μη-ρεαλιστικό και αποσχιστικό όνειρο για “λύση δύο κρατών”.
Είμαστε αποφασισμένοι να αναπτύξουμε τον αγώνα για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, τα οποία θα επιτρέψουν στο λαό μας να έχει κάποια ανακούφιση από τις οικονομικές συνθήκες που επιδεινώνονται μέρα με τη μέρα λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και των μέτρων λιτότητας που εφαρμόζονται και στις δύο κοινότητες.
Οι δύο δήμαρχοι της Λευκωσίας ήρθαν σε συνεννόηση για το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, στις Πύλες Αμμοχώστου και Πάφου, από το 2015. Πλέον η υπομονή μας εξαντλείται. Το θέμα πρέπει να προχωρήσει άμεσα μέσω πολιτικών διαπραγματεύσεων.
Αντίστοιχα, τα σημεία διέλευσης στην περιοχή Αθηένου – Λουρουτζίνας, των Κοκκίνων και αλλού πρέπει να προχωρήσουν άμεσα. Το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων σημαίνει επίσης αύξηση της επαφής μεταξύ των δύο κοινοτήτων παρέχοντας νέους τρόπους για να αγωνιστούν μαζί πιο αποτελεσματικά για μια κοινή πατρίδα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αγωνιστούμε για την κατάλληλη στελέχωση των υφιστάμενων σημείων διέλευσης, η οποία είναι απαραίτητη για ναδιασφαλιστεί ότι αυτά θα γίνουν πιο λειτουργικά και να ανοίξουν νέα οδοφράγματα.
Γι’ αυτό, σήμερα, χαιρετίζουμε όλους τους φίλους που έκαναν πιο δυνατή τη φωνή μας και από τις δύο πλευρές της τελευταίας διαιρεμένης πρωτεύουσας του κόσμου και καλούμε όλους να σηκώσουν ψηλά το λάβαρο και να εργαστούν για το άνοιγμα των νέων οδοφραγμάτων και για την επανένωση της χώρας και την επαναπροσέγγιση των κοινοτήτων μας.
Ο δρόμος για την επανένωση της Λευκωσίας και άλλων περιοχών του νησιού μας και το κοινό μέλλον των δύο κοινοτήτων περνά μέσα από αυτούς τους δρόμους.
Ζήτω ο αγώνας για την κοινή μας πατρίδα!
Ζήτω η Ενωμένη, Ομοσπονδιακή Κύπρος!
——————————————————————————————————————————————————————————-
As people living in Cyprus, we suffer and are deeply concerned about our future due to the economic, social and political problems caused by the division of our island. Turkish Cypriots especially, living in the northern part of the island, continue their struggle for existence and peace despite being isolated from the world and their political will being violated.
Our main goal continues to be the achievement of a United Federal Cyprus. We need to put maximum pressure for the reconvening of meaningful negotiations that will lead to a solution based on a Bi-communal, Bi-zonal Federation with political equality. In order to achieve this goal, it is very significant that confidence building measures (CBM) being proposed are sincere and viable.
The proposal and implementation of these CBM will strengthen the hand of the progressive organizations of the Turkish Cypriots, who are in favor of labor and peace, against the current Turkish Cypriot leadership, which has an unrealistic and separatist dream of a “two-state solution”.
We are determined to push forward the struggle for the opening of new crossing points, which will allow our people to have some relief from the economic conditions that are worsening day by day by the effects of the pandemic and the austerity measures implemented in both communities.
The two mayors of Nicosia came to terms with opening new crossing points since 2015. We are now running out of patience. The issue needs to progress immediately via political negotiations. Similarly, the crossing points at Athienou – Lourucina area, Kokkina and elsewhere need to progress urgently.
Opening of new checkpoints also means increasing the contact between the two communities providing new ways for them to struggle together more effectively for a common homeland.
In this context, we will struggle for properly staffing the existing check points which is necessary for ensuring that these become more functional, and in this way make the passing through the new gates to be opened in the future possible.
Therefore, today, we greet all friends who have made our voices louder from both sides of the last divided capital of the world, and call for everyone to raise the banner high and work for the opening of new crossing points and for the reunification of our country and people.
The way for the reunification of Nicosia and other parts of our island and the common future of the two communities passes through these streets.
Long live the struggle for our common homeland!
Long live the United, Federal Cyprus!
———————————————————————————————————————————————————————————
Tüm Kapılar Açılsın!
Kıbrıs’ta yaşayan insanlar olarak adamızın bölünmesinden kaynaklanan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlardan dolayı ıstırap çekmekte ve gelecek kaygısı yaşamaktayız. Özellikle adanın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Türkler, dünyadan tecrit edilmelerine ve siyasal iradelerine müdahale edilmesine rağmen, var olma ve barış mücadelesini sürdürmektedirler.
Birleşik Federal bir Kıbrıs’a ulaşmak bizim esas hedefimizdir. Siyasi eşitlik temelinde, iki toplumlu ve iki bölgeli bir Federasyon çözümüne odaklanacak anlamlı müzakerelerin yeniden başlaması için, azami baskı ortaya koymamız gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmak için, önerilecek olan güven yaratıcı önlemlerin samimi ve uygulanabilir olması çok önemlidir.
Güven artırıcı önlemlerin ortaya konması ve uygulanması, emekten ve barıştan yana olan tüm ilerici örgütlerin, “iki devletli çözüm” hayaline kapılmış olanlar karşısında elini güçlendirecektir.
Pandeminin etkisi ve her iki toplumda da uygulanan kemer sıkma politikaları nedeniyle günden güne daha da kötüye giden ekonomik koşullar altında ezilen insanlarımızın, biraz olsun nefes alabilmesi adına, yeni geçiş kapılarının açılması için mücadeleyi yükseltmeye kararlıyız.
Lefkoşa’nın iki belediye başkanı, Mağusa Kapısı ve Baf Kapısı’nda yeni geçiş noktalarının açılması için 2015 yılından beri uzlaşmış olup, bu konunun siyasi pazarlıklarla uzatılmasına daha fazla tahammülümüz kalmamıştır. Siyasi müzakereler yoluyla bu konuda bir an önce gelişme kaydedilmesi elzemdir. Benzer şekilde, Kiracıköy-Akıncılar bölgesindeki, Erenköy’deki ve diğer yerlerdeki geçiş noktalarının açılması için de çalışmaların acilen tamamlanması gerekmektedir.
Yeni geçiş noktalarının açılması aynı zamanda, iki toplumun temasının artması ve ortak vatan için mücadelenin daha etkili bir biçimde sürdürülmesi anlamına gelmektedir.
Bu bağlamda, hâlihazırda açık olan kapılardaki geçişlerin daha sağlıklı hale gelmesi ve yeni kapıların açılabilmesi adına ihtiyaç duyulan personel eksikliğinin giderilmesi için de mücadele edeceğiz.
Bu nedenle, bugün, dünyanın bölünmüş son başkentinin her iki yarısından sesimize ses katan tüm dostları selamlıyor ve yeni geçiş noktalarının açılması, yurdumuzun birleşmesi, toplumlarımızın yakınlaşması adına herkesi yukarıda belirttiğimiz iki konuda mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.
Lefkoşa’nın ve adamızdaki diğer bölgelerin yeniden birleşmesinin, iki toplumun ortak geleceğinin yolu bu sokaklardan geçiyor.
Yaşasın ortak vatan mücadelemiz!
Yaşasın Birleşik, Federal Kıbrıs!
Supporting political parties/organization/movements
1 Anatropi
2 Actor’s branch-SIDIKEK PEO
3 AKEL – Progressive Party of the Working People
4 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ’74
5 Association of Historical Dialogue and Research
6 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
7 Athletic-Cultural Youth Association ” Peace and Friendship”
8 Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal)
9 Path to Independence
10 BARAKA Cultural Group
11 Peace and Democracy Initiative
12 Bi-communal Center “Famagusta Avenue Garage”
13 Bi-communal Choir For Peace – Lena Melanidou Δικοινοτική χορωδία Ειρήνης _Λένα Μελανιδου
14 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events – Together We Can!
15 This Country Belongs to Cypriots Platform
16 Cooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN
17 CTP – REPUBLICAN TURKISH PARTY
18 CTP Youth
19 Cultural Movement(Kinisi Politismou)
20 Customs Workers Trade Union – GÜÇ-SEN
21 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES
22 Cypriotism Movement
23 Cypriots’ Voice
24 Cyprus Academic Dialogue
25 Cyprus Association of Social Psychology
26 Cyprus Environmental Movement (Perivallontiki Kinisi)
27 Cyprus Peace Council
28 Cyprus Publisher’s Association – KYa B
29 Cyprus Reunification Movement
30 Cyprus Song Association – KIBHAD
31 Cyprus Sustainability Institute
32 Cyprus Turkish Physicians Trade Union – TIP-İŞ
33 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS
34 Cyprus Turkish Teachers Trade Union – KTÖS
35 Cyprus Writer’s Union
36 Cyprus Youth Platform
37 Decision for Peace (Απόφαση Ειρήνης)
38 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
39 EDON
40 EL-SEN
41 EMU Unity and Solidarity Trade Union – EMU-BIR-SEN
42 Enfield Cypriots Association (Bi-communal)
43 Enorasis sociocultural club
44 Epilogi Limassol cultural movement
45 Famagusta – For Cyprus party – Αμμοχωστος για την Κύπρο
46 Famagusta Initiative
47 Famagusta Our Town
48 Feminist WORKSHOP
49 GAT -Gender Advisory Team
50 German-Cypriot Forum
51 Kyrenia Thought Association
52 Come on!
53 Hands across the Divide
54 HASDER
55 HAZINE-SEN
56 Home for Cooperation
57 IKME Sociopolitical Studies Institute
58 INVEST IN EDUCATION
59 İskele Citizens Initiative
60 CYPRUS ONE YURT ALL TOGETHER- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ
61 SHORT – Action for Equality, Support, Antiracism
62 KLIIR
63 Kontea Heritage Foundation
64 Larnaca for Solution – Reunification Movement
65 Left Wing – Αριστερή Πτέρυγα
66 Limassol Civil Initiative ‘Solution-Reunification-Peace”
67 MAGEM
68 Movement for a Federal Cyprus
69 Municipal Workers Trade Union – BES
70 New Cyprus Association
71 New Cyprus Party YKP
72 New Internationalist Left
73 NGO Support Center
74 OPEK – Association for Social Reform
75 Pancyprian Federation of Trade Unions PEO
76 Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (PEAK)
77 Peace Association
78 People’s Peace Platform for United Cyprus (London)
79 POGO Women’s Movement
80 Post Research Institute
81 Proodeftiki Primary School Teachers movement
82 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
83 Proodeftiki Student Association
84 Proodeftiki Technical Schools
85 Publishers Trade Union – BASIN-SEN
86 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
87 Socialist Initiative (Protovoulia Socialiston)
88 Left Movement
89 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
90 Stop the War Coalition
91 SYKESO – Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας- Advisory Center for Family support
92 Symfiliosi / Reconciliation / Reconciliation
93 TDP – SOCIAL DEMOCRATIC PARTY
94
95 The Management Center of the Mediterranean
96 Third Community Forum
97 TKP
98 Respect to Societal Will Platform
99 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)(KTDD)
100 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union – KTAMS
101 TÜRK-SEN
102 Units Cyprus Now!
103 United Cyprus Party BKP
104 United Cyprus Platform of Overseas Cypriots
105 United Democrats Youth organization
106 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
107 We want Federation Left Movement – Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία
108 Workers Democracy – Εργατική Δημοκρατία
109 Green Peace Movement – Green Action Group

Posted on 28/03/2022 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top