Υπογράφουμε για να προστατέψουμε μέλισσες, γεωργούς και οικονομία

Πόσοι έχουμε συνειδητοποιήσει το πόσο πολύ εξαρτιέται η ζωή μας αλλά και η οικονομία και η γεωργία από ένα μικρό έντομο όπως είναι η μέλισσα; Υπογράφουμε μαζικά. Συγκεντρώνοντας 1.000.000 υπογραφές αναγκάζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα και να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία. Μπορούμε να επηρεάσουμε τις πολιτικές.
 
Συλλογή υπογραφών για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες!»
 
Sign the “Save Bees and Farmers!” European Citizens’ Initiative” Petition
 
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί ένα σημαντικό μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, το οποίο επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες που διαμένουν στο ένα τέταρτο των κρατών μελών να καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομικής πράξης για την εφαρμογή των Συνθηκών της ΕΕ. Προκειμένου να εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ΕΠΠ θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης μέσα σε 12 μήνες. Η πρωτοβουλία «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες!» αποτελείται από ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 100 ΜΚΟ, οργανώσεις αγροτών και μελισσοκόμων, φιλανθρωπικά ιδρύματα και επιστημονικά ιδρύματα που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει τα παρακάτω αιτήματα:
 
1) Σταδιακή εξαφάνιση συνθετικών φυτοφαρμάκων
Σταδιακή εξαφάνιση των συνθετικών φυτοφαρμάκων από τη γεωργία στην ΕΕ σε ποσοστό 80% έως το 2030, ξεκινώντας από τα πιο βλαβερά, για να επιτευχθεί 100% απεξάρτηση από αυτά έως το 2035.
 
2) Αποκατάσταση βιοποικιλότητας
Αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων σε αγροτικές περιοχές και μετατροπή των μέσων παραγωγής, ώστε η γεωργία να συνεισφέρει στην προώθηση της βιοποικιλότητας αντί να την εμποδίζει.
 
3) Στήριξη των αγροτών κατά την μετάβαση
Αναμόρφωση της γεωργίας, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στη βιώσιμη, μικρής κλίμακας, ποικιλόμορφη γεωργία με στήριξη της ραγδαίας αύξησης αγρο-οικολογικών και βιολογικών πρακτικών, και δίνοντας τη δυνατότητα για ανεξάρτητη, επικεντρωμένη τους αγρότες επιμόρφωση και έρευνα στον τομέα της γεωργίας χωρίς φυτοφάρμακα και Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (“μεταλλαγμένα”).
 
Μπορείτε να υποστηρίξετε την πρωτοβουλία με την υπογραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/about-us/
 
“Save Bees and Farmers!” European Citizens’ Initiative”
 
The European Citizens’ Initiative (ECI) is an important instrument of participatory democracy in the EU, allowing one million citizens residing in one quarter of the Member States to invite the Commission to submit a proposal for a legal act to implement the EU Treaties.
 
We are a broad alliance of civil society organisations, grassroots movements, beekeepers organisations, local citizens’ initiatives, farming groups and environ- mental scientists. Our alliance consists of the Aurelia Foundation, BUND (Friends of the Earth Germany), the European Professional Beekeepers’ Association, Générations Futures, GLOBAL 2000, Friends of the Earth Europe, the Pesticide Action Network Europe, the Munich Environmental Institute and many more. Our aim is to create an agricultural landscape in Europe which enables bees and farmers to thrive in a healthy environment for the benefit of all. Together we want to collect at least one million signatures to save bees and farmers in Europe.
 
The “Save Bees and Farmers!” European Citizens’ Initiative” has the following demands:
 
1) Phase-out synthetic pesticides
Gradually phase out synthetic pesticides in EU agricultu- re by 80% by 2030, starting with the most hazardous, to become 100% pesticide-free by 2035.
 
2) Restore biodiversity
Restore natural ecosystems in agricultural areas and transform means of production in such a way that agri- culture again contributes to the promotion of biodiversity.
 
3) Support farmers in the transition
Reform agriculture by prioritising small scale, diverse and sustainable farming, supporting a rapid increase in agro-ecological and organic practices, and enabling independent farmer-based training and research into pesticide- and GMO-free farming.
 
You can support the initiative by signing it at the following link:
 

Posted on 16/02/2020 in Δελτία Τύπου, Δράσεις

Share the Story

Back to Top