8 προτάσεις στήριξης των εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

του Φώτη Ποντικάκη

Μέλους του Πανελλαδικού Συμβουλίου των Πράσινων

Στις 16 Ιουνίου 2022, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυκλοφόρησε Σύσταση (2022/C 243/01) προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για τη μάθηση για την πράσινη μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη».

Ανάμεσα σε αυτά που προτείνει περιλαμβάνονται και μέτρα υποστήριξης των εκπαιδευτικών για να διευκολυνθεί η μάθηση για την πράσινη μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη:

1. Πρέπει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, ασχέτως ειδικότητας, είναι εκπαιδευτικοί για την αειφορία που πρέπει να υποστηρίξουν τους μαθητές να προετοιμαστούν για την πράσινη μετάβαση. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν για να ενημερώσουν τους μαθητές τους για τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (που έχει θέσει η UNESCO). Θα πρέπει ακόμη οι εκπαιδευτικοί να συμπεριληφθούν και να τους ζητηθεί η συμβουλή τους για τις αναθεωρήσεις που χρειάζονται τα αναλυτικά προγράμματα ,η ανάπτυξη προγραμμάτων κι οι άλλες αλλαγές που χρειάζονται για την πράσινη μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη και για το σχεδιασμό της κατάλληλης επαγγελματικής ανάπτυξης. (Σ.Σ. στην Ελλάδα η γνώμη των εκπαιδευτικών δεν ακούγεται και η συμβολή τους αγνοείται εντελώς).
2. Να υποστηριχθεί η ενσωμάτωση της πράσινης μετάβασης στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, στα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και στα επαγγελματικά στάνταρ και πλαίσια των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να διδάξουν σχετικά με την αειφορία.
3. Να υποστηριχθούν σχήματα και προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης σε επίπεδο θεσμών. Να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών στην πρακτική τους για να ενισχυθεί η διδασκαλία και η μάθηση για την πράσινη μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη.
4. Να αναπτυχθούν και να εξερευνηθούν επιπλέον ευκαιρίες και κίνητρα για να παίρνουν μέρος οι εκπαιδευτικοί σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης σχετικά με την αειφορία, για παράδειγμα να λαμβάνονται υπόψη στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και δημιουργία ρόλων για εκπαιδευτικούς ως συντονιστές αειφορίας (Σ.Σ. στην Ελλάδα υπάρχει ο θεσμός των Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε επίπεδο Περιφέρειας. Υπάρχουν αρκετές ελλείψεις στη στελέχωση αρκετών θέσεων, καθώς δεν συμπληρώνονται εδώ και χρόνια οι κενές θέσεις).
5. Να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβάνοντας την παροχή του αναγκαίου χρόνου και χώρου, για να υιοθετήσουν παιδαγωγικές που ενισχύουν τη διδασκαλία και τη μάθηση για την πράσινη μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη με διεπιστημονικούς τρόπους και να αναπτύξουν τις κοινωνικο-συναισθηματικές όψεις της μάθησης, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να γίνουν παράγοντες αλλαγής και να μάθουν να σκέφτονται και να δρουν, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, τοπικά και παγκόσμια, για ένα πιο βιώσιμο κόσμο.
6. Να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί, όπου είναι κατάλληλη, η μετασχηματίζουσα και διεπιστημονική διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση τόσο παραδοσιακών όσο και καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων, περιλαμβανομένων της εμπειρικής μάθησης, της προσέγγισης STEAM, hackathlon, service learning και παιχνιδοποίησης.
7. Να αναπτυχθούν και να τεθούν στη διάθεση των εκπαιδευτικών πόροι για την υποστήριξή τους, περιλαμβανομένης της αποτίμησης. Να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν παραδοσιακά και νέα εργαλεία και υλικά για να διδάσκουν και να εκπαιδεύουν για την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μια ακτίνα που περιλαμβάνει εσωτερική και υπαίθρια εκπαίδευση, ψηφιακά και μη περιβάλλοντα. Να τους δοθεί πρόσβαση σε κέντρα ειδίκευσης, περιλαμβανομένων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης.
8. Να ενθαρρυνθεί η σύνδεση της κοινότητας έρευνας και καινοτομίας με τη μη τυπική, τυπική και άτυπη εκπαίδευση και οι φορείς κατάρτισης να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην πράσινη μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη. Να υποστηριχθεί η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στην έρευνα σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κρίση και την αειφορία.

Αυτά περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων- η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε τώρα το μπαλάκι είναι στην πλευρά των κυβερνήσεων (και της ελληνικής) για να προχωρήσουν στην εφαρμογή αυτών των προτάσεων.

Posted on 08/08/2022 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top