Καταστατικές αρχές

Κώδικας Δεοντολογίας για τα μέλη και στελέχη των ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας χωρίζεται σε τρία μέρη:

 • κανόνες υποχρεωτικοί για όλα τα μέλη
 • δεσμεύσεις που αφορούν εκλεγμένα στελέχη του
 • στελέχη της δημόσιας διοίκησης, που είναι ταυτοχρόνως και μέλη του κόμματος ή εκλεγμένα σε θέσεις ευθύνης (κοινοβούλιο, δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια κα)

Αναλυτικά:

Α. Στους Υποχρεωτικούς κανόνες: όλα τα μέλη δεσμεύονται να υπερασπίζονται την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την δημοκρατία, την άμεση πολιτική συμμετοχή και την ανάκτηση της λαϊκής κυριαρχίας. Η εκλογή υποψηφίων σε θέσεις του κόμματος ή σε θέσεις εκπροσώπησης γίνεται με ανοικτές “προκριματικές” εκλογές.

Απαγορεύεται η “μεταγραφή” πολιτικού στελέχους άλλου κόμματος, αν προηγουμένως δεν έχει παραιτηθεί του αξιώματος το οποίο απέκτησε με τη σημαία άλλου πολιτικού σχηματισμού.

Στελέχη τα οποία στρέφονται ενάντια στο δημόσιο συμφέρον ή πλουτίζουν παράνομα ή προσβάλλουν την αξιοπρέπεια άλλων πολιτών ή εκφέρουν ρατσιστικό, βίαιο και σεξιστικό λόγο χάνουν την ιδιότητα του μέλους αυτοδικαίως.

Οι μετεκλογικές συμφωνίες υποβάλλονται προς έγκριση των μελών μέσω της ανοικτής διαβούλευσης πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενώ όλα τα μέλη ψηφίζουν ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως για την τελική συμφωνία

Δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση του κόμματος ή των υποψηφίων του από φορείς που έχουν ιδιαίτερα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα.

Β. Εκλεγμένα στελέχη – Οκταετής θητεία

Όλα τα εκλεγμένα στελέχη δεσμεύονται

 • να υπηρετούν στην ίδια θέση ευθύνης το πολύ μέχρι 8 χρόνια
 • να αποδεχθούν μισθολογικούς περιορισμούς που καθορίζει η οργάνωση
 • να παραιτηθούν από προνόμια λόγω της θέσης που κατέχουν, ειδικά σε ό,τι αφορά την βουλευτική ασυλία για ποινικές υποθέσεις, αλλά και να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα ή την θέση τους (ακόμα και αν είναι εκλεγμένα σε κοινοβούλιο ή συμβούλιο) εάν διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για παραλείψεις ή οικονομικά εγκλήματα, σοβαρά αδικήματα σε βάρος εργαζομένων (πχ σεξιουαλική παρενόχληση), διαφθορά, πρόκληση οικολογικού εγκλήματος, σεξουαλική παρενόχληση, σεξιστική βία, παιδεραστία και παιδική κακοποίηση,
 • να μην αναλάβουν εκτελεστικές αρμοδιότητες σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την προηγούμενη πολιτική τους θέση / αρμοδιότητα για 5 τουλάχιστον χρόνια μετά το τέλος της θητείας τους.
 • Οι εκλεγμένοι σε κοινοβούλιο εκπρόσωποι δεσμεύονται να μην χρησιμοποιήσουν την ρύθμιση για παροχή ΙΧ αυτοκινήτου και προσωπικού φρουρού για βουλευτές και ευρωβουλευτές.

Γ. Ειδικοί περιορισμοί για στελέχη της διοίκησης που συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης των ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Η συμμετοχή στους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ δεν θα πρέπει να δημιουργεί ιδιαίτερα προνόμια για άτομα που βρίσκονται στην Δημόσια Διοίκηση και το αντίστροφο.  Θα πρέπει τα μέλη να είναι σε επαγρύπνηση και να δημιουργηθούν μηχανισμοί ελέγχου ώστε να αντιμετωπίζεται εγκαίρως κάθε απόπειρα άντλησης προσωπικού οφέλους, λόγω θέσης.

Σε περίπτωση που τα στελέχη αυτά βρεθούν σε πολιτική θέση στο δημόσιο (πχ Γενικός Γραμματέας ή άλλη), ο μισθός τους δεν θα είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο στο μισθολογικό κλιμάκιο που ανήκουν, ανάλογα και με τα ακαδημαϊκά προσόντα που διαθέτουν.Δεσμεύονται ότι δεν θα δεχθούν να πληρωθούν με επιπλέον αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών, δημόσιων ή ιδιωτικών. Θα λαμβάνουν τις αποζημιώσεις για υπηρεσιακά ταξίδια με βάση τις σχετικές πρόνοιες για την αντίστοιχη θέση.

Όπου είναι εφικτό, θα χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς και θα κάνουν λελογισμένη χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων για ανάγκες της υπηρεσίας και μόνο (όχι για προσωπική χρήση).

Όλοι υπόκεινται σε τακτικές αξιολογήσεις του τρόπου διαχείρισης και του τρόπου άσκησης της εξουσίας τους.

Β. Καταστατικές Αρχές

 1. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο πολιτικό και δημοκρατικό όργανο του κόμματος. Αποφασίζει για τις πολιτικές κατευθύνσεις, εκλέγει πολιτικά όργανα  με τρόπο που θα προσδιοριστεί από το καταστατικό συνέδριο και μπορεί να αποφασίζει για εκλογικές ή κυβερνητικές συνεργασίες. Αναλυτικά ο ρόλος του θα προσδιοριστεί μέσα από την ολοκλήρωση του καταστατικού στο καταστατικό συνέδριο. Παράλληλα με την διεξαγωγή του συνεδρίου, επιδιώκεται να λειτουργεί ο θεσμός της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και ψηφοφορίας σε σχέση με βασικά θέματα που συζητούνται σε ένα συνέδριο ή ενδιάμεσα μεταξύ δύο συνεδρίων.
 2. Η πολιτική δράση, η διοίκηση και η λειτουργία του κόμματος θα διέπεται από τις ακόλουθες βασικές καταστατικές αρχές, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο καταστατικό του κόμματος, που θα εγκριθεί από το πρώτο τακτικό Συνέδριο :

(α) Το κόμμα είναι ανοικτό και δημοκρατικό,  σε συνεχή και άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών. (Οι) Πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να μετέχουν στις οργανώσεις του κόμματος, αποκτούν την ιδιότητα του μέλους αφού περάσουν από σεμινάριο για τις θέσεις του κόμματος, ενώ στις συνεδριάσεις των οργανώσεων βάσης ή στις θεματικές ομάδες μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, και φίλοι του κόμματος. Τα μέλη και οι φίλοι αποκτούν κατ΄ αρχήν  την ιδιότητά τους με δήλωσή τους, οποτεδήποτε, με δήλωσή τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με έγγραφη δήλωση. Το κόμμα είναι ευρύτατα αντιπροσωπευτικό και υπηρετεί την ελεύθερη και ακηδεμόνευτη έκφραση των πολιτών.

(β) Τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος εκφράζονται με άμεσες, δημόσιες ψηφοφορίες, στα μείζονα ιδεολογικά, πολιτικά και διοικητικά θέματα. Τα μέλη εκπροσωπούνται στα συνέδρια και στις περιφερειακές συνελεύσεις του κόμματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό του. Τα μέλη και οι φίλοι διατηρούν μόνιμη και συνεχή διαδραστική επικοινωνία με τα όργανα του κόμματος, όπως ειδικότερα θα προβλέπεται στο καταστατικό.

(γ) Η πολιτική καθοδήγηση του κόμματος θα γίνεται από συλλογικά όργανα, τα οποία είναι το προεδρείο, και οι συντονιστές. Τα όργανα του κόμματος αποφασίζουν με βάση κατ΄αρχή την προσπάθεια εξασφάλισης συναίνεσης και αν αυτό δεν είναι εφικτό με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και τα μέλη τους ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις συλλογικές αποφάσεις που λαμβάνονται. Επιδιώκεται μέσα από ουσιαστικό διάλογο και συνθέσεις σε όλα τα επίπεδα και όργανα οι αποφάσεις να βασίζονται στην αρχή της συναίνεσης, οπότε ακολουθούνται διαδικασίες που επιδιώκουν την ευρύτερη συναίνεση. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ακολουθείται η αρχή της πλειοψηφίας, όσο το δυνατόν πιο ευρείας, ανάλογα με το θέμα.

(δ) Τα όργανα του κόμματος θα εκλέγονται από τα μέλη των οργανώσεων βάσης ή/και το Συνέδριο του κόμματος ανάλογα με το πολιτικό όργανο. Σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν τουλάχιστον 2 άτομα που αναλαμβάνουν ως συντονιστές.

(ε) Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο ίδιο κομματικό αξίωμα για περισσότερο από δύο (2) θητείες, ο χρόνος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη σε συνέχεια, εκτός αν το καταστατικό συνέδριο αποφασίσει άλλως. Το καταστατικό θα προβλέπει ειδικότερους περιορισμούς και δεσμεύσεις για όλα τα αξιώματα και τις θέσεις του κόμματος.

(στ) Τα μέλη χάνουν την ιδιότητα του μέλους για συγκεκριμένους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που θα προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Προσωρινά αυτή την δυνατότητα έχει η το προεδρείο  με τεκμηριωμένη απόφασή της. 

Γ. Καταστατικές Ρυθμίσεις

 1. Μέχρι το Καταστατικό Συνέδριο και την εκλογή νέων οργάνων του κόμματος, το κόμμα θα διοικείται και θα εκπροσωπείται από το Προεδρείο που αποτελείται από 7 τακτικά και 4 αναπληρωματικά μέλη,
 2. Η διοίκηση και λειτουργία του κόμματος από το Προεδρείο βασίζεται στις ακόλουθες ρυθμίσεις, οι οποίες επέχουν θέση καταστατικών ρυθμίσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι την όποια τροποποίηση του Καταστατικού του κόμματος:

2.1. Η διοίκηση ασκείται συλλογικά από προεδρείο, το οποίο αποφασίζει με πλειοψηφία για όλα τα θέματα διοίκησης, εκπροσώπησης και λειτουργίας του κόμματος και αποτελεί το ανώτατο καθοδηγητικό πολιτικό όργανο του κόμματος.

2.2. Το Προεδρείο των Πράσινων Αλληλεγγύη αποτελείται από :

α) Τους 2 συμπροέδρους:

έναν άνδρα και μία γυναίκα, εκτελούντες χρέη συμπροέδρων,

 • τον/την Γραμματέα του προεδρείου
 • τον/την αντιπρόεδρο
 • τον/την υπεύθυνο/η ευρωπαϊκών σχέσεων
 • 2 τακτικά μέλη

(β) 4 αναπληρωματικά μέλη.

Εφόσον εκλεγούν μέλη των Πράσινων-Αλληλεγγύη στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο αυτά θα εκπροσωπούνται στο Προεδρείο

2.3. Τα μέλη του Προεδρείου έχουν τις ακόλουθες ειδικότερα αρμοδιότητες:

(α) Οι δυο εκπρόσωποι του προεδρεύουν όλων των συλλογικών κομματικών οργάνων, κι έχουν την ευθύνη του συνολικού συντονισμού του έργου του προεδρείου και της αποτελεσματικής προβολής των θέσεων του κόμματος, το οποίο και εκπροσωπεί τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

2.4. Το προεδρείο,

έχει περαιτέρω τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Την προώθηση και διάδοση των ιδεών, του προγράμματος και των καταστατικών αρχών του κόμματος, καθώς και την οργανωτική ανάπτυξή του, κυρίως ενόψει των προσεχών εθνικών κι ευρωβουλευτικών εκλογών.

(β) Στo πλαίσιο αυτό, το προεδρείο ορίζει προσωρινές περιφερειακές επιτροπές (επιτροπές ανά περιφερειακή ενότητα), οι οποίες αναλαμβάνουν να προωθήσουν τις θέσεις του κόμματος στην περιφέρειά τους και να προτείνουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος στις περιφέρειες σε περίπτωση εθνικών εκλογών αν δεν έχει γίνει μέχρι τότε το συνέδριο, τα οποία και θα εγκριθούν τελικά από το προεδρείο.

(γ) Θα οργανώσει μητρώα και ηλεκτρονικούς καταλόγους μελών και φίλων, στους οποίους θα εγγραφούν όσοι δηλώνουν ότι ενστερνίζονται τις Αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης του κόμματος και επιθυμούν ως πολίτες να εκφρασθούν μέσα από τις τάξεις του, ανεξάρτητα αν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή είναι Έλληνες της διασποράς, ή μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας διαφορετικής υπηκοότητας, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Τα μέλη πριν γίνουν τακτικά θα συμμετέχουν σε σεμινάρια ενημέρωσης για τις θέσεις του κόμματος σε διάφορα θέματα.

(δ) Θα ξεκινήσει Δημόσιο διάλογο με αναρτήσεις στο Διαδίκτυο των αρχών και των θέσεων του κόμματος, θα προωθήσει την ευρύτερη δυνατή γνωστοποίηση της Ιδρυτικής Διακήρυξης, με όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας και θα εισηγηθεί σε τακτικό τακτικό Συνέδριο το πλήρες καταστατικό του κόμματος.

(ε) Είναι αρμόδιο για την τελική έγκριση και κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών του κόμματος στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές, για την οργάνωση της οικονομικής διαχείρισης του κόμματος, την επικοινωνία, την κατανομή των δημοσίων εμφανίσεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, τη νομική υποστήριξη και την πολιτική καθοδήγηση όλων των υποψηφίων.

2.5 Πολιτική Γραμματεία 

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχει τις αρμοδιότητες που ανατίθενται από τον Κανονισμό της Βουλής στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ηγείται του προεκλογικού αγώνα του κόμματος, εφόσον δεν υπάρχει άλλη απόφαση συνεδρίου του κόμματος, και ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Συντάγματος. Εφόσον το προβλέπει ο κανονισμός, το προεδρείο της ομάδας αποτελείται από δυο άτομα, εκ των οποίων μία τουλάχιστον θα είναι γυναίκα.

(γ) Ο Γραμματέας του Προεδρείου έχει την ευθύνη της οργανωτικής λειτουργίας του κόμματος και της αποτελεσματικής υλοποίησης των αποφάσεων της Ιδρυτική Διοικούσας Επιτροπής και εκπροσωπεί τους Πράσινους Αλληλεγγύη προς τρίτους

(δ) Πέραν των ανωτέρω, προβλέπεται οι δύο (2) εκπρόσωποι του κόμματος και του προεδρείου (συμπρόεδροι), ο/η Πρόεδρος (οι συμπρόεδροι) της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο/η  Πρόεδρος (οι συμπρόεδροι) της Ευρω-κοινοβουλευτικής Ομάδας και ο/η Γραμματέας του Προεδρείου αποτελούν την Πολιτική Γραμματεία των Πράσινων-Αλληλεγγύη

Project Details

Tags:

Back to Top