Οι προτάσεις της Λαϊκής Πρωτοβουλίας ΚΛΙΜΑ 500 στη διαβούλευση για τον Κλιματικό Νόμο

 

Οι προτάσεις της Λαϊκής Πρωτοβουλίας “ΚΛΙΜΑ 500” όπως κατατέθηκαν (και) στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» στον διαδικτυακό τόπο opengov.

 

Στόχοι: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 70% μέχρι το έτος 2030 σε σχέση με το έτος 1990. Μηδενικό άθροισμα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2040.

Σχέδια Κλιματικής Ουδετερότητας: Πενταετείς κύκλοι εθνικών σχεδίων κλιματικής ουδετερότητας.

Κλιματικός Ισολογισμός: Κατάρτιση ισολογισμού εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της χώρας σε ετήσια βάση και απολογισμού σε σχέση με τους στόχους των σχεδίων κλιματικής ουδετερότητας. Υπολογισμός ανώτατων ορίων και θέση επιμέρους στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά έτος και ανά τομέα της οικονομίας.

Ανεξάρτητη Κλιματική Αρχή: Σύσταση ανεξάρτητης κλιματικής αρχής με θεσμούς διαφάνειας σε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και με αρμοδιότητες για την εποπτεία της εφαρμογής της κλιματικής νομοθεσίας.

Κλιματικό Παρατηρητήριο: Ίδρυση Κλιματικού Παρατηρητηρίου υπό την εποπτεία και διαχείριση της Κλιματικής Αρχής για τη μέτρηση, διατήρηση και συστηματική δημοσίευση κλιματικών δεδομένων και τη διατύπωση συστάσεων για τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Καταγραφή και εντοπισμός των κλάδων της οικονομίας, των μεμονωμένων επιχειρήσεων καθώς και των κοινωνικών τάξεων (σε επίπεδο συνόλων δεδομένων) με το μεγαλύτερο αποτύπωμα σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθώς και της πορείας του αποτυπώματος αυτού μέσα στον χρόνο.

Δημόσια διάθεση του συνόλου των στατιστικών δεδομένων και των σχετικών εκθέσεων και αναφορών του Παρατηρητηρίου.

 

 

Απαγόρευση Εξόρυξης Υδρογονανθράκων:

Απαγόρευση της χορήγησης αδειών ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων καθώς και αδειών εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελληνική επικράτεια, στα εθνικά χωρικά ύδατα καθώς και στην ΑΟΖ.

Ανάκληση όλων των αδειών εξόρυξης υδρογονανθράκων καθώς και των ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων που έχουν δοθεί λόγω έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Χωροθέτηση ΑΠΕ

Κατάρτιση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ με σκοπό την προστασία του κλίματος, την ενεργειακή μετάβαση και την προστασία και ανάκαμψη της βιοποικιλότητας σε συνδυασμό και των τριών με συνεκτικό τρόπο. Χωροθέτηση των ΑΠΕ στο ΕΧΠ για τις ΑΠΕ με βάση την αρχή του μη βλάπτειν και με εκ των προτέρων χωροθέτηση συγκεκριμένων επενδυτικών ζωνών, με προτεραιότητα όπου υπάρχει έντονη ανθρωπογενής δραστηριότητα, όσο και των ζωνών με ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτήτων για την κάλυψη τοπικών αναγκών, ιδίως σε περιοχές Natura 2000, καθώς και των ζωνών αποκλεισμού, ιδίως όπου υφίσταται ανάγκη για την απόλυτη προστασία της βιοποικιλότητας. Υποχρεωτικός χαρακτήρας του ΕΧΠ για τις ΑΠΕ για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης.

Κατανομή ποσοστού ΑΠΕ (ανάγκες της χώρας σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας) ανά Περιφερειακή Ενότητα με βάση τα παρακάτω κριτήρια κατά την αλληλουχία που ακολουθούν: (α) τις ενεργειακές ανάγκες της υπό εξέταση Περιφερειακής Ενότητας, και (β) τις ενεργειακές ανάγκες των μεγάλων αστικών κέντρων με καθορισμό του πρόσθετου αυτού ποσοστού με βάση την αρχή του μη βλάπτειν και την φέρουσα ικανότητα των τοπικών οικοσυστημάτων.

Ταυτόχρονες δημόσιες διαβουλεύσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο για την χωροθέτηση των ΑΠΕ με βάση το ποσοστό κατανομής, που καθορίζεται παραπάνω.

Περιφερειακές Διακρατικές Σχέσεις:

Ανάληψη πρωτοβουλίας από τη χώρα σε περιφερειακό επίπεδο για κατάρτιση διεθνούς πολυμερούς σύμβασης με τις γειτονικές χώρες για «Μεσόγειο και Βαλκάνια Ειρήνης, Κλιματικής Ουδετερότητας και Βιώσιμης Ευημερίας» με απαγόρευση εξορύξεων υδρογονανθράκων στα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου και αντικατάσταση με διακρατικές συνεργασίες σε ΑΠΕ.

 

 

Δικαίωμα ιδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς περιορισμούς με κίνητρα και κρατικές επιδοτήσεις με βάση δίκαια εισοδηματικά κριτήρια και με έμφαση στον μηδενισμό των λογαριασμών ρεύματος για ανέργους και κοινωνικά / οικονομικά αδύναμους στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Ενίσχυση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων.

Ενθάρρυνση της παραγωγής, ανταλλαγής και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ σε επίπεδο γειτονιάς στα αστικά κέντρα. Υποχρεωτική συμμετοχή των δήμων κατά 20% στη μετοχική σύνθεση των ιδιωτικών παραγωγών ΑΠΕ.

Θέσπιση θεσμών κοινοτικής ενεργειακής δημοκρατίας μέσα από την δυνατότητα των τοπικών συμβουλίων / συμβουλίων γειτονιάς πολιτών για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

 

 

Στόχος

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 35% σε σχέση με το όριο βάσης της Ενωσιακής νομοθεσίας.

Εκπόνηση σχεδίων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε ενεργοβόρους κλάδους της οικονομίας.

Εταιρική Διαφάνεια & Διακυβέρνηση

Υποχρέωση μεγάλων επιχειρήσεων (α) για δημοσίευση πληροφοριών σχετικών με το κλίμα αναφορικά με τις δραστηριότητές τους, και (β) για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικής αειφορίας.

Γεωργία / Κτηνοτροφία

Εθνική νομοθεσία «από το αγρόκτημα στο πιάτο» συμβατή με την προστασία του κλίματος.

Νομοθεσία για κοινότητες παραγωγών και καταναλωτών με βάση την διασφάλιση της υγείας, την εξασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος των παραγωγών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Βιομηχανία / Μεταποίηση

Χάραξη πράσινης στρατηγικής και εθνική νομοθεσία για την κυκλική οικονομία με αποτελεσματικούς θεσμούς εφαρμογής και με προσαρμογή στην προστασία του κλίματος.

Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων με βάση την επανάχρηση και το ανακυκλώσιμο αυτών με στόχο την μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών.

Κλιματικό πιστοποιητικό προϊόντων με βάση το ενεργειακό αποτύπωμα. και ανάλογη επιβάρυνση σε φόρο κλιμακούμενου μέχρι το 2030

Μεταφορές

Σταδιακή μείωση αεροπορικών μεταφορών για κοντινές αποστάσεις με ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών. Μετάβαση στον εξηλεκτρισμό / χρήση πράσινου υδρογόνου στις θαλάσσιες μεταφορές.

Προώθηση του περιορισμού της χρήσης ορυκτών καυσίμων στις αεροπορικές μεταφορές.

Κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας για κάθε δήμο (λχ. βάδισμα, ποδήλατο, δημόσιες συγκοινωνίες).

Ενίσχυση δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς και πλάνο μετάβασης στον εξηλεκτρισμό τους.

Αρχιτεκτονική με Ουδέτερο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Σε επίπεδο μεμονωμένων κτιρίων.

Νέα κτίρια και αναβάθμιση υπαρχόντων κτιρίων με στόχο την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, δηλαδή με χρήση βιοκλιματικών στοιχείων (στον σχεδιασμό, στη βελτίωση θερμομόνωσης και στη ρύθμιση του ηλιασμού, σκιασμού και φυσικού αερισμού), με ιδιοπαραγωγή ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά σε ταράτσες), με δραστικό περιορισμό της χρήσης λεβητών ορυκτών καυσίμων και αντικατάσταση από τεχνολογίες, όπως αντλίες θερμότητας ή / και χρήση γεωθερμίας.

Χώρος ανάμεσα στα κτίρια.

Μέριμνα για τον αντίκτυπο του όγκου ενός κτιρίου στο άμεσο περιβάλλον και την κατοικησιμότητα του χώρου ανάμεσα στα κτίρια. Επανεξέταση των άμεσων και έμμεσων αυξήσεων του συντελεστή δόμησης στις πρόσφατες νομοθεσίες.

Δημόσιος Χώρος

Βιώσιμοι δημόσιοι χώροι, που λαμβάνουν υπόψη τον αέρα, το φυσικό στοιχείο και τις ανάγκες συνύπαρξης των ανθρώπων με έμφαση στη χρήση υδατοαπορροφητικών και μη ανακλαστικών υλικών.

Πολεοδομικός σχεδιασμός

Επανασχεδιασμός και αναγέννηση πόλεων με βάση τις αρχές της αειφορίας και της προσβασιμότητας. Δημιουργία συνεκτικών πόλεων με περιορισμό της άναρχης εξάπλωσης και διασποράς (spread). Αναβάθμιση των κεντρικών συνοικιών με διατήρηση της κοινωνικής συνοχής τους. Απεξάρτηση από τη χρήση αυτοκινήτου και απόδοση του επιπλέον χώρου στους ανθρώπους (με διαπλάτυνση πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομους σε κεντρικούς δρόμους, μετατροπή παρόδιων χώρων στάθμευσης σε κοινόχρηστες αστικές λειτουργίες κλπ).

Χωροταξικός σχεδιασμός

Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης με απώτερο στόχο την αποκέντρωση σε περιφερειακές πόλεις και οικισμούς. Αναγνώριση της σημασίας του τοπίου (φυσικού, αγροτικού, αστικού) ως τόπου κατοίκησης και συμβίωσης ανθρώπων και ζώων αλλά και ως πολιτισμικού αγαθού.

Δημόσιες Συμβάσεις

Υποχρεωτική διασφάλιση της κλιματικής ουδετερότητας στον σχεδιασμό των δημόσιων συμβάσεων.

Υποχρεωτική ενσωμάτωση ποιοτικών προδιαγραφών για την κλιματική ουδετερότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος στα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Αναστολή συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για επιχειρήσεις, ομίλους επιχειρήσεων και επιχειρήσεις που ελέγχονται από πρόσωπα, για τα οποία έχουν εκδοθεί οριστικές αποφάσεις δικαστηρίων αναφορικά με σοβαρές παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Απαγόρευση συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για επιχειρήσεις, ομίλους επιχειρήσεων και επιχειρήσεις που ελέγχονται από πρόσωπα, για τα οποία έχουν εκδοθεί αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων αναφορικά με σοβαρές παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Απομεγέθυνση Δραστηριοτήτων με Δυσανάλογο Περιβαλλοντικό Κόστος

Απαγόρευση της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στην Ελληνική επικράτεια.

Ρύθμιση της μηχανικής μάθησης (“machine learning”) υπό το πρίσμα της μείωσης του κλιματικού αποτυπώματος.

 

 

Δίκαιη Μετάβαση για την Εργασία και την Κοινωνία:

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους κατοίκους των περιοχών και τους εργαζόμενους των τομέων, που πλήττονται από την απανθρακοποίηση της οικονομίας καθώς και την κλιματική κατάρρευση.

Πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά εργαλεία, επανακατάρτιση, παροχή συμβουλών και ενθάρρυνση για συνεργατικών σχημάτων για τον κόσμο της εργασίας, που πλήττεται, με στόχο την μετάβαση σε ένα πιο πράσινο, κλιματικά ουδέτερο και κοινωνικά δίκαιο οικονομικό μοντέλο.

Υγεία:

Επανασχεδιασμός των πολιτικών για την υγεία λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής και οικολογικής κρίσης στην δημόσια υγεία.

Καθολική και δωρεάν πρόσβαση του πληθυσμού σε δομές προστασίας της υγείας από ασθένειες που οφείλονται στην κλιματική κρίση.

Άμεση ενίσχυση και προσαρμογή του δημόσιου συστήματος υγείας για τις ανάγκες που προκύπτουν από την κλιματική κρίση.

Κλιματικοί Πρόσφυγες:

Αναγνώριση περιβαλλοντικών καταστροφών και κλιματικής κρίσης ως λόγων χορήγησης διεθνούς προστασίας. Απαγόρευση επιστροφής / απέλασης σε χώρα ή περιοχή που η ζωή και η υγεία τίθενται σε κίνδυνο λόγω κλιματικής κρίσης. Πλήρης ενσωμάτωση των κλιματικών προσφύγων στην Ελληνική κοινωνία.

Πολιτική Προστασία:

Ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας από κλιματικές και περιβαλλοντικές καταστροφές.

Μετασχηματισμός του χαρακτήρα της πολιτικής προστασίας από τον σχεδιασμό προς την κατεύθυνση της κλιματικής προσαρμογής για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την κλιματική κρίση.

Διεθνείς Σχέσεις:

Διεθνής αλληλεγγύη της Ελλάδας στις χώρες, που πλήττονται από την κλιματική κρίση.

Ανάληψη πρωτοβουλιών από την Ελλάδα για την ενδυνάμωση υφιστάμενων και την δημιουργία νέων διεθνών θεσμών που προωθούν την κλιματική δικαιοσύνη υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών.

 

Θεσμική Εγγύηση για την Προστασία της Βιοποικιλότητας

Θέσπιση θεσμικής εγγύησης για την κατά προτεραιότητα προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων της, ως αυτοτελούς έννομου αγαθού με αυθύπαρκτη αξία αλλά και λόγω της ευεργετικής της λειτουργίας στη ρύθμιση του κλίματος. Ψήφιση νόμου για την προστασία του εδάφους, το οποίο φιλοξενεί μεγάλο ποσοστό της βιοποικιλότητας, σε συμφωνία με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28/4/2021 (2021/2548(RSP).

Δικαίωμα στην Προστασία της Βιοποικιλότητας

Θέσπιση αγώγιμου δικαιώματος πολιτών και φορέων για την λήψη από το Ελληνικό δημόσιο κατάλληλων μέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας ως όλου αλλά και κάθε στοιχείου αυτής.

Αναπαλλοτρίωτο / Κοινοτική Χρήση των Πόρων της Βιοποικιλότητας

Αναγνώριση του κοινόχρηστου και εκτός συναλλαγής χαρακτήρα της βιοποικιλότητας ως όλου αλλά και κάθε στοιχείου αυτής. Δικαίωμα χρήσης των φυσικών πόρων της βιοποικιλότητας είτε από φυσικά πρόσωπα και τοπικούς φορείς κοινωνικής οικονομίας είτε κατόπιν διαβούλευσης και σύμφωνης γνώμης των τοπικών συμβουλίων, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια.

Περιβαλλοντικό Κεκτημένο

Θέσπιση του περιβαλλοντικού κεκτημένου και απαγόρευση της υποβάθμισής του με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων.

Προστασία Περιοχών Natura 2000

Κατάργηση διατάξεων νόμων (πχ. Κεφάλαιο Δ’ του Ν. 4685/2020), που υποβαθμίζουν την προστασία των περιοχών Natura 2000.

Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων που καθορίζουν τους όρους προστασίας των περιοχών Natura 2000 και εκκρεμούν.

 

 

Φορολόγηση Υδρογονανθράκων:

Λογιστικός διαχωρισμός συναλλαγών εμπορίας ενέργειας από υδρογονάνθρακες και επιβολή φόρου σε κάθε συναλλαγή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογονάνθρακες σε χονδρική βάση.

Μη Πρόσβαση / Αναστολή Κρατικών Ενισχύσεων:

Απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογονάνθρακες.

Αναστολή για πέντε (5) έτη κρατικών ενισχύσεων και ανάκληση όσων ήδη έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίων αναφορικά με παραβίαση διάταξης νόμου, που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Κλιματική Χρηματοδότηση:

Πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων για την ενεργειακή μετάβαση, την κλιματική δικαιοσύνη και τον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.

Βιώσιμα Χρηματοοικονομικά:

Απαγόρευση χορήγησης οποιουδήποτε είδους πίστωσης από πιστωτικά ιδρύματα σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογονάνθρακες.

Υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για την αξιολόγηση της αειφορίας των υπό δανειοδότηση επενδύσεων άνω του ποσού των 10.000.000 €.

Δείκτες αξιολόγησης και ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την αξιολόγηση της αειφορίας των χορηγηθέντων δανείων άνω του ποσού των 10.000.000 € ανά πιστωτικό ίδρυμα και συνολικά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ένταξη των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες στις αξιολογήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την πιστοληπτική ικανότητα μεγάλων επιχειρήσεων.

Ένταξη των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Προληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση τους κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

 

 

Πρόσωπα που Αναφέρουν Παραβιάσεις της Νομοθεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος («whistleblowing»):

Δικαίωμα του καθενός για την αναφορά στις αρχές και την δημόσια αποκάλυψη παραβιάσεων της νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος με ανώνυμο ή επώνυμο τρόπο.

Σύσταση από το Δημόσιο ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου αναφοράς και θεσμού παρακολούθησης αναφορών για παραβιάσεις της νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος και ένταξη αυτών στο Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Θέσπιση μέτρων για την διασφάλιση της μη αποκάλυψης της ταυτότητας του αναφέροντος προσώπου, την απαγόρευση αντιποίνων και την αποτελεσματική υιοθέτηση και εφαρμογή στην πράξη μέτρων στήριξης.

Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος:

Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σε ανεξάρτητη αρχή με διαφανείς λειτουργίες και με διορισμό του διοικητικού της συμβουλίου από την Κλιματική Συντακτική Συνέλευση.

Ενίσχυση των υποδομών, των πόρων, του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Ακαταδίωκτο του προσωπικού του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για πράξεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Δικαίωμα στην Προστασία του Κλίματος:

Θέσπιση αγώγιμου δικαιώματος πολιτών και φορέων για την λήψη από το Ελληνικό κράτος κατάλληλων μέτρων για την προστασία του κλίματος σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος νόμου.

Έννομο Συμφέρον:

Ρητή αναγνώριση του έννομου συμφέροντος του καθενός για την προσφυγή στην αστική και διοικητική δικαιοσύνη για την προστασία του περιβάλλοντος («actio popularis»).

Συλλογικά Μέτρα Δικαστικής Προστασίας:

Θεμελίωση δικαιώματος κάθε νομικού προσώπου με καταστατικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος για την άσκηση συλλογικών αγωγών και, γενικότερα, την προσφυγή στην αστική και διοικητική δικαιοσύνη για την προστασία του περιβάλλοντος για λογαριασμό φυσικών προσώπων, μελών του ή μη.

Ατελής Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη:

Απαλλαγή κάθε μέσου δικαστικής προστασίας του περιβάλλοντος από οποιοδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορές προς τρίτους.

Πολιτική Δικονομία:

Δικαίωμα αιτούντος δικαστική προστασία για την προστασία του περιβάλλοντος να αιτείται από το δικαστήριο προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων στην κατοχή του αντιδίκου.

Δικαίωμα αιτούντος δικαστική προστασία για την προστασία του περιβάλλοντος να αιτείται από το δικαστήριο προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων στην κατοχή της Διοίκησης.

Εκδίκαση πολιτικών ένδικων μέσων για την προστασία του περιβάλλοντος με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος:

Αυτεπάγγελτο όλων των ποινικών αδικημάτων σε βάρος του περιβάλλοντος. Σύσταση Εισαγγελίας Περιβαλλοντικού Εγκλήματος.

Θέσπιση διακεκριμένου ποινικού αδικήματος για κάθε πράξη ζημιάς του περιβάλλοντος που πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, (π.χ. δόλος, συλλογική οργάνωση, σκοπός κέρδους, έκταση ζημιάς).

Ιδιώνυμο αδίκημα για δημοσίους υπαλλήλους αναφορικά με πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με την μη εκτέλεση των καθηκόντων τους δέσμιας αρμοδιότητας ή διακριτικής ευχέρειας αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Μη αναστολή φυλάκισης για περιβαλλοντικά εγκλήματα.

 

 

Προστασία Περιβάλλοντος από τον Σχεδιασμό:

Θεσμοθέτηση εκτίμησης οικολογικού αντικτύπου και της ενδεχόμενης διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για κάθε σχέδιο νόμου που υποβάλλεται προς συζήτηση στη Βουλή.

Οικολογική Δημοκρατία:

Τοπικά συμβούλια / συμβούλια γειτονιάς πολιτών ανά δημοτική κοινότητα και δημοτικές ομοσπονδίες συμβουλίων με αποφασιστικές αρμοδιότητες για ζητήματα προστασίας τουπεριβάλλοντος και κλιματικής ουδετερότητας.

Δικαίωμα φυσικών και ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων σε περιφερειακό επίπεδο για ζητήματα που αφορούν το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Δικαίωμα ηλεκτρονικής ανάκλησης αντιπροσώπων σε επίπεδο ΟΤΑ και στο κοινοβούλιο για λόγους που αφορούν το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κλιματική Συντακτική Συνέλευση:

Συγκρότηση σε σώμα κλιματικής συντακτικής συνέλευσης με ποσόστωση εκπροσώπων από την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών (κοινωνικά κινήματα, περιβαλλοντικές και εθελοντικές οργανώσεις) και εκπροσώπων με απευθείας εκλογή με ηλεκτρονική ψηφοφορία από τον λαό.

Κατάρτιση από την Συνέλευση Κλιματικού Συντάγματος για την μετάβαση σε μια οικολογική δημοκρατία και θέση σε κοινωνική διαβούλευση τόσο ηλεκτρονική όσο και πρόσωπο με πρόσωπο κατά τόπους.

Ολοκλήρωση και θέση Κλιματικού Συντάγματος σε δημοψήφισμα.

Σε περίπτωση επικύρωσης του Κλιματικού Συντάγματος, εκκίνηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος για την ενσωμάτωση του Κλιματικού Συντάγματος.

Οικολογικός Φεμινισμός:

Υποχρεωτική ποσόστωση 50% στη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων στα όργανα της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας που ασκούν αρμοδιότητες από τον σχεδιασμό ως την υλοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών.

Οικολογική Εκπαίδευση:

Υποχρεωτική συμπερίληψη της οικολογίας ως μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συστηματική ένταξη της βιωματικής σχέσης των μαθητών με την φύση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οριζόντια ένταξη της οικολογικής διάστασης σε όλους τους τομείς της μαθησιακής διαδικασίας.

Οικολογική Καινοτομία:

Δικαίωμα κάθε ενδιαφερόμενου για παροχή πληροφοριών από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για καινοτομία αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική ουδετερότητα.

Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης προστατευόμενων από διανοητική ιδιοκτησία έργων για σκοπούς καινοτομίας αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική ουδετερότητα.

Θεσμοί δεξαμενών τεχνογνωσίας και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για καινοτομία αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική ουδετερότητα.

Διάθεση με όρους ανοιχτής γνώσης και δεδομένων των αποτελεσμάτων κάθε έρευνας που έχει λάβει κρατική ενίσχυση από Ενωσιακούς ή εθνικούς κρατικούς πόρους.

Υποχρεωτική αδειοδότηση με όρους ανοιχτής γνώσης και δεδομένων κάθε έργου διανοίας που ενσωματώνει αποτελέσματα έρευνας που έχει λάβει κρατική ενίσχυση από Ενωσιακούς ή εθνικούς κρατικούς πόρους.

Έρευνα για την Κλιματική Κρίση και τον Οικολογικό Μετασχηματισμό

Θέσπιση αυξανόμενου ποσοστού χρηματοδότησης έρευνας με βάση εκκίνησης 0,1% με στόχο 0,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2030. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν όλα τα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με την κλιματική κρίση, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιστημών.

Posted on 25/01/2022 in Δελτία Τύπου, Διάλογος-απόψεις

Share the Story

Back to Top