207 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών: Αποκαταστήστε τη φύση! Ταυτόχρονη αντιμετώπιση της κρίσης βιοποικιλότητας και της κλιματικής κρίσης

Αποκαταστήστε τη φύση! Κοινή δήλωση #RestoreNature

Οι 207 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υπογράφουμε αυτή την δήλωση καλούμε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνουν επειγόντως έναν ισχυρό νόμο για την αποκατάσταση της φύσης που να είναι κατάλληλος για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση τόσο της κρίσης της βιοποικιλότητας, όσο και της κλιματικής κρίσης.

Οδεύουμε προς μια μαζική εξαφάνιση της βιοποικιλότητας και προς την κλιματική κατάρρευση, που απειλεί την ίδια τη βάση της ζωής όπως την ξέρουμε. Η επιστήμη είναι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό. Οι μέχρι στιγμής προσπάθειες ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις και να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με φύση. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι προκαλούνται ολοένα και συχνότερες ξηρασίες, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, οι επιπτώσεις των οποίων είναι όλο και πιο εμφανείς σε όλη την Ευρώπη.

Ο Κανονισμός της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης είναι η μοναδική ευκαιρία αυτής της δεκαετίας για αλλαγή από το μονοπάτι της συνεχούς φθοράς στην αναγέννηση, που θα μας κατευθύνει προς ένα ασφαλές και ανθεκτικό μέλλον διαβίωσης σε αρμονία με τη φύση. Η αποκατάσταση της φύσης σημαίνει την αποκατάσταση του μεγαλύτερου συμμάχου που έχουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των σοβαρών επιπτώσεών της, αποκαθιστώντας τη δική μας υγεία και την ευημερία και την αποκατάσταση των μέσων διαβίωσης και των οικονομιών μας. Η αποκατάσταση της φύσης είναι μία από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει η κοινωνία μας. Ωστόσο, ο χρόνος τελειώνει.

Ως εκ τούτου, καλούμε τις εθνικές κυβερνήσεις, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να:
● Υιοθετήσουν τον Κανονισμό για την Αποκατάσταση της Φύσης έως το τέλος του 2023.
● Διασφαλίσουν ότι έως το 2030, η αποκατάσταση της φύσης θα πραγματοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα στη γη και τη θάλασσα της ΕΕ. Υποστηρίζουμε λοιπόν την πρόταση της εισηγήτριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διασφαλισθεί ότι έως το 2030, τουλάχιστον το 30% της γης της ΕΕ και τουλάχιστον το 30% της θαλάσσιας περιοχής της ΕΕ θα καλυφθούν από αποτελεσματικά μέτρα αποκατάστασης βάσει της περιοχής, με δίκαιες και αναλογικές συνεισφορές από όλα τα κράτη μέλη.
● Εξασφαλίσουν ισχυρούς στόχους αποκατάστασης της φύσης για όλα τα οικοσυστήματα που καλύπτονται από τη νομική πρόταση (χερσαία, υγροτοπικά, παράκτια και θαλάσσια φυσικά ενδιαιτήματα, αστικά οικοσυστήματα, ποτάμια, ενδιαιτήματα επικονιαστών, αγροτικά οικοσυστήματα, τυρφώνες και δασικά οικοσυστήματα). Οι στόχοι πρέπει να ταιριάζουν με την έκταση και τον επείγοντα χαρακτήρα της κρίσης της βιοποικιλότητας και της κλιματικής κρίσης.
● Εξασφαλίσουν ότι όλοι οι στόχοι θα έχουν εκπληρωθεί πλήρως έως το 2040 το αργότερο. Τυχόν καθυστέρηση δράσης μέχρι το 2050 θα υπονομεύσει τις υποχρεώσεις της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα και θα κινδυνεύσει να ξεπεράσει μη αναστρέψιμα σημεία ανατροπής.
● Υιοθετήσουν πλήρως υλοποιήσιμους στόχους, με σαφείς διασφαλίσεις ώστε να εξασφαλίσουν ότι η η Κοινή Αλιευτική Πολιτική δεν εμποδίζει την εφαρμογή της θαλάσσιας αποκατάστασης.
● Διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη μη υποβάθμιση των αποκατασταθέντων οικοσυστημάτων. Επιτρέποντας τα ενδιαιτήματα να υποβαθμιστούν αμέσως μετά την αποκατάστασή τους όχι μόνο αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις κρίσεις μακροπρόθεσμα, αλλά καθίσταται επίσης εγγενώς αναποτελεσματική και σπαταλά δημόσια χρηματοδότηση.
● Υποστηρίξουν ένα ισχυρό πλαίσιο λογοδοσίας ώστε να διασφαλισθεί ότι όλα τα κράτη μέλη συμβάλλουν δίκαια στο νόμο και μπορούν να λογοδοτήσουν.
● Απευθύνουν έκκληση για ειδική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της φύσης ως μέρος του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ.
● Αντισταθούν και αποκρούσουν κεκτημένα συμφέροντα, που προσπαθούν συνεχώς υπονομεύσουν τον νόμο για την αποκατάσταση της φύσης.

Η καθυστέρηση της δράσης, η αποδυνάμωση της φιλοδοξίας ή ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του νόμου θα καταστήσει πιο δύσκολη, πιο δαπανηρή και πιο χρονοβόρα την αντιμετώπιση των συνεπειών. Αυτό θα έβαζε τις ζωές μας και τις ζωές όλων των άλλων όντων σε κίνδυνο. Ας το εξασφαλίσουμε λοιπόν τώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το restorenature.eu

Posted on 15/03/2023 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top