Νέα αίτηση στον Άρειο Πάγο για αλλαγή του αποκλεισμού ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ στις εκλογές

Νέα αίτηση – ΕΝΣΤΑΣΗ ενώπιον του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου κατά της απόφασης που αποκλείει τη συμμαχία ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ στις εκλογές κατατέθηκε την Δευτέρα 08/5. Η αίτηση αναφέρει ότι ο αποκλεισμός της συμμαχίας αλλά και των 249 υποψηφίων στις εκλογές “παραβιάζει Συνταγματικό Δικαίωμα πολιτών και της συμμαχίας” και είναι “δυσανάλογη με το ανθρώπινο/τεχνικό λάθος που έγινε”.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟ κατά της με Αριθμό: 8/2023 από 3.5.2023 Απόφασης του Τμήματος σας ( Α1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ) περί μη ανακήρυξης του συνδυασμού του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων «Πράσινο και Μωβ».

Με την από 3.5.2023 Απόφαση του Α1 Τμήματος του Δικαστηρίου σας διαπιστώθηκε υπό Β5 (σελ. 58 ), η μη ΣΥΝΔΡΟΜΗ των προϋποθέσεων ανακήρυξης και συνακόλουθα συµµετοχής του συνδυασμού του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων «ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ » στην εκλογική διαδικασία της 21ης Μαΐου 2023 (εντός της Ελληνικής Επικράτειας) ,καθόσον αυτός δεν υπέβαλε την κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1-6 του π.δ. 26/2012 δήλωση στην ηλεκτρονική πύλη του άρθρου 33 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 τούτου προθεσμίας.

Κατά της απόφασης αυτή ενιστάμεθα για τους κάτωθι αναφερομένους νομίμους αι βασίμους λόγους :

1).Η προσβαλλόμενη απόφαση του ΑΠ είναι εντελώς αόριστη, χωρίς να αναφέρει ποια παράλειψη/καθυστέρηση έλαβε υπόψη του, παρά μόνον αναφέρεται στην παράλειψη εκ μέρους μας υποβολής κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1-6 του π.δ. 26/2012 δήλωσης στην ηλεκτρονική πύλη του άρθρου 33 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 τούτου προθεσμίας».

Αντίθετα εμείς υποβάλαμε εγκαίρως και επιδώσαμε με δικαστικό επιμελητή τη δήλωση συμμετοχής του συνασπισμού «Πράσινο και Μωβ» στις βουλευτικές εκλογές την Τρίτη 25.4.2023, 35 ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης στον Άρειο Πάγο και λάβαμε Αριθμό Πρωτοκόλλου 3179/25.4.2023 (τμήμα ΔΚΟ της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου).

Οι ενέργειες μας βασίστηκαν στην ενημέρωσή μας από το Υπουργείο Εσωτερικών και τις υποδείξεις του αρμόδιου γραφείου του ΑΠ. Με υπόδειξη του γραφείου στον ΑΠ δώσαμε τα τηλέφωνά μας για επικοινωνία αν προκύψει κάτι, γιατί οι υπεύθυνοι υπάλληλοι διαπίστωναν πρωτόγνωρα προβλήματα λόγω της ηλεκτρονικής κατάθεσης. Δεν επικοινώνησαν όμως ποτέ.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 24.00 του Σαββάτου 29.4.2023 είχαμε καταθέσει το σύνολο σχεδόν των υποψηφιοτήτων και των παραβόλων. Με ανακοίνωση της Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου την οποία λάβαμε το μεσημέρι της Κυριακής 30/4/2023 λίγες ώρες πριν λήξει η νέα προθεσμαία ενημερωθήκαμε ότι: «Εξαιτίας της μεγάλης πίεσης που δέχτηκε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των υποψηφιοτήτων κατά τη λήξη της προθεσμίας και δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά λειτουργίας του, το Υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει τη δυνατότητα στους υποψήφιους συνδυασμούς που εκκίνησαν τη διαδικασία εμπρόθεσμα αλλά δεν κατάφεραν να την ολοκληρώσουν, να το πράξουν έως το απόγευμα της 30ης Απριλίου και ώρα 4 μ.μ», δυνατότητα που αξιοποιήσαμε, παρόλο που το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει την περίπτωση παράτασης της σχετικής διαδικασίας ούτε άλλωστε εκδόθηκε νομότυπα κάποια σχετική απόφαση για την παράταση αυτής. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται από διατάξεις του Συντάγματος και της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, δηλαδή του π.δ.26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57), όπως τροποποιήθηκε με το ν.4648/2019 (Α΄ 205), το ν.4804/2021 (Α΄ 90), το ν.4954/2022 (Α΄ 136) και το ν. 5027/2023 (Α΄ 480), καμία δε διάταξη του παρέχει την δυνατότητα παράτασης των εκεί αναφερομένων προθεσμιών.

Οι συνδυασμοί των 249 υποψηφίων του Συνασπισμού Κομμάτων «Πράσινο και Μωβ» εμφανίστηκαν ως εγκεκριμένοι στις 15.55 της 30ης Απριλίου (συνημμένο 1) και θεωρήσαμε έτσι ότι η διαδικασία υποβολής έχει ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι στο Άρθρο 7 της ΥΑ με αριθμ. 26754 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2191/04.03.2023 αναφέρεται ότι (παρ. 1): «Κατά την υποβολή του συνδυασμού, διενεργείται συνολικός έλεγχος του συνδυασμού και των υποψηφίων, κι αν δεν εμφανίζεται λάθος γίνεται δεκτή η υποβολή. Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται ένδειξη αποτυχίας του ελέγχου και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες είναι δυνατό να επισκοπήσουν αναλυτικά τα λάθη που έχουν προκύψει». Ο έλεγχος αυτός έγινε εκ μέρους μας και εμφανίστηκε το μήνυμα «δεν υπάρχουν σφάλματα» (συνημμένο 2). Επίσης, εμφανίστηκε πλήρης αντιστοιχία του αριθμού των 249 υποψηφίων με τα κατατεθειμένα παράβολα (συνημμένο 3) και θεωρήσαμε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Λάβαμε εξάλλου κωδικό νο 43 και σειρά γνωστοποίησης 31. Βεβαίως, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η δήλωση υποψηφιοτήτων στην ηλεκτρονική πύλη λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου αλλά θεωρήσαμε ότι αυτόν τον είχαμε πάρει ήδη δια ζώσης ως αναφέρθηκε ανωτέρω και εφόσον δεν μας έδινε τη δυνατότητα να τον γράψουμε, έπρεπε να συμπληρωθεί από το σύστημα.

Με δεδομένο ότι δεν είχαμε δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης ή ενημέρωσης, καθώς αυτή η δυνατότητα δεν παρέχεται πλέον υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (παρότι όπως αναφέρθηκε διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης από το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών), εκτιμούμε ότι η αρχή τη χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένη εμπιστοσύνης του πολίτη θα επέβαλε την τελεολογική ερμηνεία των διατάξεων αυτών, ώστε να μπορούν να επιλυθούν οποιεσδήποτε παρανοήσεις ή επουσιώδεις τυπικές ελλείψεις στην ηλεκτρονική κατάθεση, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, και να δοθεί η δυνατότητα στους 249 υποψηφίους μας -μεγάλος αριθμός των οποίων είναι νέοι- και στις 59 εκλογικές περιφέρειες, να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού για τις θεσμικές αλλαγές και τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που πρεσβεύουμε. Επισημαίνουμε ότι η ίδια η παράταση προθεσμίας βασίστηκε στα πραγματικά προβλήματα που υπήρξαν στην υποβολή υποψηφιοτήτων και θα μπορούσε να επιτραπεί η έστω και εκ των υστέρων πάτημα του κουμπιού οριστικοποίησης, γιατί διαφορετικά έχουμε δύο μέτρα και σταθμά, επιβάλλεται μια ποινή αποκλεισμού από τις εκλογές για ένα πλημμέλημα, που οδηγεί σε στέρηση συνταγματικού δικαιώματος. Είναι σαν για ένα παρόμοιο λάθος στην εφορία να σου κατάσχεται η περιουσία.

Τούτο δε λαμβάνοντας υπόψιν την προστασία που επιφυλάσσει στη δράση των πολιτικών κομμάτων το Σύνταγμα  βλέπε ¨Άρθρο 29, αλλά κυρίως  Άρθρο 51 παράγραφος 3 σύμφωνα με το οποίο: Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. Ο  νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά ΜΟΝΟ αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα , ενώ γίνεται αντιληπτό ότι στις ως άνω εξαιρετικές περιπτώσεις αποκλεισμού από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δεν μπορεί να υπαχθούν τυχόν αβελτηρίες στην συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας φόρμας, πόσον μάλλον όταν είχε γίνει έγκαιρα η εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων των υποψηφίων.

Θεωρούμε συνεπώς ότι η όλη διαδικασία συμμετοχής κομμάτων και υποψηφίων, όπως έχει διαμορφωθεί περιορίζει αντισυνταγματικά το προαναφερθέν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθόσον τυχόν περιορισμοί στον τρόπο άσκηση του δεν εμπίπτουν τι ανωτέρω αναφερόμενες εξαιρέσεις του Άρθρου 51 παρ . 3 αυτού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ

  • Να γίνει δεκτή η παρούσα ένταση
  • Να ανακληθεί η ως άνω με Αριθμό: 8/2023 από 3.5.2023 Απόφασης του Τμήματος σας ( Α1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ) περί μη ανακήρυξης του συνδυασμού του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων «Πράσινο και Μωβ»
  • Με την από 3.5.2023 Απόφαση του Α1 Τμήματος του Δικαστηρίου σας διαπιστώθηκε υπό Β5 (σελ. 58 ), η μη ΣΥΝΔΡΟΜΗ των προϋποθέσεων ανακήρυξης και συνακόλουθα συµµετοχής του συνδυασμού του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων «ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ » στην εκλογική διαδικασία της 21ης Μαΐου 2023 (εντός της Ελληνικής Επικράτειας) ,καθόσον αυτός δεν υπέβαλε την κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1-6 του π.δ. 26/2012 δήλωση στην ηλεκτρονική πύλη του άρθρου 33 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 τούτου προθεσμίας

Posted on 09/05/2023 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top