Ποιο είναι το νόημα της αναγραφής θρησκεύματος ή ιθαγένειας στο απολυτήριο;

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που ορίζει ότι μεταξύ των υποχρεωτικά αναγραφομένων στοιχείων επί των απολυτηρίων και λοιπών τίτλων σπουδών του Γυμνασίου και Λυκείου περιλαμβάνονται το θρήσκευμα και η ιθαγένεια των μαθητών. Καλούμε το Υπουργείο να τροποποιήσει τις εν λόγω Αποφάσεις, αφαιρώντας το στοιχείο του θρησκεύματος και της ιθαγένειας από κάθε τίτλο σπουδών, οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Εξάλλου στην υπουργική απόφαση δεν τεκμηριώνεται η ανάγκη υποχρεωτικής αναγραφής ή ο σκοπός συλλογής κι αναγραφής των πληροφοριών αυτών.

H υποχρεωτική αναγραφή παρόμοιων στοιχείων σε δημόσια έγγραφα που πιστοποιούν το επίπεδο σπουδών ή το βαθμό απολυτηρίου δεν έχει να προσθέσει τίποτα σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχουν αυτά προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που τα χρειάζονται για την περίπτωση πρόσληψης ή βαθμολογικής εξέλιξης των κατόχων τους.

Συμφωνούμε με την επιχειρηματολογία φορέων όπως η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ότι «όσον αφορά το θρήσκευμα, που αποτελεί και ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, προσβάλλεται με τις αποφάσεις αυτές το δικαίωμα κάθε προσώπου να μην το αποκαλύπτει κατά το άρθρο 13 του Ελληνικού Συντάγματος, η δε απαγόρευση συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν το θρήσκευμα των προσώπων (και μάλιστα ανήλικων κατά κανόνα προσώπων) απαγορεύεται και από τη συνδυασμένη ερμηνεία των άρθρων 13 και 9Α Συντάγματος, όπως έχει κρίνει και με ad hoc απόφαση η ΑΠΔΠΧ  (υπ’ αριθ. 77 Α / 2002). Η αναγραφή του θρησκεύματος στους τίτλους σπουδών συνοδεύει το άτομο εις το διηνεκές και το εκθέτει σε δυσμενείς διακρίσεις, ιδίως στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας».

Σε μια κοινωνία που προωθεί την κοινωνική ένταξη, η αναγραφή σε δημόσια έγγραφα της ιθαγένειας  μαθητών δεν έχει καμία αξία (ή μπορεί να δημιουργήσει και διακρίσεις), ούτε συμβάλλει στην ενίσχυση των σκοπών έκδοσης των εγγράφων, που αποκλειστικούς τους σκοπός είναι η απόδειξη επιτυχούς ολοκλήρωσης κάποιου σταδίου εκπαίδευσης. Επιπλέον, τίθεται το ερώτημα πώς θα αλλάξει στο απολυτήριο ή σε άλλο τίτλο σπουδών η ιθαγένεια ή το θρήσκευμα ενός μαθητή, όταν αργότερα είναι πιθανόν να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις και να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, ή θελήσει να αλλάξει θρήσκευμα;

Posted on 27/06/2018 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top