Για μια Ευρώπη χωρίς γενετικά μεταλλαγμένες ουσίες

Οι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί (GMOs) αντιπροσωπεύουν μια παγκόσμια απειλή για το περιβάλλον, την υγεία, τη βιοποικιλότητα και τη μακροχρόνια ασφάλεια φαγητού. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα για ένα περιβάλλον και φαγητό χωρίς γενετικά μεταλλαγμένες ουσίες. here

GMOs represent a global threat to environment, health, biodiversity and long-term food security. European citizens have a right to a GMO-free environment and food.

Project Details

Tags: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Back to Top